Przetargi

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż defibrylatorów AED

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa i montaż defibrylatorów AED

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: ewa.ostrowska@gizycko.pl

Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.- pt. 7.30-15.30

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż defibrylatorów AED.


Zapytanie dotyczy kompleksowej usługi dostawy i montażu 7 defibrylatorów AED, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1. Wykonawca powinien również przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi urządzeń AED.

 

Kod CPV 33.18.21.00 – 0 Defibrylatory

               80.50.00.00 – 9 Usługi szkoleniowe

 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24.05.2019 r.

Miejsce: Giżycko, lokalizacje wskazane w pkt. 15 w załączniku nr 1, obiekty stanowiące własność Gminy Miejskiej Giżycko i jednostek organizacyjnych.

 

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2.

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Ewa Ostrowska – dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

tel. 601232526, 87 429 13 36 e-mail ewa.ostrowska@gizycko.pl; Dariusz Gajownik tel. 87 4285163

 

 

OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy dostarczyć drogą e-mailową:  ewa.ostrowska@gizycko.pl

do dnia 14.05.2019 do godz. 15.30.

W temacie wiadomości proszę zaznaczyć: Dostawa i montaż defibrylatorów AED. Termin składania ofert upływa 14.05.2019  r. godz. 15.30.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

         OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODZIAŁEM WAG TYCH KRYTERIÓW.

Cena: 100 % - kryterium oznacza najniższą cenę za całość zamówienia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zapytania ofertowego lub uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu, odwołania postępowania, unieważnienie go w całości lub części w każdym czasie żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego.

Okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

 

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ewa Ostrowska

 

Załączniki:

załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 - Formularz oferty

 

 Giżycko, 09.05.2019

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.05.2019
Dokument wytworzony przez: Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Ostrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2019 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Ostrowska
Ilość wyświetleń: 294
14 maja 2019 10:30 Mirosław Domysławski - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_pytania_20190514.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2019 15:42 Ewa Ostrowska - Dodanie załącznika [odpowiedzinapytania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2019 11:22 Ewa Ostrowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)