Przetargi - archiwum

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r. – II Etap w następujących dziedzinach: opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r. – II Etap w następujących dziedzinach:


1. Opieka społeczna
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania w 2005 r. wynosi 18.000 zł, natomiast w 2004 r. przeznaczono na ten cel kwotę 11.100 zł.

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Giżycka
- organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego
Kwota przeznaczona na realizację II Etapu ww. zadania w 2005 r. wynosi 20.000 zł,
w I Etapie przyznano kwotę 80.000 zł.
Natomiast w roku 2004 przeznaczono na ten cel kwotę 150.000 zł.

3. Kultura fizyczna
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej
- organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
Kwota przeznaczona na realizację II Etapu ww. zadania w 2005 r. wynosi 10.000 zł,
w I Etapie przyznano kwotę 140.000 zł.
Natomiast w roku 2004 przeznaczono na ten cel kwotę 100.000 zł.

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 19 czerwca 2005 r. zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, i powinny w szczególności zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wzór oferty na wykonanie zadania publicznego do pobrania w załączniku. Wzór oferty można również otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 104 lub w Punkcie Informacji Urzędu, pokój nr 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1703
12 marca 2008 21:00 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu