Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XVI sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 19.11.2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) zwołuję XVI sesję VII kadencji Rady Miejskiej  w Giżycku na dzień 19 listopada 2015 r. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie medalu za szczególne zasługi dla Miasta.

3. Informacja o porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2015-2021. PROJEKT NR 1

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok. PROJEKT NR 2

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PROJEKT NR 3

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych PROJEKT NR 4

11.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.  PROJEKT NR 5

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.   PROJEKT NR 6

13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.  PROJEKT NR 7

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – ulic miejskich.  PROJEKT NR 8

15. Podjęcie uchwały w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. PROJEKT NR 9

16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miejskiej Giżycko …  PROJEKT NR 10

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej na 2016 rok.  PROJEKT NR 11

18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XVIII/3/12 z dnia 15 marca 2012 roku
o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka. PROJEKT NR 12

19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia. PROJEKT NR 13

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Giżycka w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  PROJEKT NR 14

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.

23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku Ryszard Błoszko

Termin posiedzeń komisji:

 

Komisja Spraw Społecznych               -  16.11.2015 r. godz. 16.00 – Biuro Rady Miejskiej

Komisja Finansów i Gospodarki          – 17.11.2015 r. godz. 16.00 – Biuro Rady Miejskiej.

Komisja Mienia Miejskiego                 – 18.11.2015 r. godz. 16.00 – Biuro Rady Miejskiej.

 

                                                                      

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.11.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2015 16:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1244
10 listopada 2015 17:22 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 17:22 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 17:22 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)