Zarządzenia

Zarządzenie Nr 94/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie: powołania komisji opiniodawczo-doradczej ds. ustalania, dokonywania zmian i znoszenia nazw ulic, placów, dróg wewnętrznych i obiektów fizjograficznych oraz określenia trybu jej pracy

Zarządzenie nr 94/2008
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 12 lutego 2008 roku

w sprawie powołania komisji opiniodawczo-doradczej ds. ustalania, dokonywania zmian i znoszenia nazw ulic, placów, dróg wewnętrznych i obiektów fizjograficznych oraz określenia trybu jej pracy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1.
1. Powołuję Komisję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta ds. ustalania, dokonywania zmian i znoszenia nazw ulic, placów, dróg wewnętrznych oraz obiektów fizjograficznych w granicach administracyjnych Miasta Giżycka, zwaną dalej „Komisją”.
2. Do zadań Komisji należy:
a) opiniowanie wniosków o ustalenie, zmianę lub zniesienie nazw, o których mowa w ust.1;
b) wnioskowanie o ustalenie, zmianę lub zniesienie nazw, o których mowa w ust.1.

§2
W skład Komisji wchodzą:
1. Arkadiusz Połojański - Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Białuński
3. Małgorzata Ryńska
4. Sylwia Żarnoch
5. Edward Konarzewski
6. Wojciech Darski
7. Kazimierz Pietrachowicz
8. Jan Sekta
9. Antoni Wojciechowicz
10. Mirosław Błudzień
11. Tadeusz Nowakowski
§3
1.Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
a) zwoływanie posiedzeń Komisji;
b) ustalanie porządku obrad;
c) przewodniczenie obradom Komisji;
d) czuwanie nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań należących do zakresu działalności Komisji;
e) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
f) wyznaczanie członka Komisji opracowującego materiały na posiedzenia Komisji.
3. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia w miarę potrzeby.
4. Komisja wyraża swoje stanowisko w formie uchwały przyjmowanej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 896