Przetargi

Przebudowa z budową chodników na ul. Żeromskiego i Kajki

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o wartości szacunkowej do 30 tys. euro

na wykonanie zamówienia:

„Przebudowa z budową chodników na ul. Żeromskiego i Kajki”.

 

wspólny słownik zamówień (CPV)  45233140-2  Roboty drogowe

                                            

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Przebudowa z budową chodników na ul. Żeromskiego i Kajki”   

Zakres robót obejmuje:

- Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów.

- Rozebranie starych krawężników i wbudowanie nowych.

- Rozebranie i ponowne wbudowanie krawężników kamiennych.

- Wykonanie nawierzchni chodników na podbudowie.

- Regulacja studni, zaworów i zasuw.

- Urządzenie zieleńców.

 zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i dokumentacją przetargową.

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1 Termin realizacji zamówienia – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy
2.2  Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest pas drogowy ul. Żeromskiego i Kajki

3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

3.1 Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2014 r., o godz. 12.00. Oferty złożone   po tym    terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,  a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:
Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11– 500 Giżycko

3.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2014 r., o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, pok. 114.

Dokumentację Przetargową można odebrać w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym, w pokoju 114, 

 w godz. 8.00 do 15.00, tel. 877324120 oraz 877324122, lub na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce przetargi.

Załączniki:

  1. Dokumentacja przetargowa
  2. Dokumentacja techniczna

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.10.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Dowejko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2014 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1172
21 października 2014 11:01 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2014 15:45 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 października 2014 15:22 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_przetargu.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)