Przetargi

Opracowanie dokumentacji naprawczej projektowo-kosztowej budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. T. Kościuszki 2 w Giżycku.

  

 

Zaproszenie

 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

 

 

Nazwa zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji naprawczej projektowo-kosztowej budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. T. Kościuszki 2 w Giżycku.

 

                                     

Zamawiający :                            

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

  

 

  1. Informacje wprowadzające

1.1      Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji naprawczej projektowo-kosztowej budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. T. Kościuszki 2 w Giżycku.

a)       Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)      Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – ze zmianami).

1.2      Dane Zamawiającego:

a)       konto bankowe:                          Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)      nr konta bankowego:                  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)       NIP:                                           845-19-51-457

d)      adres do korespondencji:             Urząd Miejski w Giżycku

                                                  Al. 1 Maja 14

                                                  11 – 500 Giżycko

e)       znak postępowania:                    WPI.7013.32.2019.MiBi

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

2.       Opis przedmiotu zamówienia

2.1   Przedmiot zamówienia

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki 2 w Giżycku z zastosowaniem zaleceń przedstawionych w ekspertyzie cieplno – wilgotnościowej dot. przyczyn zawilgoceń, przeglądów okresowych budynku, będących w posiadaniu Zamawiającego.

2.2   Zakres zamówienia:

a)  koncepcja architektoniczna z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym w wersji papierowej - 1 egzemplarz,

b)  projekt budowlany w 6 egzemplarzach, wykonany z uwzględnieniem zaleceń z przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz ekspertyzy cieplno – wilgotnościowej dot. przyczyn zawilgoceń w przedmiotowym budynku. 

c)  uzyskanie wszelkich uzgodnień, warunków, opinii, odstępstw, decyzji (w tym pozwolenia na budowę) potrzebnych do realizacji zamówienia,

d)  branżowe projekty wykonawcze w wersji papierowej – 3 egzemplarze,

e)  kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót sporządzone w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 2 egzemplarze,

f)   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 2 egzemplarze,

g)  udzielanie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia

2.3   Forma przedmiotu zamówienia

a)  Powyższe opracowania należy dostarczyć  w formie papierowej  w ilościach egzemplarzy podanych powyżej  oraz w postaci elektronicznej na opisanej płycie CD lub DVD -  2 kpl. (w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, .dxf, kosztorysowe: .ath).

b)  Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na roboty budowlane zgodnie z dyspozycją art.29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

3.       Inne postanowienia

b)      Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie  z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.

c)       Wykonawca zobowiązuje się dokonania wizji lokalnej we wszystkich lokalach budynku wielorodzinnego ul. T. Kościuszki 2 w Giżycku.

d)      Wykonawca jest zobowiązany udzielać Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

e)       Należy stosować rozwiązania możliwie do zrealizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (obniżona sprawność sensoryczna i ruchowa).

4.       Kontakt z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

-        Michalina Bielecka - Inspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michalina.bielecka@gizycko.pl

5.       Termin wykonania zamówienia

5.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

5.2. Termin dostarczenia koncepcji dla Zamawiającego – 21 dni od daty podpisania Umowy.

5.3. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 150 dni od daty podpisania umowy.

6.       Lokalizacja przedmiotu opracowania

Budynek wielorodzinny o dwóch kondygnacjach nadziemnych z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, mieści się przy ul. T. Kościuszki 2 w Giżycku. W budynku jest 15 lokali mieszkalnych.

7.       Opis sposobu przygotowania oferty

7.1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiającym w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

7.3. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

7.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana piórem lub długopisem lub na maszynie do pisania lub na komputerze.

7.5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione. Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami do oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i spięte w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 

7.6. Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

f)     Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem –załącznik nr 1 do zaproszenia,

g)    Projekt umowy podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem –Załącznik nr 2 do zaproszenia,

h)    Wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 3 do Zaproszenia

i)     Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

8.       Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

8.1. Termin składania ofert upływa dnia 12.07.2019 roku o godz. 1200.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

8.2. Forma składania ofert:

a)      na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odbioru, lub

b)      w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

8.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2019, o godz. 1220 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

9.       Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Doświadczenie

10pkt.

Termin realizacji

10pkt

 

9.1.  Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=Co/Cb× 80pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – najniższa cena złożonej oferty,

Cb – cena oferty badanej,    

9.2.  Kryterium – doświadczenie:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium doświadczenie (D) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

  Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do ilości wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dokumentacji projektowo – kosztowych dot. wykrywania przyczyn nadmiernej wilgotności i powstawania mostków termicznych oraz przedstawienie ich sposobu likwidacji,  wg poniższego wzoru:

a) brak lub 1 wykonane opracowanie – 0 punktów

b) 2-3 wykonane opracowania – 5 punktów,

c) 4 i więcej wykonanych opracowań – 10 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonego wykazu wykonanych prac projektowych wg załącznika nr  3 do Zaproszenia.

9.3.  Kryterium termin realizacji

  Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium termin realizacji (T) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

  Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu realizacji zadania zastrzegając, iż maksymalny termin realizacji wynosi 150 dni, wg poniższego wzoru:

a) termin realizacji – 150 dni  – 0 punktów,

b) termin realizacji – 120 dni – 5 punktów,

c) termin realizacji – 100 dni – 10 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie danych z formularza oferty cenowej wg załącznika nr  1 do Zaproszenia.

9.4.  Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp + D + T, gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

D – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Doświadczenie”

T –  ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Termin realizacji”

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą ilość punktów  Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5  i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności gdy cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% wartości od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10.   Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione    po wyborze oferty

10.1.  W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy

10.2.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty ostatecznego  rozstrzygnięcia postępowania.  

10.3.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

11.   Postanowienia końcowe

11.1.  Zamawiający zastrzega prawo do:

a)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)    swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)    zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)    odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)     wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

11.2.  Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)         z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)        któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)         który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 11.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

11.3.  Okres związania ofertą: 21dni od daty terminu składania ofert.

12. Załączniki

12.1 Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

a)       Załącznik nr 1 do zaproszenia     -  Formularz oferty cenowej, 

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia     -  Projekt umowy,

c)       Załącznik nr 3 do zaproszenia     -  Wykaz zrealizowanych zamówień

d)      Załącznik nr 4 do zaproszenia      -  Ekspertyza cieplno – wilgotnościowa dot. przyczyn

zawilgoceń w budynku wielorodzinnym przy
ul. I Dywizji Im. T. Kościuszki 2, 11-500 Giżycko z września 2019 r.

e)       Załącznik nr 5 do zaproszenia     -  Przeglądy okresowe konstrukcyjno – budowlane,

sanitarne, elektryczne, kominiarskie i wentylacyjne.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.07.2019r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michalina Cieloszczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2019 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 185
04 lipca 2019 10:22 Michał Babiak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2019 10:19 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.
04 lipca 2019 10:19 Michał Babiak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__przeglady_okresowe.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)