Uchwały Rady

Uchwała nr XLIII/54/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr XLIII/54/10

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 1 lipca 2010 roku

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania

z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.19 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)  oraz  art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

 

 

§ 1. Określa się sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ),  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „ organizacjami pożytku publicznego”.

 

§ 2. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pożytku publicznego, mające swoją siedzibę na terenie miasta Giżycko.

 

§   3. 1. Konsultacje zarządza Burmistrz Miasta Giżycko, określając :

1) przedmiot konsultacji;

2) formę konsultacji;

3) termin konsultacji;

4) miejsce konsultacji.

         2. Informację o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bip.gizycko.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku.

 

§ 4.Konsultacje  mogą być przeprowadzone w jednej z niżej wskazanych form :

1)      spotkania;

2)      wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektów.

 

§ 5. 1._Spotkanie, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem, zwołuje Burmistrz Miasta Giżycka w formie publicznego zaproszenia, które zamieszcza się na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Giżycku pod adresem: http://www.gizycko.pl/, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku oraz w lokalnej prasie. Do zaproszenia załącza się porządek spotkania oraz, projekt aktu będącego przedmiotem konsultacji.

2. Obradom konsultacji przewodniczy Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.

3.Przebieg spotkania oraz ustalenia poczynione na spotkaniu, muszą być odnotowane w protokole ze spotkania.

4. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący konsultacji.

5. Kopie protokołu przekazuje się w ciągu 3 dni  podmiotom, które brały udział w spotkaniu.

6. Biorący udział w konsultacjach mogą wnieść na piśmie uwagi do protokółu w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

 

§ 6. W przypadku konsultacji, prowadzonych w formie o której, mowa w § 4 pkt. 2,

informacje upublicznione zgodnie z § 3 pkt. 2, Burmistrz Miasta wyznacza termin złożenia opinii i uwag.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

           

                                                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                                                              dr Marian Lemecha

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.07.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2010 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1731
04 maja 2016 10:44 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 października 2010 12:06 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [powiadomienie.pdf] do dokumentu.
16 września 2010 15:24 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.