Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Staszica, Suwalską, Obwodową i Jagiełły oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku

                                                                                                                                                  Giżycko, dnia 10.01.2019 r.

Z A P R O S Z E N I E

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

Zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Staszica, Suwalską, Obwodową i Jagiełły oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku

 

 1. 1.    Przedmiotem zamówienia jest:

Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego miedzy ulicami: Staszica, Suwalską, Obwodową i Jagiełły oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku.

Granice projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa uchwała Nr XLVII/149/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Staszica, Suwalska, Obwodową i Jagiełły uchwalonego uchwałą Nr XXVII/3/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 lutego 2005 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku XXIII/56/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2016 r.

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodnie z umową, której projekt przedstawiono               w załączeniu do niniejszego zaproszenia.

 

 

 1. 2.    Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

-  31 października 2019 r.

 

 1. 3.    Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego

Kryteriami oceny są:

1. Cena (C): waga kryterium - 80 %

2. Liczba wykonanych projektów (L): waga kryterium - 20%

 

 1. 4.    Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,

2) oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.

3) oświadczenie o spełnieniu wymagań dot. wykonanych projektów planów miejscowych według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania

 

 1. 5.    Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

5.1. Cena oferty (C)

a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 80 punktów.

b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Cp = 80 pkt. x (Co/Cb), gdzie:

 

Cp - ilość punktów badanej ceny oferty

Co – cena oferty najniższej

Cb – cena oferty badanej

 

 

5.2. Kryterium liczby sporządzonych projektów (L)

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do liczby sporządzonych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zastrzegając, iż minimalna liczba sporządzonych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynosi 3.

 

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium liczbie sporządzonych projektów (L) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

Ilość projektów: 

- 10 projektów i więcej – 20 punktów,

- od 4 do 9 projektów– 10 punktów ,

- do 3 projektów – 0 punktów.

 

 

5.3. Wynik całkowity

Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów , tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

 

Po = Cp + Lp, gdzie:

 

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Lp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Liczba projektów”

 

Cena wskazana w ofercie musi:

a)         być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;

b)         uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

 1. 6.    Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a)         Ofertę należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub pocztą elektroniczną na adres: agata.chojnowska@gizycko.pl do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz. 12.00.

Oferta powinna zawierać informacje o wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy. Ponadto powinna być opatrzona tytułem: Oferta na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Staszica, Suwalska, Obwodową i Jagiełły oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku.

b)       Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

 1. 7.    Warunki udziału w postępowaniu:

a)         Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

 

 1. 8.    Termin związania ofertą:

            - 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

 1. 9.    Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gminy Miejskiej Giżycko.

 

10. Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

 

 1. 11.     Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Karol Walinowicz                                tel. 798 612 935

Agata Chojnowska                              tel. (87) 732 41 22                             

 

 1. 12.     Postanowienia końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)         swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b)        odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

c)         żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

d)        zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

e)        zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.01.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Walinowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2019 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 419
07 lutego 2019 14:56 Michał Babiak - Dodanie załącznika [informacja_dot_otrzymanych_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2019 13:58 Michał Babiak - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_zapytania_ofertowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 09:16 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.