Przetargi

Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2018-2019

Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2018-2019

CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego


1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 

1.1. Gmina Miejska Giżycko, ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 

1.2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na rzecz zamawiającego pod nazwą: „Oświetlenie świąteczne Giżycka 2018-2019”

1.3. Dane Zamawiającego:

NIP:                                                                                                845 19 51 457

Nazwa Zamawiającego:                                                              Gmina Miejska Giżycko

Dokładny adres do korespondencji:                                       Urząd Miejski w Giżycku

                                                                                                          ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:                ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl

znak postępowania:                                                                   WGK. 7021.9.1.2018.EUW

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

2.1. Termin realizacji zamówienia:

  • rozpoczęcie prac - w ciągu 1 dnia od daty podpisania umowy
  • remont i montaż oświetlenia – do 23 listopada 2018 r.
  • uruchomienie oświetlenia – 1 grudnia 2018 r.
  • utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia – do 28 stycznia 2019 r.
  • demontaż i przekazanie Zamawiającemu – do 10 lutego 2019 r.

2.2 Miejsce wykonywania zamówienia – teren administracyjny miasta Giżycka

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 I. Remont oświetlenia (łącznie z kosztami materiału):

1. Wymiana węża  świetlnego - w technologii LED (różne kolory)

2. Wymiana elementu świetlnego LED (o długości 4 mb)

II. Montaż oświetlenia:

  1. Dekoracje słupów oświetleniowych

a)      Pasaż Portowy                                                                                                        

b)      ulica Warszawska                                                                                                    

c)      Plac Grunwaldzki                                                                

d)     ulica Olsztyńska                                                                                                      

e)      ulica Aleja 1 Maja                                                                                                   

f)       ulica Unii Europejskiej                                                                                            

g)      ulica Kętrzyńskiego                                                                                                

h)      Plac Piłsudskiego

i)        ulica Białostocka                                                                                                     

j)        ulica Dąbrowskiego                                                                                                  

k)      ulica Kolejowa                                                                                                          

l)        Plac Dworcowy        

m)    ulica Nadbrzeżna

n)      ulica Moniuszki

o)      ulica Aleja Wojska Polskiego (opcjonalnie)                                                            

Przewidywana łączna ilość elementów - 210 szt.              

2. Elementy linowe nad jezdniami  (lokalizacje w pasach drogowych dróg powiatowych ul. Aleja 1 Maja, ul. Białostocka, ul. Moniuszki) - 3 szt.

3. Dekoracje drzew z nitek świetlnych:

a)    ul. Warszawska - 7 szt. - ewentualna poprawa dekoracji (elementy istniejące),

b)   drzewa pl. Grunwaldzki – ewentualna poprawa dekoracji (elementy istniejące),

c)    skwer przed Urzędem Miejskim - 1 szt. - ewentualna poprawa dekoracji (element istniejący)

4. Oświetlenie dekoracyjne drzewa Pasaż Portowy – 1 szt. – ewentualna poprawa istniejącej dekoracji.

5. Montaż stożka świerkowego o wysokości 6 m i szerokości w podstawie min. 1,65 m - 1 kpl.- skwer przed kinem „Fala”

6. Montaż 4 elementów 3D (prezent, bombka, fontanna i „2019”) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i 4 elementów 3D przy moście obrotowym.

7. Oświetlenie dekoracyjne frontu budynku Urzędu Miejskiego – ewentualna poprawa dekoracji (element istniejący) - 1 kpl.

III. Utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia w okresie obowiązywania umowy – do dnia 28 stycznia 2019 r.

IV. Demontaż oświetlenia i przygotowanie do przechowania.

V. Transport materiałów na terenie miasta, odbiór i dowóz do siedziby Zamawiającego.

 

 4.         ZAWARTOŚĆ OFERTY

 

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

  • Oferta cenowa
  • Wypełniony i podpisany projekt umowy

 

 5.         OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Unrug-Wiszowaty –  Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Giżycku, tel. 87 732 41 31 lub 798 614 893, e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl

 

6.         OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

 

6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)      odwołania postępowania, unieważnienia go  w całości lub w części w każdym czasie,

b)      zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy  Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty,

c)      zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d)     zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

f)     wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia i załączników,

6.2 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej opatrzonej napisem: „Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2018-2019”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

6.3 Termin składania ofert upływa 7 listopada 2018 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.4 Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do Punktu Obsługi Klienta (pokój 7, parter) w Urzędzie Miejskim w Giżycku, ul. Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

6.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi 7 listopada 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój 110, I piętro.


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.10.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Unrug-Wiszowaty
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2018 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 296
09 listopada 2018 14:36 Edyta Polak - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2018 14:35 Edyta Polak - Dodanie załącznika [protokol_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2018 13:00 Edyta Polak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)