Przetargi

Rozeznanie rynku z opcja zawarcia umowy i zaproszeniem do złożenia oferty cenowej - wycena nieruchomości przeznaczonych do oddania w trwały zarząd

Giżycko, 2  listopada 2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski w Giżycku

ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów: Anna Bardzik – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 111,

e-mail: anna.bardzik@gizycko.pl

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY I ZAPROSZENIEM DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), ustawy nie stosuje się. Do zaproszenia ofertowego stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

 

Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

Celem Rozeznania jest ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę

  

 

Przedmiot rozeznania rynku z opcją zawarcia umowy

 1. Przedmiotem Rozeznania jest ustalenie wartości rynkowej nieruchomości należących
  do Gminy Miejskiej Giżycko oznaczonych nr geod.: 358/3, 101/8, 974 i 593/2, przeznaczonych do oddania w trwały zarząd.
 2. Do realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy zastosowanie będą miały m.in. przepisy:

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121
ze zmianami)

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z 2004 roku ze zmianami)

 1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszystkich materiałów niezbędnych
  do wykonania przedmiotu umowy, które będą w jego posiadaniu.
 2. Usługa  związana z wyceną powinna być wykonana w nieprzekraczalnym terminie
  do 14 grudnia 2018r.
 3. Istotne dla stron postanowienia zostały wprowadzone do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

 

Przygotowanie oferty

 
1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do niniejszego Rozeznania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.


2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, w sytuacji, gdy osoby składające ofertę nie są ujawnione w odpowiednich rejestrach potwierdzających ich umocowanie,
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
3. Oferta powinna zawierać opis – „Oferta- wycena nieruchomości przeznaczonych do oddania w trwały zarząd GMG 1/2018”.

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w ramach niniejszego postępowania.

5. Dopuszcza się powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom. Informacje na temat udziału podwykonawców należy zamieścić na Formularzu ofertowym.

6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku przy Al. 1 Maja 14 lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego do dnia 12 listopada 2018 r. włącznie.

7. Ceny powinny być ujęte w formie ryczałtu. Zamawiający nie odpowiada za błędy w wycenie Wykonawcy usług, a cena nie może ulec zwiększeniu ze względu na okoliczności, których Wykonawca nie wziął pod uwagę przy wykonywaniu usług.

8. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz parafowane lub podpisane przez Wykonawcę bądź osobę (osoby) uprawnioną do występowania w jego imieniu.

9. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

10. Kryterium wyboru – 100 % cena.

11. Dopuszcza się oferty częściowe, w takim przypadku oferent powinien oznaczyć nieruchomości będące przedmiotem wyceny i wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z odpowiednim wyborem na formularzu.

12. Zapisy umowne mogą ulec modyfikacjom, dostosowującym umowę ramową do zaistniałych okoliczności faktycznych lub stanowiącym uszczegółowienie stosunku prawnego, bez zmiany konstrukcji oraz sensu niniejszego zamówienia.

13. Informacje o wyniku postępowania zostaną przesłane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

Załącznik Nr 1

 

(Wykonawca)                                                                                                          

 

    Gmina Miejska Giżycko

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Składając ofertę w ramach rozeznania rynku z opcją zawarcia umowy w zakresie sporządzania wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w trwały zarząd „Oferta - wycena nieruchomości przeznaczonych do oddania w trwały zarząd GMG 1/2018” po zapoznaniu się z warunkami niniejszego zapytania oferuję wykonywanie usług polegających na ustaleniu wartości rynkowej nieruchomości należących do Gminy Miejskiej Giżycko przeznaczonych do oddania w trwały zarząd wg bieżących wskazań Zamawiającego, od dnia zawarcia umowy do 14 grudnia 2018r.

 

1)      Oferuję wykonanie usługi za kwotę …………………………………. złotych brutto (słownie:………………………………………………………………………………............................) za ustalenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr geod. 358/3 obręb 02 miasta Giżycko położonej przy ul 3 Maja 40 w Giżycku.

 

Oświadczam, że wykonanie usługi zamierzam/nie zamierzam zlecić podwykonawcy/om.

Dane podwykonawcy………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….………..……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………..

2)      Oferuję wykonanie usługi za kwotę …………………………………. złotych brutto (słownie:…………………………………………………………………………............................) za ustalenie wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej budynek przedpogrzebowy, wydzielonej z działki nr geod 101/8 obręb 02 miasta Giżycko.

 

Oświadczam, że wykonanie usługi zamierzam/nie zamierzam zlecić podwykonawcy/om.

Dane podwykonawcy………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)      Oferuję wykonanie usługi za kwotę …………………………………. złotych brutto (słownie:………………………………………………………………………………............................) za ustalenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr geod. 974 obręb 03 miasta Giżycko położonej przy ul. Kilińskiego 8 w Giżycku.

 

Oświadczam, że wykonanie usługi zamierzam/nie zamierzam zlecić podwykonawcy/om.

Dane podwykonawcy………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….………..……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………..

4)      Oferuję wykonanie usługi za kwotę …………………………………. złotych brutto (słownie:………………………………………………………………………………............................) za ustalenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr geod. 593/2 obręb 02 miasta Giżycko położonej przy ul Olsztyńskiej 6A.

 

Oświadczam, że wykonanie usługi zamierzam/nie zamierzam zlecić podwykonawcy/om.

Dane podwykonawcy………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….………..……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

(Wykonawca)

                                                    

OŚWIADCZENIA

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.:

 

 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia.
 2. Posiadam wiedzę i doświadczenie gwarantujące wykonanie usługi.
 3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Podpis:…………………………………

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam się / zapoznałem się z treścią projektu umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania rynku z opcją zawarcia umowy w przedmiocie „Oferta- wycena nieruchomości przeznaczonych do oddania w trwały zarząd GMG 1/2018” i przyjmuję tę treść bez zastrzeżeń.

 

Podpis:…………………………………

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

UMOWA

 

Zawarta w dniu ………………………………… roku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, reprezentowaną przez: Wojciecha Karola Iwaszkiewicza – Burmistrza Miasta Giżycka

Zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

 

Przedmiot umowy

 

§ 1

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonywania w terminie do 14 grudnia 2018r. usługi polegającej na określeniu w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości  oznaczonych nr geod. …………………………………. należących do  Gminy Miejskiej Giżycko przeznaczonych do oddania w trwały zarząd.
 2. Obowiązkiem wykonawcy jest realizacja zadań wynikających z umowy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, przepisami i zasadami aktualnej wiedzy technicznej, a nadto poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich
 3. Do realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy zastosowanie będą miały m.in. przepisy:

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121
ze zmianami)

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z 2004 roku ze zmianami)

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U.2018.716  ze zmianami).

wraz ze stosownymi rozporządzeniami do wskazanych ustaw.

Obowiązkiem Wykonawcy jest realizacja obowiązków umowy zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

 

§ 2

 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zlecenie dot. poszczególnych nieruchomości w terminie nie dłuższym niż do 14 grudnia 2018r.
 2. Opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zleceń powinno być każdorazowo wyjaśnione pisemnie, z podaniem przyczyn jego wystąpienia. Zleceniodawca powinien być powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną co najmniej 5 dni przed ostateczną datą wykonania zlecenia.
 3. Uprawnionymi w imieniu Zamawiającego do dokonania zlecenia są:

-        Pan Jacek Markowski – Naczelnik Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku lub

-        Pan Arkadiusz Konc – Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

Wynagrodzenie

 

§ 3

 1. Za wykonanie czynności, będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości:

- ……………….złotych brutto (słownie……………..) za ustalenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr geod. 358/3 obręb 02 miasta Giżycko położonej przy ul 3 Maja 40 w Giżycku.

- ……………….złotych brutto (słownie……………..) za ustalenie wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej budynek przedpogrzebowy, wydzielonej z działki nr geod 101/8 obręb 02 miasta Giżycko.

- ……………….złotych brutto (słownie……………..) za ustalenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr geod. 974 obręb 03 miasta Giżycko położonej przy ul. Kilińskiego 8 w Giżycku.

- ……………….złotych brutto (słownie……………..) za ustalenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr geod. 593/2 obręb 02 miasta Giżycko położonej przy ul Olsztyńskiej 6A.

 

 

§ 4

 1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 płatne będzie po wykonaniu zlecenia w terminie 14 dni od daty odbioru przez zamawiającego faktury.
 2. Za nieterminowe wykonanie zlecenia Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % umownego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
 3. W przypadku zwłoki w wykonaniu zlecenia przekraczającej 21 dni Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, obciążając kosztami Wykonawcę.
 4. Zastosowanie kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§ 5

W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności § 4 pkt 3, bądź utraty prawa wykonywania zawodu Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia.

 

Rękojmia za wady

 

§ 6

 1. Za wady przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przez okres 36 miesięcy licząc od dnia ich protokolarnego odbioru dokumentacji.
 2. W ramach odpowiedzialności za wady Wykonawca obowiązany jest do poprawienia dokumentacji w zakresie stanowiącym wadę.

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 7

Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym oraz personelem niezbędnymi do należytego wykonania niniejszej Umowy.

 

§ 8

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1000 zł.

 

§ 9

 1. Integralną częścią umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę.
 2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W spawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                       Wykonawca:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-11-02
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Bardzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2018 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 225
02 listopada 2018 15:27 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [zalacznik_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2018 15:27 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [zalacznik_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2018 15:26 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [zalacznik_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)