Przetargi

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy złożenia oferty na świadczenie usługi zarządzanie nieruchomością - targowiskiem „Mój Rynek” oraz targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.05.2019 r. do 30.06.2020r.

                                             

Zmienia się pkt 5  i 7 Rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy z dnia 09.04.2019 r. dotyczący terminu składania ofert, na następujący:

 1. 5.                Miejsce, sposób i termin składania ofert.


            Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Zarządzanie nieruchomością - targowiskiem w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego
w terminie  do 17 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 włącznie.

            Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania -       Załącznik nr 7.

            Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące   znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu         oferty do Zamawiającego.

            Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2019 roku, o godz. 12:15
            w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku pokój 121.

 

 1. 7.                Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

        

W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie podana na stronie internetowej http://www.bip.gizycko.pl w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r. Publikacja informacji o wybraniu wykonawcy oraz zawiadomienia o terminie i miejscu zwarcia umowy na wymienionej stronie internetowej będzie równoznaczna z dostarczeniem jej  oferentowi.

 

 

 

Giżycko, dnia 10.04.2019 r.

 

 

 

                                                             Giżycko, 09.04.2019 r.

WM.7131.3 .2019.ArKo

 

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy

złożenia oferty na świadczenie usługi zarządzanie nieruchomością - targowiskiem „Mój Rynek” oraz targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.05.2019 r. do 30.06.2020r.

 • Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)
 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

Dotyczy:    

1. Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko        

Al. 1 Maja 14 , 11-500 Giżycko

 

 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem:

- nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję targowiska miejskiego, wydzieloną z działek
o nr geod. 540/2, 1414 oraz 555/5 o pow. 6210m2,  szczegółowo określoną w załączniku nr 1.

- nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję targowiska „Mój Rynek”, wydzieloną z działki o nr geod. 540/2 o pow. 3139m2,  szczegółowo określoną w załączniku nr 2.

 

Istotne dla stron postanowienia znajdują się w ramowym wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia. W zakresie ochrony danych osobowych istotne dla stron postanowienia zawiera załącznik nr 4 umowa powierzenia danych osobowych.


3. Wymagania wobec Wykonawcy zamówienia.

a)      Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:min. 1 osobą, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami odpowiadającymi swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez „usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia” należy rozumieć dysponowanie osobą, która posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu lub wykonywaniu  co najmniej 1 zadania (umowy) nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy polegającego na zarządzaniu budynkami o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 1000m2 lub nieruchomością zabudowaną o powierzchni działki 0,5ha. Przy czym pod pojęciem „zarządzanie budynkami” lub „nieruchomością zabudowaną” należy rozumieć usługi zarządzania nieruchomością.

Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedłożenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego  wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

lub

b)      Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 usługę (umowę) odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez „usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia” należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie co najmniej 1 zadania (umowy) nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy polegającego na zarządzaniu budynkami o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 lub nieruchomością zabudowaną o powierzchni działki 0,5ha. Przy czym pod pojęciem „zarządzanie budynkami” lub „nieruchomością zabudowaną” należy rozumieć usługi zarządzania nieruchomością. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również       wykonywane.W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego, tj. część zamówienia (umowy) musi być     na dzień składania ofert już zrealizowana w wymaganym zakresie w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy.

Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedłożenie wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywani powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z załącznikiem nr 6 do zaproszenia składania ofert.

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia.

 • Termin realizacji zamówienia: od 01 maja 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia:

- nieruchomość zabudowana pełniąca funkcję targowiska miejskiego, wydzielona z działek o nr geod. 540/2, 1414 oraz 555/5,  szczegółowo określoną w załączniku graficznym nr 1 stanowiącym integralną część umowy.

- nieruchomość zabudowana pełniąca funkcję targowiska „Mój Rynek”, wydzielona z działki o nr geod. 540/2,  szczegółowo określoną w załączniku graficznym nr 2 stanowiącym integralną część umowy.

 

5.  Miejsce, sposób i termin składania ofert.

            Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Zarządzanie nieruchomością - targowiskiem w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie  do 16 maja 2019 r. do godz. 12:00 włącznie.

            Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania -     Załącznik nr 7.

            Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące          znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty      do Zamawiającego.

            Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2019 roku, o godz. 12:15
            w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku pokój 121.

 

6.  Kryteria oceny i wyboru oferty

         Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- najniższa cena brutto

 

7.  Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie podana na stronie internetowej http://www.bip.gizycko.pl w terminie do dnia 18 maja 2019 r. Publikacja informacji o wybraniu wykonawcy oraz zawiadomienia o terminie i miejscu zwarcia umowy na wymienionej stronie internetowej będzie równoznaczna z dostarczeniem jej  oferentowi.

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • do swobodnego wyboru oferty w ramach kryteriów prowadzonego postępowania,
 • odwołanie postępowania , unieważnienie go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany treści zaproszenia do składania ofert w tym terminów wyznaczonych w zaproszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów rozeznania cenowego, jak również jego załączników.


9. Informacje dodatkowe:

 • Dodatkowych informacji udziela Z-ca Naczelnika Wydziału Mienia Arkadiusz Konc tel. 87 732 41 11 wew.5 adres e-mail arkadiusz.konc@gizycko.pl.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 • Zapisy umowne mogą ulec drobnym modyfikacjom, dostosowującym umowę ramową do zaistniałych okoliczności faktycznych lub uszczegóławiającym stosunek prawny, bez zmiany konstrukcji oraz sensu niniejszego zamówienia.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

            - zmiany przepisów w oparciu, o które ustalono zakres obowiązków Wykonawcy.

 

10.  Załączniki:

 • Załącznik nr 1 Szkic graficzny obejmujący zakres terenu zarządzanej nieruchomości;
 • Załącznik nr 2 Szkic graficzny obejmujący zakres terenu zarządzanej nieruchomości;
 • Załącznik nr 3 Ramowy wzór umowy
 • Załącznik nr 4 umowa powierzenia danych osobowych
 • Załącznik nr 5 Potencjał kadrowy
 • Załącznik nr 6 Wykaz usług
 • Załącznik nr 7 Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 8 Regulamin Targowiska Miejskiego
 • Załącznik nr 9 Regulamin Targowiska Mój Rynek
 • Załącznik nr 10 Regulamin Targowiska Miejskiego – zmiana
 • Załącznik nr 11 Regulamin Targowiska Mój Rynek – zmiana

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-04-09
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2019 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 199
19 kwietnia 2019 10:11 Natalia Żadziłko - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 10:11 Natalia Żadziłko - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 10:11 Natalia Żadziłko - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)