Przetargi

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia na „Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych odcinków dróg gminnych, uzupełnienie książek drogi oraz map techniczno-eksploatacyjnych będących w posiadaniu zarządcy drogi”.

ZAPROSZENIE

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 tys. euro

 

Nazwa zamówienia: 

 

„Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych odcinków dróg gminnych, uzupełnienie książek drogi

oraz map techniczno-eksploatacyjnych

będących w posiadaniu zarządcy drogi”.

 

 

                                     

Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

                    

1.    INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

1.1. Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na

rzecz Zamawiającego pn.: „Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych odcinków dróg gminnych, uzupełnienie książek drogi oraz map techniczno-eksploatacyjnych
będących w posiadaniu zarządcy drogi”.

 

-       Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

-       Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – ze zmianami).

1.2. Dane Zamawiającego:

            konto bankowe:                                                            Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko  

            nr konta bankowego:                                                    42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

            NIP:  845-19-51-457

            KRS:

            dokładny adres do korespondencji:                                Urząd Miejski

                                                                                               al. 1 Maja 14

                                                                                               11 – 500 Giżycko

            e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:           marcin.wojcik@gizycko.pl

            znak postępowania:                                                     WPI.7034.10.2018.MW

            Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
– ze zmianami) i sporządzenie protokołów z kontroli, dla dróg wg wykazu:

 

1

205001 N

Giżycko, ul. Kasztanowa

0,305 km

2

205002 N

Giżycko, ul. Żwirowa

0,347 km

3

205003 N

Giżycko, ul. Klonowa

0,143 km

4

205004 N

Giżycko, ul. Słoneczna

0,331 km

5

205005 N

Giżycko, ul. Topolowa

0,285 km

6

205006 N

Giżycko, ul. Wiśniowa

0,424 km

7

205007 N

Giżycko, ul. Szkolna

0,546 km

8

205008 N

Giżycko, ul. Wspólna

0,204 km

9

205009 N

Giżycko, ul. Przyszłość

0,085 km

10

205010 N

Giżycko, ul. Warzywna

0,084 km

11

205011 N

Giżycko, ul. Kasztelańska

0,266 km

12

205012 N

Giżycko, ul. Hetmańska

0,285 km

13

205013 N

Giżycko, ul. Koszarowa

0,387 km

14

205014 N

Giżycko, ul. Sportowa

0,183 km

15

205015 N

Giżycko, ul. Staszica (część) (ul. Białostocka – ul. Suwalska)

0,108 km

16

205016 N

Giżycko, ul. Kazimierza Wielkiego

0,415 km

17

205017 N

Giżycko, ul. Kombatantów

0,378 km

18

205018 N

Giżycko ul. Wodociągowa (część) (ul.  Jagiełły – al. 1 Maja)      

0,849 km

19

205019 N

Giżycko, ul. Królowej Jadwigi

1,088 km

20

205020 N

Giżycko, ul. Gen.Orlicz-Dreszera

0,949 km

21

205021 N

Giżycko, ul. Krótka

0,086 km

22

205022 N

Giżycko, ul. Nadbrzeżna

0,466 km

23

205023 N

Giżycko, ul. Turystyczna

0,378 km

24

205024 N

Giżycko, ul. Warmińska

0,629 km

25

205025 N

Giżycko, ul. Jarzębinowa

0,276 km

26

205026 N

Giżycko, ul. Orzechowa

0,208 km

27

205027 N

Giżycko, ul. Wrzosowa

0,231 km

28

205028 N

Giżycko, ul. Sybiraków

1,074 km

29

205029 N

Giżycko, ul. Trocka

0,258 km

30

205030 N

Giżycko, ul. Wileńska

0,534 km

31

205031 N

Giżycko, ul. Św. Brunona

2,543 km

32

205032 N

Giżycko, ul. Bema

0,188 km

33

205033 N

Giżycko, ul. Kajki

0,366 km

34

205034 N

Giżycko, ul. Konopnickiej

0,094 km

35

205035 N

Giżycko, ul. Pomorska

0,218 km

36

205036 N

Giżycko, ul. Reja

0,113 km

37

205037 N

Giżycko, ul. Słowackiego

0,364 km

38

205038 N

Giżycko, ul. Struga

0,481 km

39

205039 N

Giżycko, ul. Tuwima

0,136 km

40

205040 N

Giżycko, ul. Żeromskiego

0,498 km

41

205041 N

Giżycko, ul. Szarych Szeregów

0,421 km

42

205042 N

Giżycko, ul. Żeglarska

0,402 km

43

205043 N

Giżycko, ul. Szantowa

0,152 km

Łączna długość:

17,778 km

 

uzupełnienie książek drogi na drukach Dr-1 przekazanych przez zarządcę drogi, w zakresie tabel: 3b; 5; 8; dla dróg wg wykazu: 

 

drogi z wykazu jw. od poz.  1 do poz. 43 oraz:         

55

205055 N

Giżycko, ul. Batorego

0,759 km

56

205056 N

Giżycko, ul. Drzymały

0,229 km

57

205057 N

Giżycko, ul. Działkowa

0,324 km

58

205058 N

Giżycko, ul. Kopernika

0,238 km

59

205059 N

Giżycko, ul. Krzywa

0,273 km

60

205060 N

Giżycko, ul. Kwiatowa

0,168 km

61

205061 N

Giżycko, ul. Łąkowa

0,529 km

62

205062 N

Giżycko, ul. 3 Maja

0,591 km

63

205063 N

Giżycko, ul. Mazurska

0,308 km

64

205064 N

Giżycko, ul. Nowogródzka

1,015 km

65

205065 N

Giżycko, ul. Okrzei

0,139 km

66

205066 N

Giżycko, ul. Perkunowska

0,492 km

67

205067 N

Giżycko, ul. Piaskowa

0,188 km

68

205068 N

Giżycko, ul. Pocztowa

0,194 km

69

205069 N

Giżycko, ul. Polna

0,434 km

70

205070 N

Giżycko, ul. Rybacka

0,743 km

71

205071 N

Giżycko, ul. Sadowa

0,256 km

72

205072 N

Giżycko, ul. Sikorskiego

0,594 km

73

205073 N

Giżycko, ul. Wiejska

0,891 km

74

205074 N

Giżycko, ul. Wilanowska

0,549 km

75

205075 N

Giżycko, ul. Wodna

0,084 km

76

205076 N

Giżycko, ul. Zakole

0,212 km

77

205077 N

Giżycko, ul. Boczna

0,073 km

78

205078 N

Giżycko, ul. Emilii Plater

0,108 km

79

205079 N

Giżycko, ul. Górna

0,163 km

80

205080 N

Giżycko, ul. Kętrzyńskiego

0,270 km

81

205081 N

Giżycko, ul. Konarskiego

0,506 km

82

205082 N

Giżycko, ul. Mickiewicza

0,562 km

83

205083 N

Giżycko, ul. Nowowiejska

0,770 km

84

205084 N

Giżycko, ul. Ogrodowa

0,054 km

85

205085 N

Giżycko, ul. Pionierska

0,381 km

86

205086 N

Giżycko, ul. Przejściowa

0,335 km

87

205087 N

Giżycko, ul. Sienkiewicza

0,411 km

88

205088 N

Giżycko, ul. Słowiańska

0,460 km

89

205089 N

Giżycko, ul. Generała Józefa Zajączka

0,229 km

90

205090 N

Giżycko, ul. Zielona

0,218 km

Łączna długość z uwzględnieniem wykazu jw. od poz. 1 o poz. 43:

31,528 km

 

uzupełnienie map techniczno-eksploatacyjnych w skali 1;500 będących w posiadaniu zarządcy drogi,
w zakresie inwentaryzacji zjazdów, opisu elementów pasa drogowego i rodzajów nawierzchni:  

 

71

205071 N

Giżycko, ul. Sadowa

78

205078 N

Giżycko, ul. Emilii Plater

79

205079 N

Giżycko, ul. Górna

81

205081 N

Giżycko, ul. Konarskiego

82

205082 N

Giżycko, ul. Mickiewicza 

88

205088 N

Giżycko, ul. Słowiańska

90

205090 N

Giżycko, ul. Zielona

 

wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego i wartości użytkowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
– ze zmianami) i sporządzenie protokołów z kontroli, dla obiektów mostowych w ciągu dróg:

 

54

205054 N

Giżycko, Al. Wojska Polskiego –żelbetonowy most drogowy, 

46,20 m

bez nr

bez nr

Giżycko, ciąg pieszy nad Kanałem Łuczańskim

– drewniana kładka dla  pieszych,

około

18,00 m

bez nr

bez nr

Giżycko, ciąg pieszy nad Kanałem Łuczańskim

– żelbetonowa kładka dla  pieszych,

około

18,50 m

 

uzupełnienie książki obiektu mostowego przekazanej przez zarządcę drogi, dla obiektu mostowego
w ciągu drogi:  

 

54

205054 N

Giżycko, Al. Wojska Polskiego – żelbetonowy most drogowy,

 

sporządzenie książek obiektów mostowych, dla obiektów mostowych w ciągu dróg:   

 

bez nr

bez nr

Giżycko, ciąg pieszy nad Kanałem Łuczańskim

– drewniana kładka dla  pieszych,

bez nr

bez nr

Giżycko, ciąg pieszy nad Kanałem Łuczańskim

– żelbetonowa kładka dla  pieszych,

 

3.    TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia i zakończył najpóźniej w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r.

3.2. Miejscami wykonania zamówienia są pasy drogowe dróg gminnych i działki dróg wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Giżycka.  

 

4.    ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   
1.     „Formularz oferty cenowej” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do zaproszenia, „Wzór umowy” podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym                             w Załączniku nr  2 do zaproszenia,
2.     oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne                            i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  
3.     oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej  oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,

 

5.    OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :  

Marcin Wójcik                     –          podinspektor Wydziału Planowania i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Giżycku,

el. 87 73 24 120,

e-mail: marcin.wojcik@gizycko.pl

 

6.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

6.1  Termin składania ofert upływa dnia 17 października 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2  Forma składania ofert  - drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej:

                                                                        marcin.wojcik@gizycko.pl

       z opisem zamówienia w tytule wiadomości.

Oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy.

6.3  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2018 roku, o godz. 12.10 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

 

7.    OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS OKREŚLENIA CENY:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów tj. cena i okres rękojmi

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90   pkt.

Termin (krótszy niż do 15 grudnia 2018 r.)

10   pkt .

 

7.1   Kryterium – ceny:

          Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:            

Cp = Co/ Cb x 90 pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2   Kryterium – termin:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium termin (Ot) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do zadeklarowanego okresu wykonania przedmiotu zamówienia krótszego niż do dnia 15 grudnia 2018 r. zastrzegając, iż maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalono do dnia 15 grudnia 2018 r., wg poniższego wzoru:

a)    15 grudnia 2018 r.        –  0 punktów,

b)    7 grudnia 2018 r.         –  5 punktów,

c)     30 listopada 2018 r.     – 10 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza oferty cenowej (załącznik nr 1 zaproszenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający do kryterium oceny oferty przyjmie termin do 15 grudnia 2018 r.

Oferta z terminem wykonania przedmiotu zamówienia do 30 listopada 2018 r. lub krótszym terminem otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

7.3   Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp + Ot,  gdzie:

            gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Ot – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się
w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się
w górę.

 

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8.1 Zamawiający zastrzega prawo do:

-       zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

-       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

-       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

-       zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-       odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

-       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

-       odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub

któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

8.2  Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

9.    ZAŁĄCZNIKI:

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

Ÿ  Załącznik nr 1 do zaproszenia               -           Formularz oferty cenowej, 

Ÿ  Załącznik nr 2 do zaproszenia               -           „Wzór Umowy”,

Ÿ  Załącznik nr 3 do zaproszenia               -           Zakres zadań Wykonawcy,

 

 

 

Zaproszenie wraz z załącznikami

zawiera 10 stron ponumerowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zaproszenia

 

Formularz oferty cenowej

 

na wykonanie zamówienia:

Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych

odcinków dróg gminnych, uzupełnienie książek drogi oraz map techniczno-eksploatacyjnych
będących w posiadaniu zarządcy drogi”.

 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  ….......................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….....…..…

mający swą siedzibę w: ......................................................, ul. ....………….….……………….…….

NIP: ……………………………………….………; REGON: ……………..………………..…...……….

 

Po zapoznaniu się z warunkami umowy, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące

ww. zamówienia, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie oferowanych prac oraz usunięcie

wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na ryczałtową kwotę:

* netto ..................................................................     PLN /słownie:................................................................. ........................................................................................................................................................... złotych/      

* VAT ......................................................................  PLN /słownie:................................................................. ........................................................................................................................................................... złotych/

* brutto..................................................................     PLN /słownie:................................................................. ............................................................................................................................................................złotych/

 • Warunki płatności: 21 dnia od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
 • Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

-       termin rozpoczęcia robót w terminie siedmiu dni od podpisania umowy,

 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia                          ....................................................................
 • Jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się podpisać umowę w terminie 3 dni od daty

ostatecznego wyboru oferty i przystąpić do wykonania Zamówienia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

 • Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 14 dni od daty złożenia ofert w przetargu pisemnym,                             a w przypadku wybrania oferty przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu. 

 

......................................... dnia ..............................

 

Podpisał ..........................................................................................................................................................

występujące w charakterze .............................................................................................................................

w pełni upoważniony do podpisania ofert dla i w imieniu ...............................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................

 

.......................................................

                                                                                                       podpis i pieczęć Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

       do zaproszenia

 „Wzór Umowy”,

UMOWA NR WPI/…./2018

W dniu ........................ 2018 r. w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, Al. 1 Maja 14,
11 – 500 Giżycko,  zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”, którą reprezentuje: 

Zastępca Burmistrza Miasta                                                         -          Roman Łożyński,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Giżycka                       -          ………………………………….

a .......................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ..................................................................................................................

zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

....................................................                                                            -             .................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta
umowa o następującej treści:

§ 1

 1. 1.    Przedmiotem niniejszej umowy jest „Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych odcinków dróg gminnych, uzupełnienie książek drogi oraz map techniczno-eksploatacyjnych będących w posiadaniu zarządcy drogi.
 2. Szczegółowy zakres koniecznych do wykonania kontroli, określa: Zakres zadań Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

 • § 2
 1. Strony ustalają , że do obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności określonych
  w odnośnych przepisach:

a)    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, tj.:

-       sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogi lub obiektu mostowego,

-       estetyki drogi i jej otoczenia,

b). rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,

 1. Wykonawca oświadcza, że:

-       osobą wyznaczoną do wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia  jest:

……………………………………………… posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności:

…………………………………………………………………………………………………………

wydane przez: ………………………………………………………………………….……………

znak: …………………………………, z dnia: ……………………………………………………..

-       jest członkiem: ………………………………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa         

o numerze ewidencyjnym: ………………………………………………………………….………

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności  cywilnej.  

 1. Zamawiający przekaże na okres przeprowadzanych kontroli dokumenty ewidencyjne wybranych odcinków dróg gminnych i obiektu mostowego w terminie 1 dnia od dnia podpisania niniejszej umowy. 
 • § 3

Wykonawca przeprowadzi kontrole okresowe stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych odcinków dróg oraz sporządzi protokoły z kontroli /na każdy odcinek drogi gminnej oddzielnie/                                                                    w terminie: …………………………………………………………………………………………..……….  

 

 

 

 

 

 

 

 • § 4
 1. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy ustala się w wysokości:                                                                       ……………………… złotych /słownie: …………………………………………………….……….../.

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.

 1. Rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane będzie jednorazowo na podstawie faktury końcowej, po przekazaniu kompletu protokołów z kontroli stanu technicznego, na rachunek:;

……………………………………………………………………………………………………………..

 1. Termin płatności 21 dnia od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
 2. Za datę zapłaty przyjmuję się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
 3. Za zwłokę w płatności  rachunku, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

 

 • § 5

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania swoich obowiązków innej osobie bez zgody Zamawiającego.

 

 • § 6
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

      Cywilnego i Prawa budowlanego.

 1. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy Sąd Gospodarczy.

 

 • § 7

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

       do zaproszenia

 Załącznik nr 1 do UMOWY NR WPI/…./2018,

 

Zakres zadań Wykonawcy:

Przedmiotem zamówienia jest:

 

wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
– ze zmianami) i sporządzenie protokołów z kontroli, dla dróg wg wykazu:

 

1

205001 N

Giżycko, ul. Kasztanowa

0,305 km

2

205002 N

Giżycko, ul. Żwirowa

0,347 km

3

205003 N

Giżycko, ul. Klonowa

0,143 km

4

205004 N

Giżycko, ul. Słoneczna

0,331 km

5

205005 N

Giżycko, ul. Topolowa

0,285 km

6

205006 N

Giżycko, ul. Wiśniowa

0,424 km

7

205007 N

Giżycko, ul. Szkolna

0,546 km

8

205008 N

Giżycko, ul. Wspólna

0,204 km

9

205009 N

Giżycko, ul. Przyszłość

0,085 km

10

205010 N

Giżycko, ul. Warzywna

0,084 km

11

205011 N

Giżycko, ul. Kasztelańska

0,266 km

12

205012 N

Giżycko, ul. Hetmańska

0,285 km

13

205013 N

Giżycko, ul. Koszarowa

0,387 km

14

205014 N

Giżycko, ul. Sportowa

0,183 km

15

205015 N

Giżycko, ul. Staszica (część) (ul. Białostocka – ul. Suwalska)

0,108 km

16

205016 N

Giżycko, ul. Kazimierza Wielkiego

0,415 km

17

205017 N

Giżycko, ul. Kombatantów

0,378 km

18

205018 N

Giżycko ul. Wodociągowa (część) (ul.  Jagiełły – al. 1 Maja)      

0,849 km

19

205019 N

Giżycko, ul. Królowej Jadwigi

1,088 km

20

205020 N

Giżycko, ul. Gen.Orlicz-Dreszera

0,949 km

21

205021 N

Giżycko, ul. Krótka

0,086 km

22

205022 N

Giżycko, ul. Nadbrzeżna

0,466 km

23

205023 N

Giżycko, ul. Turystyczna

0,378 km

24

205024 N

Giżycko, ul. Warmińska

0,629 km

25

205025 N

Giżycko, ul. Jarzębinowa

0,276 km

26

205026 N

Giżycko, ul. Orzechowa

0,208 km

27

205027 N

Giżycko, ul. Wrzosowa

0,231 km

28

205028 N

Giżycko, ul. Sybiraków

1,074 km

29

205029 N

Giżycko, ul. Trocka

0,258 km

30

205030 N

Giżycko, ul. Wileńska

0,534 km

31

205031 N

Giżycko, ul. Św. Brunona

2,543 km

32

205032 N

Giżycko, ul. Bema

0,188 km

33

205033 N

Giżycko, ul. Kajki

0,366 km

34

205034 N

Giżycko, ul. Konopnickiej

0,094 km

35

205035 N

Giżycko, ul. Pomorska

0,218 km

36

205036 N

Giżycko, ul. Reja

0,113 km

37

205037 N

Giżycko, ul. Słowackiego

0,364 km

38

205038 N

Giżycko, ul. Struga

0,481 km

39

205039 N

Giżycko, ul. Tuwima

0,136 km

40

205040 N

Giżycko, ul. Żeromskiego

0,498 km

41

205041 N

Giżycko, ul. Szarych Szeregów

0,421 km

42

205042 N

Giżycko, ul. Żeglarska

0,402 km

43

205043 N

Giżycko, ul. Szantowa

0,152 km

Łączna długość:

17,778 km

 

uzupełnienie książek drogi na drukach Dr-1 przekazanych przez zarządcę drogi, w zakresie tabel: 3b; 5; 8; dla dróg wg wykazu: 

 drogi z wykazu jw. od poz.  1 do poz. 43 oraz:        

55

205055 N

Giżycko, ul. Batorego

0,759 km

56

205056 N

Giżycko, ul. Drzymały

0,229 km

57

205057 N

Giżycko, ul. Działkowa

0,324 km

58

205058 N

Giżycko, ul. Kopernika

0,238 km

59

205059 N

Giżycko, ul. Krzywa

0,273 km

60

205060 N

Giżycko, ul. Kwiatowa

0,168 km

61

205061 N

Giżycko, ul. Łąkowa

0,529 km

62

205062 N

Giżycko, ul. 3 Maja

0,591 km

63

205063 N

Giżycko, ul. Mazurska

0,308 km

64

205064 N

Giżycko, ul. Nowogródzka

1,015 km

65

205065 N

Giżycko, ul. Okrzei

0,139 km

66

205066 N

Giżycko, ul. Perkunowska

0,492 km

67

205067 N

Giżycko, ul. Piaskowa

0,188 km

68

205068 N

Giżycko, ul. Pocztowa

0,194 km

69

205069 N

Giżycko, ul. Polna

0,434 km

70

205070 N

Giżycko, ul. Rybacka

0,743 km

71

205071 N

Giżycko, ul. Sadowa

0,256 km

72

205072 N

Giżycko, ul. Sikorskiego

0,594 km

73

205073 N

Giżycko, ul. Wiejska

0,891 km

74

205074 N

Giżycko, ul. Wilanowska

0,549 km

75

205075 N

Giżycko, ul. Wodna

0,084 km

76

205076 N

Giżycko, ul. Zakole

0,212 km

77

205077 N

Giżycko, ul. Boczna

0,073 km

78

205078 N

Giżycko, ul. Emilii Plater

0,108 km

79

205079 N

Giżycko, ul. Górna

0,163 km

80

205080 N

Giżycko, ul. Kętrzyńskiego

0,270 km

81

205081 N

Giżycko, ul. Konarskiego

0,506 km

82

205082 N

Giżycko, ul. Mickiewicza

0,562 km

83

205083 N

Giżycko, ul. Nowowiejska

0,770 km

84

205084 N

Giżycko, ul. Ogrodowa

0,054 km

85

205085 N

Giżycko, ul. Pionierska

0,381 km

86

205086 N

Giżycko, ul. Przejściowa

0,335 km

87

205087 N

Giżycko, ul. Sienkiewicza

0,411 km

88

205088 N

Giżycko, ul. Słowiańska

0,460 km

89

205089 N

Giżycko, ul. Generała Józefa Zajączka

0,229 km

90

205090 N

Giżycko, ul. Zielona

0,218 km

Łączna długość z uwzględnieniem wykazu jw. od poz. 1 o poz. 43:

31,528 km

 

uzupełnienie map techniczno-eksploatacyjnych w skali 1;500 będących w posiadaniu zarządcy drogi,
w zakresie inwentaryzacji zjazdów, opisu elementów pasa drogowego i rodzajów nawierzchni: 

 

71

205071 N

Giżycko, ul. Sadowa

78

205078 N

Giżycko, ul. Emilii Plater

79

205079 N

Giżycko, ul. Górna

81

205081 N

Giżycko, ul. Konarskiego

82

205082 N

Giżycko, ul. Mickiewicza 

88

205088 N

Giżycko, ul. Słowiańska

90

205090 N

Giżycko, ul. Zielona

 

wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego i wartości użytkowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
– ze zmianami) i sporządzenie protokołów z kontroli, dla obiektów mostowych w ciągu dróg:

 

54

205054 N

Giżycko, Al. Wojska Polskiego –żelbetonowy most drogowy, 

46,20 m

bez nr

bez nr

Giżycko, ciąg pieszy nad Kanałem Łuczańskim

– drewniana kładka dla  pieszych,

około

18,00 m

bez nr

bez nr

Giżycko, ciąg pieszy nad Kanałem Łuczańskim

– żelbetonowa kładka dla  pieszych,

około

18,50 m

 

 

uzupełnienie książki obiektu mostowego przekazanej przez zarządcę drogi, dla obiektu mostowego
w ciągu drogi:  

 

54

205054 N

Giżycko, Al. Wojska Polskiego – żelbetonowy most drogowy,

 

sporządzenie książek obiektów mostowych, dla obiektów mostowych w ciągu dróg:   

 

bez nr

bez nr

Giżycko, ciąg pieszy nad Kanałem Łuczańskim

– drewniana kładka dla  pieszych,

bez nr

bez nr

Giżycko, ciąg pieszy nad Kanałem Łuczańskim

– żelbetonowa kładka dla  pieszych,

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.10.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2018 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 311
11 października 2018 13:16 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.
11 października 2018 13:16 Michał Babiak - Dodanie załącznika [zaproszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
11 października 2018 13:15 Michał Babiak - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)