Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA z dnia 18 sierpnia 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo – mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku

WPI.6721.1.2016.PR Giżycko, dnia 18 sierpnia 2016 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo – mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku. Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 13 ustawy...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo

W ZAŁĄCZNIKU: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim

W ZAŁĄCZNIKU: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i realizację Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000...

KOMUNIKAT nr 2/2013 - wolne miejsca pod lokalizację punktów handlowych w okresie 28 października - 3 listopada 2013

KOMUNIKAT nr 2/2013 Informuję, że posiadamy do rozlosowania wolne miejsca, pod lokalizację punktów handlowych w okresie od 28 października do 3 listopada, w następujących lokalizacjach: a). ul. Królowej Jadwigi od km 0+459,00 do km 0+644,00 wraz z częścią działki geod. nr 105/32, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna...

Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu MKS Medyk

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ………………………………… Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA...

Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu MTS Giżycko

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ………………………………… Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, O KTÓREJ (MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU...

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz...

OBWIESZCZENIE NR 29/2012 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 29/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1....

Obwieszczenie 30/2012 wykaz nieruchomości do zbycia - przekształcenie

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 30/2012 zawierające wykaz nieruchomości...