Przetargi

Rozbiórka dwóch zbiorników oraz rampy samochodowej na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku

                                                                                   Zaproszenie

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

 

Nazwa zamówienia: 

Rozbiórka dwóch zbiorników oraz rampy samochodowej na terenie Twierdzy Boyen    w Giżycku

 

                                      

Zamawiający :                                      

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 

 

 

                                                                                                                  ___________________________

podpis

 

 

                        

                                      

Giżycko, styczeń 2019 r.

 

1.   Informacje wprowadzające

1.1    Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Rozbiórka dwóch zbiorników oraz rampy samochodowej na terenie Twierdzy Boyen    w Giżycku

a)      Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)     Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1250 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 – ze zmianami).

1.2    Dane Zamawiającego:

a)      konto bankowe:                                            Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)     nr konta bankowego:                                   42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)      NIP:                                                                  845-19-51-457

d)     adres do korespondencji:                           Urząd Miejski w Giżycku

                                                                          al. 1 Maja 14

                                                                          11 – 500 Giżycko

e)     znak postępowania:                                     WPI.7013.24.3.2019.MC

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

2.   Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje rozbiórkę budowli ziemnych:

2.1  Zbiornika otwartego, z konstrukcji żelbetowej z przegrodami stalowymi:

a)    wymiary zbiornika: 

-       wysokość zbiornika do dna 2,6 m;

-       długość: 13,50 m;

-       szerokość – 5,60 m;

-       pojemność – 167, 70 m3

b)    zakres robót:

-       demontaż stalowych przegród;

-       rozbiórka ścian zbiornika oraz płyty dennej;

-       zasypanie wykopu po fundamentach

-       wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego i uporządkowanie terenu po rozbiórce budowli

2.2  Zbiornika zamkniętego z włazem, konstrukcji żelbetowej:

a)    wymiary zbiornika:

-       długość: 6,00 m;

-       szerokość – 7,00 m;

-       pojemność – 89,86 m3;

b)    Zakres robót:

-       rozbiórka płyty górnej;

-       rozbiórka ściany zbiornika oraz płyty dennej;

-       zasypanie wykopu po fundamentach;

-       wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego i uporządkowanie terenu po rozbiórce budowli.

2.3  Rampy samochodowej najazdowej o konstrukcji żelbetowej

a)    Wymiary:

-       długość: 14,40 m

-       szerokość: 2,96 m;

-       powierzchnia zabudowy – 42, 62 m2;

b)    Zakres robót:

-       rozbiórka płyty najazdowej,

-       rozbiórka słupów i fundamentów,

-       zasypanie wykopu po fundamentach,

-       wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego i uporządkowanie terenu po rozbiórce budowli.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- zaproszeniem do składania ofert,

- dokumentacją techniczną,

- projektem umowy.

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. Podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest przede wszystkim projekt rozbiórki.

Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

3.   Termin i miejsce wykonania zamówienia

3.1  Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 22.03.2019 r.

3.2   Miejsce wykonania zamówienia: Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1, 11-500 Giżycko,
dz. nr ewid. 1-363, miasto Giżycko.

4.   Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

4.1   Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem –załącznik nr 1 do zaproszenia,

4.2   Projekt umowy podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem –Załącznik nr 2 do zaproszenia,

4.3   Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

4.4   Oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności  oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,

4.5   Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych, lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

5.   Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

5.1  Karol Walinowicz – Naczelnik, WPI, UM Giżycka tel. 87 73 24 120

5.2  Michalina Cieloszczyk - Podinspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 182, e-mail: michalina.cieloszczyk@gizycko.pl

6.   Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1   Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2019 roku o godz. 1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2   Forma składania ofert:

a)    na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odbioru, lub

b)   w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

6.3   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2019 r., o godz. 1220 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

7.    Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Termin

20pkt.

 

7.1 Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=Co/Cb× 80pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2 Kryterium – termin wykonania zadania:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium terminu wykonania zadania (T) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w następujący sposób:

a)    do 28.03.2019  r. – 0 punktów,

b)   do 22.03.2019 r.  – 10 punktów,

c)    15.03.2019  r.   – 20 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 4 Formularza oferty cenowej oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie minimalny termin, tj. 28.03.2019 r. Oferta z terminem 15.03.2019 r. otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

7.3 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp + T, 

gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

T – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8.    Postanowienia końcowe

8.1    Zamawiający zastrzega prawo do:

a)      zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)     żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)     zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)     odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

8.2    Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)      z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)     któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)      który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8.3  Okres związania ofertą: 21dni od daty terminu składania ofert.

9.    Załączniki

9.1   Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

a)      załącznik nr 1 do zaproszenia             -             Formularz oferty cenowej, 

b)     Załącznik nr 2 do zaproszenia             -             Projekt umowy,

c)      Załącznik nr 3 do zaproszenia            -            Formularzy wyceny robót,

d)     Projekt rozbiórki

Zaproszenie wraz z załącznikami zawiera ___ ponumerowanych stron.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2019 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Witkowski
Ilość wyświetleń: 457
01 lutego 2019 10:59 Michał Babiak - Dodanie załącznika [zawiadomieni_01022019103740.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2019 13:55 Michał Babiak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_odpowiedzi__pozwolenie_wkz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2019 13:54 Michał Babiak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_odpowiedzi__projekt_umowy_po_modyfikacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)