Przetargi - archiwum

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2006r. z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi: zwiększenie dostępu pomocy w zakresie uzależnień /do 24 marca/

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2006r. z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi: zwiększenie dostępu pomocy w zakresie uzależnień.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2006 wynosi 30.000zł.

Zasady przyznawania dotacji:

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 24 marca 2006r. zgodnie ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Wzory te dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.

Oferty mogą składać podmioty zwane organizacjami działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Organizacje składające swoje oferty na rok 2006 powinny wykazać się prawidłowym rozliczeniem dotacji przyznanych w roku poprzednim.

Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2006 r.

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania,
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1399
12 marca 2008 21:00 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu