Uchwały Rady

Uchwała nr XLIII/52/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i ustanowienia zabezpieczenia dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała  nr XLIII/52/10

Rady  Miejskiej  w  Giżycku

z  dnia 1 lipca 2010 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i ustanowienia zabezpieczenia dofinansowania ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.        Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Rekultywacja kwatery składowiska odpadów komunalnych w m. Spytkowo gm. Giżycko” do kwoty 609.700 zł (słownie: sześćset dziewięć tysięcy siedemset złotych) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

2.        Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Gminy Miejskiej Giżycko.

 

§ 2

Wykonane uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.07.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2010 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1251
04 maja 2016 10:44 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2010 15:24 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
20 sierpnia 2010 14:47 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.