Przetargi

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/18

OŚ PRIORYTETOWA 11. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

DZIAŁANIA 11.2 UŁATWIENIE DOSTĘPU DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SOCJALNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM.

PODDZIAŁANIE 11.2.1 UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG ZDROWOTNYCH – PROJEKTY KONKURSOWE

TYP PROJEKTU: Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania
(wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością̨ i niepełnosprawnych


Gmina Miejska Giżycko w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146)

ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych

 

do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne,

Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe,

Typ projektu: Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania
(wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych przygotowywanego

na konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/18.

 

Zakres i zasady organizacji konkursu oraz warunki przyznania dofinansowania realizacji projektu określa dokument pn.:

Regulamin konkursu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, których celem JEST realizacja Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Grupę̨ docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych stanowią̨:

 1. W ramach działań terapeutycznych:
 • dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w wieku 0-17 lat z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, dotknięte zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 1. W ramach części edukacyjnej:
 • dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w wieku 0-17 lat z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, dotknięte zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • w szczególności rodzice/opiekunowie prawni dzieci z grupy docelowej;
 • grono pedagogiczne prowadzące bezpośrednio edukację dzieci z grupy docelowej.

W obrębie programu każda osoba z grupy docelowej spełniająca warunki włączenia do niego będzie mogła skorzystać z działań z zakresu diagnostyki oraz edukacji w zakresie autyzmu oraz zespołu Aspergera.

Dodatkowo działaniami edukacyjnymi będzie objęte grono pedagogiczne prowadzące bezpośrednią edukację dzieci z grupy docelowej.

Właściwa cześć programu będzie dotyczyła dwóch grup interwencji.

Bedą to:

 1. Badania diagnostyczne dzieci kwalifikujące do rehabilitacji,
 2. Edukacja skierowana w szczególności do rodziców/opiekunów prawnych dzieci z grupy docelowej, a także grona pedagogicznego prowadzącego bezpośrednio ich edukację.

Badania diagnostyczne mające na celu wykrycie ewentualnych objawów wskazujących na zaburzenia z zakresu spektrum autyzmu będą składały się z kilku elementów, takich jak: dokładny wywiad lekarski z rodzicami/opiekunami dziecka oraz obserwacja dziecka przez zespół specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, psychiatra dziecięcy oraz pediatra) celem opracowania diagnozy funkcjonalnej. W razie stwierdzenia charakterystycznych objawów ASD zostanie przeprowadzona dogłębna diagnostyka (m.in. obserwacja dziecka w rożnych środowiskach) i wdrożone będą działania terapeutyczne.

 

Celem partnerstwa są wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji partnerskiego projektu konkursowego.

Planowany okres realizacji projektu: czerwiec 2019 r. – 30 grudnia 2021 r.

W przypadku przystąpienia partnerstwa do realizacji projektu w ramach działania 11.2.1 Liderem projektu (partnerem wiodącym uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów projektu) będzie Gmina Miejska Giżycko, partnerami będą  podmioty spoza sektora finansów publicznych, wybrane w wyniku niniejszego naboru.

 

Lider wraz z partnerami opracuje:

 1. Koncepcję realizacji zaplanowanych działań w oparciu o obowiązujące wytyczne, w szczególności z uwzględnieniem: „Regulamin konkursu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych, konkurs  nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/18” oraz innych obowiązujących dokumentów.
 2. Wniosek o dofinansowanie projektu.
 3. Umowę partnerską/porozumienie określającą zasady realizacji projektu, w szczególności (zgodnie z regulaminem konkursu str. 40, pkt.4, 6.):

a)      przedmiot porozumienia albo umowy

b)      prawa i obowiązki stron,

c)      zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

d)      partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

e)      sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielanego każdemu z partnerów,

f)       sposób postępowania w przypadku nie wywiązania się stron z porozumienia lub umowy,

g)      sposób egzekwowania przez beneficjenta lub partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera.

h) w przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej/pomocy de minimis – obowiązki Lidera i partnerów w tym projekcie.

 

W ramach projektu realizowane mogą być następujące typy wsparcia:

Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Warunki uczestnictwa w naborze:

 1. W toku naboru Ogłaszający zamierza wyłonić partnera spoza sektora finansów publicznych należącego do następującej kategorii:
 • podmioty lecznicze;
 • organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych;
 • podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.
 1. Podmioty deklarujące gotowość do współpracy z Gminą Miejską Giżycko w celu opracowania koncepcji projektu i jego tekstu.
 2. Podmioty deklarujące potencjalny wkład w realizację celu partnerstwa przez m.in. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.
 3. Podmioty nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów i wytycznych, a działania potencjalnego partnera są zgodne z celami partnerstwa.
 4. Podmiot będzie w stanie realizować projekt zgodnie z aktualnymi wymogami dotyczącymi realizacji Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń́ ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 5. Podmioty, które prowadzą działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.
 6. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem podatków, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 7. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

Warunki i termin realizacji:

 1. Wybór partnera nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy partnerskiej/porozumienia na realizację Projektu.
 2. Zasady współpracy i partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej umowy partnerskiej/porozumienia, opracowanej wspólnie przez partnerów.
 3.  Gmina Miejska Giżycko zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularz stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia oraz musi zawierać informacje i dokumenty wymagane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 5. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.
 6. Wszelkie korekty dokonane przez Oferenta muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
 7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Ogłoszeniu dokumenty.
 8. Dokumenty, których żąda Ogłaszający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu Oferenta.
 9. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
 10. Wzory załączników należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w Ogłoszeniu. W przypadku złożenia przez Oferenta własnych formularzy ich merytoryczna zawartość musi być tożsama z treścią formularzy niniejszego ogłoszenia.
 11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Ogłaszającego.
 12. Oferent powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w wewnętrznej (z adresem zwrotnym) i zewnętrznej zamkniętej kopercie z napisem:

 

 

Nadawca:

Nazwa i adres Oferenta (pieczęć).

Adresat:

 

OFERTA PARTNERA

spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 2014-2020, konkurs zamknięty nr  RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/18   

OŚ PRIORYTETOWA 11. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

DZIAŁANIA 11.2 UŁATWIENIE DOSTĘPU DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SOCJALNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM.

PODDZIAŁANIE 11.2.1 UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG ZDROWOTNYCH – PROJEKTY KONKURSOWE

TYP PROJEKTU: ORACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMÓW WCZESNEGO WYKRYWANIA (WRAZ Z SANACJĄ) WAD ROZWOJOWYCH I REHABILITACJI DZIECI ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

02.11.2018 r. godz. 1000

 

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Ogłaszający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

 1. W terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru tj. do dnia 2 listopada 2018 r. do godz. 1000; Urząd Miejski w Giżycku, Aleja 1 Maja 14; 11-500 Giżycko  (uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.11.2018 r. o godzinie 1030 w Urzędzie Miejskim w Giżycku, pokój 122.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego) oraz zawierające komplet wymaganych dokumentów. Informacja o wyborze partnera podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Miejskiej Giżycko http://www.bip.gizycko.pl/.

 

 

Wybór partnera:

Gmina Miejska Giżycko dokona wyboru partnera w oparciu o następujące kryteria:

 1. CELE STATUTOWE (zgodność misji i celów z celami partnerstwa, zgodność misji i celów podmiotu ze złożoną ofertą współpracy partnerskiej) (punktacja 0 – 10)
 2. DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH (punktacja 0 - 5)
 3. PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY I WKŁAD OFERENTA W PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WNIOSKU APLIKACYJNEGO (punktacja 0 - 5)
 4. WKŁAD W REALIZACJĘ CELU PARTNERSTWA (ZASOBY LUDZKIE, ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE), OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW RZECZOWYCH, OSOBOWYCH I FINANSOWYCH, KTÓRE KANDYDAT NA PARTNERA JEST W STANIE WNIEŚĆ DO PROJEKTU W TRAKCIE JEGO REALIZACJI) ( punktacja 0 - 10)
 5. OPIS KONCEPCJI UDZIAŁU W PROJEKCIE - PROPOZYCJA REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU (punktacja 0 - 20)

 

Gmina Miejska Giżycko wybierze na partnera podmiot, który uzyska największą liczbę punktów w ramach poszczególnych kategorii podmiotów wchodzących w skład partnerstwa.

 

Wyniki konkursu:

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Miejskiej Giżycko http://www.bip.gizycko.pl/.

 

Procedura odwoławcza:

Każdy z uczestniczących podmiotów będzie miał możliwość złożenia pisemnego odwołania w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskanej ocenie Partnera. W wyniku złożonego odwołania oferta zostanie ponownie oceniona przez komisję odwoławczą.

Każdy z uczestniczących podmiotów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

Osoba do kontaktu:

Maria Czetyrbok

Tel. 87 732 41 66

E-mail: maria.czetyrbok@gizycko.pl

Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki:

1. Formularz oferty.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Biuro Projektów (BP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2018 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jagoda Nowicka
Ilość wyświetleń: 239
05 listopada 2018 15:50 Jagoda Nowicka - Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2018 14:37 Jagoda Nowicka - Dodanie załącznika [formularz_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2018 14:37 Jagoda Nowicka - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)