Przetargi - archiwum

Remont oznakowania ulic /do 20 stycznia/

Burmistrz Miasta Giżycka
al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
www.gizycko.um.gov.pl
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie zadania:
Remont oznakowania ulic.

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45233290-8

Bezwzględnie wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie do dnia 20 stycznia 2005 roku do godz. 1000 wadium w wysokości 400,- zł (słownie : czterysta złotych).

Wadium można wnieść przelewem na konto : 02106000760000411560000012 Bank BPH S.A. o/ Giżycko; poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (5,00 zł) można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym (po uprzednim pisemnym zgłoszeniu) w siedzibie Zamawiającego, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, w pokoju 121, w godz. 800 do 1500, tel. (0 87) 428 52 31 wew. 54.
Termin składania ofert upływa dnia 20 stycznia 2005 r. o godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 106 w dniu 20 stycznia 2005 roku o godz. 1300.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Róża Cudzanowska – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. (0 87) 428 55 92 lub 428 52 31 wew. 44.

Kryteria oceny i wyboru oferty :
• cena /uśredniona cena stawek określonych w formularzu ofertowym/– 100%

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
• zatrudniają osoby nadzorujące prace /kierownika budowy/, posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe,
• spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie zostali wykluczeni na podstawie art. 24
ustawy – Prawo zamówień publicznych,
• spełniają wymagania określone w SIWZ,
• udzielą co najmniej 3 letniej rękojmi na wykonane roboty remontowe,
• wykonają zamówienie w terminie do dnia 31 grudnia 2005 roku,
• udokumentują wykonanie co najmniej 1 zamówienia tego rodzaju w ciągu ostatnich lat,
• przedstawią producenta tablic znaków drogowych /wg wzorów określonych w Rozp MI i MSWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych - Dz. U. Nr 170, poz. 1393, oraz certyfikat na technologiczne wytwarzanie znaków drogowych/

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1104
12 marca 2008 21:00 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu