Przetargi

„Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działce geod. nr 2-237/5 na powierzchni – 413,24 m2,

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia pn.:

„Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego

wraz z odwodnieniem, na działce geod. nr 2-237/5 na powierzchni   – 413,24 m2,

 

 1. 1.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Roboty drogowe – nawierzchniowe:  

 1. roboty rozbiórkowe na trasie robót w zakresie rozbiórki krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z wywozem gruzu spryzmowanego samochodem skrzyniowym, 
 2. transport płyt drogowych betonowych sześciokątnych - „trylinki” rozbiórkowej z magazynu Zamawiającego na terenie SUW PWiK Sp. z o.o. (ul. Obwodowa 6) z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 
 3. mechaniczne zdjęcie warstwy kruszywa grub. 15 cm, ze złożeniem w hałdy do późniejszego wykorzystania na podbudowę nawierzchni,
 4. korytowanie w gruncie kat. I-II pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni średnio na głębokość 20 cm z załadunkiem i wywozem samochodami samowyładowczymi,
 5. wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego
  w ilości 18 % warstwa grub. 15 cm z materiału wcześniej zdjętego na placu budowy,
 6. ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych - „trylinki” na podsypce piaskowej
  z wypełnieniem spoin piaskiem,   

Inne roboty na działce geod. nr 2-237/5:

 1. wykonanie studzienki ściekowej z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem żeliwnym o wym. 400x600 mm min. kl. D400,
 2. wykonanie przykanalika z rur PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm w wykopie w gruncie kat. IV na głębokości do 1,00 m z rozbiórką i odtworzeniem istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych - „trylinki” na trasie robót,
 3. wejście przykanalikiem do istniejącej studni rewizyjnej na kolektorze kanalizacji deszczowej, 

Mapa inwentaryzacyjna wraz z aktualizacją użytków na działce geod. nr 2-237/5.

Szczegółowe warunki i wymagania zamówienia określa zaproszenie do składania ofert.  

 1. 2.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia i zakończył najpóźniej 

w terminie do dnia 31 lipca 2019 r..

 1. 3.     TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert upływa dnia 15 maja 2019 r. o godz. 12.00.

 

Osobą  uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marcin Wójcik                    –          podinspektor Wydziału Planowania i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Giżycku,

el. 87 73 24 120, e-mail:            marcin.wojcik@gizycko.pl

Forma składania ofert  - drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej:

                                                marcin.wojcik@gizycko.pl

 1. 4.     OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90   pkt.

Okres rękojmi

10    pkt.

 1. 5.     INNE POSTANOWIENIA:

Zamawiający zastrzega prawo do:

-       zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

-       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

-       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

-       zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-       odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

-       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

-       odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert można odebrać w Wydziale Planowania i Inwestycji,
w pokoju 113, w godz. 8.00 do 15.00, tel. 87 73 24 120 lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizycko.pl

 

.................................................

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.05.2019r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2019 07:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 213
16 maja 2019 11:04 Grzegorz Witkowski - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2019 07:54 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.
09 maja 2019 07:53 Michał Babiak - Dodanie załącznika [zaproszenie2.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)