Przetargi

„PEŁNIENIE NADZORU NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI, CZĘŚĆ I – PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na zadaniu PRZEBUDOWA NABRZEŻY BASENU PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W GIŻYCKU

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. 1.   ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko

Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30

       NIP: 845-19-51-457

       e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl

       znak postępowania: WPI.042.5.2.2019.GW                                                                                                                                          

 

 1. 2.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest:

PEŁNIENIE NADZORU NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI, CZĘŚĆ I – PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

na zadaniu

PRZEBUDOWA NABRZEŻY BASENU PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W GIŻYCKU

w ramach projektu

„Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”.

 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziałanie: 6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża.

 

Zamawiający wymaga pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

 

„w  specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  w  zakresie:

- Nadzoru Inwestorskiego wynikającego z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane                      (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

- Nadzoru Inwestorskiego prowadzonego zgodnie z wymaganiami określonymi w „Projekcie Umowy” – zał. nr 2 niniejszego zapytania.

 

2.1  Podstawowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi obejmuje:

2.1.1       Odnośnie wykonania dalb na kanale wlotowym do basenu:

a)     Obcięcie pod wodą na właściwej rzędnej (w płaszczyźnie dna) istniejących dalb o konstrukcji drewnianej.

b)     Wykonanie nowych dalb palowych w rozstawie co ca. 10 m w postaci pali stalowych rurowych 355,6/16 mm wypełnionych betonem. Głowica pali  zabezpieczona blachą stalową o gr. min 10 mm. Rzędna głowicy pali +118,00 m n.p.m. Planuje się wykonanie pali stalowych w dwóch długościach 10,0 m i 11,0 m. Dalby zastąpią istniejące konstrukcje, które zostaną obcięte pod wodą.

2.1.2 Odnośnie robót podczyszczeniowych / czerpalnych:

   W ramach prac budowlanych projektuje się wykonanie robót pogłębiarskich Kanału  

   Portowego celem uzyskania  głębokości min. -2,0 m. Zakres prac zgodny z rys. nr 5.2  

   PLAN ROBÓT CZERPALNYCH CZ.2” dokumentacji projektowej – załącznik nr 4 niniejszego Zapytania ofertowego. Granicą  wykonania robót pogłębiarskich od strony wschodniej jest granica opracowania, a od  strony zachodniej jest lewa krawędź „Kładki dla pieszych” styczna z basenem Portu  ródlądowego Żeglugi Mazurskiej.

 

Dokumentacja budowlana i przedmiar robót  znajduje się na stronie Zamawiającego:

http://www.gizycko.pl/dokumentacja_port/dokumentacja_techniczna_port.zip

 

2.2  Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych:

    - inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 

    posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do  nadzorowania  robót budowlanych w zakresie   

    zgodnym z przedmiotem zamówienia.

 

 1. 3.       TERMIN REALIZACJI UMOWY.

3.1  Zamawiający wymaga, aby Inspektor nadzoru przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy.

3.2  Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania – tj. wykonania wszystkich robót budowlanych, końcowego odbioru przedmiotu umowy i do dnia otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

3.3  Planowany termin robót budowlanych:

01.10.2019 – rozpoczęcie robót budowlanych,

31.12.2019 r. – zakończenie robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu włącznie.

Planowany termin realizacji zadania nie jest wiążący i nie stanowi podstawy do ustalenia czasu trwania nadzoru inwestorskiego.

3.4  Miejscem wykonania zamówienia jest Kanał Portowy zgodnie z Planem robót czerpalnych cz. 2 rys. nr 5.2 Dokumentacji projektowej branży hydrotechnicznej.

 

 1. 4.       ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

a)     oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1, z podaniem ceny  ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT,

b)   wypełniony i podpisany załącznik nr 3 „Oświadczenie o braku powiązań”,

c)   kopia dokumentu poświadczającego kryterium Kwalifikacji zawodowej.

 

 1. 5.       OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Grzegorz Witkowski -  inspektor, Urząd Miasta w Giżycku,

        tel. 87 73 24 120, e-mail:  grzegorz.witkowski@gizycko.pl 

 

 1. 6.       OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

 

6.1  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego  na adres:

Urząd Miejski

Al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

Pokój nr 7 Punkt Obsługi Klienta

lub na adres e-mail:

                     grzegorz.witkowski@gizycko.pl 

Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na:  „PEŁNIENIE NADZORU NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI, CZĘŚĆ I – PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

na zadaniu

PRZEBUDOWA NABRZEŻY BASENU PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W GIŻYCKU

w ramach projektu

„Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”

 

– nie otwierać przed dniem 04.02.2019 r. do godz. 13.00 ”.

6.2  Termin składania ofert upływa dnia 04.02.2019 r. godz. 13.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

6.3  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  o godz. 13.30  w siedzibie Zamawiającego,  pok. 113.

 

 1. 7.           OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Kryteriami oceny ofert są:

7.1  Cena oferty brutto (Cp) 60%.

7.2  Liczba pobytów na budowie (Lp) (20%)

7.3  Kryterium kwalifikacji zawodowej 20 % (Kz)

Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

7.4  Cena oferty (Cp)

a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 punktów.

b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Co

Cp =   ---- × 60pkt.

Cb

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty brutto,

Co– najniższa cena oferty brutto,

Cb –cena oferty badanej brutto.

7.5    Kryterium liczby pobytów na budowie (Lp).

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium liczby pobytów na budowie (Lp) zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem zastrzegając, iż minimalna liczba pobytów koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego wynosi 1 w tygodniu:

a)    1 pobyt w ciągu tygodnia –  0 punktów,

b)   2 pobyty w ciągu tygodnia  –  10 punktów,

c)    3 pobyty w ciągu tygodnia – 20 punktów,

UWAGA! W przypadku nie podania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty cenowej” deklarowanych ilości pobytów – Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalną ilość tj. 1 raz w tygodniu. Każdy pobyt na budowie musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na koniec dnia roboczego.

7.6    Kryterium kwalifikacji zawodowej Kz.

Za posiadanie przez inspektora nadzoru kwalifikacji zawodowych:

a)     wykształcenie średnie techniczne – 0 pkt.,

b)     wykształcenie I stopnia  zakończone tytułem inżyniera – 10 pkt,

c)     posiadanie specjalizacji techniczno - budowlanej  „Śródlądowe budowle hydrotechniczne” – 20 pkt.

UWAGA!  w przypadku nie podania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty cenowej” deklarowanych kwalifikacji zawodowych – Zamawiający do oceny oferty przyjmie wykształcenie średnie techniczne i przyzna 0 pkt.

7.7    Wynik całkowity

Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca  najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp +Lp  + Kz gdzie:

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium  „Cena oferty brutto”

Lp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Liczba pobytów na budowie”

Kz - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Kwalifikacji zawodowej”.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

 

 1. 8.       INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH.

Oferent nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. Oferent wraz z ofertą składa podpisany Załacznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego -  „Oświadczenie o braku powiązań”.

 

 1. 9.       ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

 

 1. 10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)   swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

b)   odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c)   zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

d)   zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)   żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

f)    wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników

10.2. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)   z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)   któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)   który nie wykonał lub wykonał nieterminowo zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 10.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

10.3  Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

 

 1. 11.    ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji:

–       Załącznik nr 1            - Formularz oferty cenowej, 

–       Załącznik nr 2             - Projekt Umowy.

–       Załącznik nr 3             - Oświadczenie o braku powiązań

–       Załącznik nr 4             -  „Plan robót czerpalnych cz.2” dokumentacji projektowej

 

 

 

ZATWIERDZAM

 

…………………….

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2019 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Witkowski
Ilość wyświetleń: 327
06 lutego 2019 08:18 Grzegorz Witkowski - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wynikach_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2019 14:54 Grzegorz Witkowski - Opublikowanie dokumentu.
24 stycznia 2019 14:54 Grzegorz Witkowski - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe__inspektor_nadzoru_z_zalacznikami_1234.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)