Zarządzenia

Zarządzenie Nr 95/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2008 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 95/2008
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 13 lutego 2008 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2008 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję następujące komisje do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:
1) Komisja w zakresie ofert z Ochrony zdrowia w składzie:
Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta
Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta
Liliana Florkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej
Rafał Ciechanowicz – Podinspektor Wydziału Promocji i Integracji
Europejskiej
Mirosław Błudzień – Radny Miejski
Wojciech Ratkiewicz – Radny Miejski
Ewa Ostrowska- Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji
Społecznej

2) Komisja w zakresie ofert z Opieki społecznej w składzie:
Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta
Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta
Liliana Florkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej
Rafał Ciechanowicz – Podinspektor Wydziału Promocji i Integracji
Europejskiej
Mirosław Błudzień – Radny Miejski
Wojciech Ratkiewicz – Radny Miejski
Jarosław Borowski – Kierownik MOPS
3) Komisja w zakresie ofert z Kultury fizycznej w składzie:
Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta
Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta
Liliana Florkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej
Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Rafał Ciechanowicz – Podinspektor Wydziału Promocji i Integracji
Europejskiej
Mirosław Błudzień – Radny Miejski
Wojciech Ratkiewicz – Radny Miejski


4) Komisja w zakresie ofert z Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w składzie:
Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta
Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta
Małgorzata Kuncer - Inspektor Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej
Rafał Ciechanowicz – Podinspektor Wydziału Promocji i Integracji
Europejskiej
Mirosław Błudzień – Radny Miejski
Wojciech Ratkiewicz – Radny Miejski
Dorota Łabuz – Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 1280