Przetargi - archiwum

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2004r. w dziedzinie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej /do 21 czerwca/

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2004r. w następujących dziedzinach:

1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Giżycka
- organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego
Kwota przeznaczona na realizację II-go Etapu w/w zadania w roku 2004 wynosi 10.000zł natomiast w roku 2003 przeznaczono na ten cel kwotę 60.000zł.

2. Kultura fizyczna
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej
- organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
Kwota przeznaczona na realizację II-go Etapu w/w zadania w roku 2004 wynosi 50.000zł natomiast w roku 2003 przeznaczono na ten cel kwotę 224.237zł.

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 21 czerwca 2004r. do godz. 15.00 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, i powinny w szczególności zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
- możliwość realizacji zadania
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wzór oferty na wykonanie zadania publicznego można otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2123
12 marca 2008 21:00 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu