Przetargi

MOSiR - przetarg na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW

 

I.  ORGANIZATOR PRZETARGU

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

NIP  845-16-91-482

Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod automaty do sprzedaży napojów (1 automat do napojów gorących i 1 automat do napojów zimnych) wraz z przyłączeniem do prądu.

2. Miejsce przeznaczone do wynajmu zlokalizowane jest w porcie pasażerskim Ekomarina  w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14A, przy pomieszczeniu kuchni portowej na zewnątrz budynku i pod zadaszeniem.

3. Okres na jaki będzie zawarta umowa najmu – od 01.07.2019 do 31.08.2019 r.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

 

3. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać:

a) nazwę i adres organizatora przetargu;

b) nazwę, adres i numer telefonu oferenta

c) koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nie otwierać przed 24.06.2019 r.godz.9.00”.

 

4. Oferent może wycofać złożoną ofertę, składając pisemne oświadczenie woli organizatorowi przetargu, nie później niż do dnia 24.06.2019 r. do godz.8.30.

5. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Istotnych Warunkach Przetargu dokumenty.

 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę do tego upoważnioną.

7. Każdy z Oferentów ma prawo uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W trakcie publicznego otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny. Po zamknięciu publicznego otwarcia ofert nastąpi część niejawna przetargu -ocena ofert.

8. Po zakończeniu oceny ofert MOSiR niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o unieważnieniu przetargu.

9. MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków przetargu.

 IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryterium wyboru oferenta jest miesięczna cena netto stawki czynszu za wynajem powierzchni pod dwa automaty do napojów.

2. Wygrywa oferta z najwyższą miesięczną opłatą ryczałtową netto za przedmiot najmu stanowiącą sumę opłat za dwa automaty (nie niższa niż cena wywoławcza.)

 

3. Cenę wywoławczą (minimalną) miesięczną ustala się w wysokości:

- za automat do napojów zimnych: 100 zł netto

- za automat do napojów gorących: 100 zł netto

Łącznie cena wywoławcza (suma dwóch powyższych kwot): 200 zł netto

 

V. WYJAŚNIENIA

1. Oferent może zwracać się z prośbą o wyjaśnienia dotyczących wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując zapytanie na piśmie, najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

2. Oferent może przed złożeniem oferty zapoznać się z miejscem świadczenia usługi.

3. Do kontaktów z Oferentami w sprawie postępowania upoważniony jest:

 Z-ca Dyrektora MOSiR – Dariusz Klimaszewski (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00 tel. 509 805 635 ).

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podany w rozdziale
1 niniejszych Istotnych Warunków Przetargu (liczy się data i godzina wpływu do biura MOSiR-u) lub złożyć osobiście w siedzibie MOSiR-u do dnia 24.06.2019 r. do godz.8.30.

 

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu  dnia 24.06.2019 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MOSiR w Giżycku.

3. O wyborze oferty Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

VIII. ZAWARCIE UMOWY

1. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż 30.06.2019 r.

2. Oferty niezgodne z warunkami przetargu zostaną odrzucone.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.06.2019
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2019 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Sygnowska
Ilość wyświetleń: 164
24 czerwca 2019 14:05 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie załącznika [automat_spec.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:07 Marta Sygnowska - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 15:07 Marta Sygnowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)