Przetargi

MOSiR - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali magazynowej o konstrukcji stalowej

                                                                                                            Giżycko, 04.10.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

„Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali magazynowej                                          o konstrukcji stalowej  dla MOSIR w Giżycku”.

Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020,1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP

 

1.    Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Giżycku, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko,                                 tel. 874292753, e-mail: mosir@gizycko.pl

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Określenie przedmiotu zamówienia:

„Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali magazynowej o konstrukcji stalowej dla MOSIR w Giżycku”.

 

I.            Parametry techniczne i wymiary podstawowe hali magazynowej .

Rodzaj dachu: dwuspadowy symetryczny, Kąt pochylenia dachu: 18 – 22 stopni, Powierzchnia zabudowy: 96 m2,

Szerokość zewnętrzna ścian bocznych: 8,0 metrów bieżących, długość zewnętrzna ścian bocznych: 12,0 metrów bieżących,

Wysokość zewnętrzna ściany bocznej: 3-4 metra bieżącego

 

II.             Specyfikacja techniczna Hali magazynowej

2.1.             Konstrukcja:

-      konstrukcja stalowa – słupy nośne, dźwigary i płatwie dachowe, rygle ścienne, stężenia dachowe,

ścienne; złącza stalowe ocynkowane ogniowo

 

2.2.        Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:

-      cynkowanie ogniowe będące procesem nakładania mechanicznie wytrzymałej powłoki cynku na stal

– metodą zanurzeniową;

-      klasa korozyjności minimum C2 (mała korozyjność atmosfery. Na zewnątrz: Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone. Wewnątrz: Budynki nieogrzewane);

Oferta powinna uwzględniać następujące założenia:

a)       klasy pożarowej – „E” Q<500MJ,

b)       klasa korozyjności – dla środowiska nieagresywnego chemicznie,

 

 

2.3.    Obudowa dachu:

         Obudowa dachu wykonana z blachy dachowej antykondensacyjnej  (kolor do uzgodnienia) –

2.4.             Obudowa ścian:

-          ściany boczne z blach profilowanych powlekanych poliestrem (kolor do uzgodnienia) –

-          zabudowa do wysokości ściany bocznej ze ścianami szczytowymi;

-          grubość okładzin: zewnętrznych – minimum 0,5mm,

-          grubość powłoki poliestrowej minimum 25 mikronów (um);

-          układ montażu pionowy,

 

2.5.             Stolarka drzwiowa (brama przesuwna):

-        brama zewnętrzna pełna – (kolor do uzgodnienia);

-        konstrukcja bramy: stalowa;

-        typ konstrukcji: przesuwna;

-        prowadzenie: poziome;

-        napęd: ręczny;

-        szerokość zewnętrzna: minimum 3000mm;

-        wysokość zewnętrzna: 3000mm;

-        ilość – 1 sztuka.

Oferta powinna uwzględniać akcesoria stolarki (klamki, zamki patentowe, zawiasy, mechanizm otwierania bram przesuwnych.

2.6.             Obróbki blacharskie:

-          ściany: obróbka maskująca połączenia płyt , narożników zewnętrznych, stolarki zewnętrznej  w kolorze uzgodnionym;

-          grubość blach minimum 0,5mm.

III.              Dokumentacja projektowa:

 

3.1.             Zakres projektowania:

-          wykonanie projektu konstrukcyjnego (budowlanego) Hali magazynowej – 4 egzemplarze: projekt, dokumentacja techniczna powinna być dostarczona niezwłocznie po wyłonieniu oferenta i podpisaniu umowy w celu uzyskania pozwolenia na budowę (złożenia wniosku o pozwolenie do właściwego organu);

-          dostarczenie dokumentacji powykonawczej;

-          doradztwo techniczne.

  Zamawiający posiada na dane zadanie decyzję o warunkach zabudowy oraz mapę do celów projektowych .

 

Oferta powinna uwzględniać w cenie ofertowej opracowanie dokumentacji projektowej, obsługę inwestycji w języku polskim, powinna być w zgodności z polskimi normami budowlanymi, przepisami prawa budowlanego, wykonana przez uprawnionych projektantów, powinna uwzględniać kierowników budowy (jeżeli przepisy tego wymagają).

 

Teren na którym ma stanąć Hala magazynowa , podłoże należy zaprojektować z kostki betonowej gr 8 cm z wykonaniem zewnętrznej opaski wokół budynku.

Potencjalny oferent (Wykonawca) przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się na miejscu z faktycznym stanem ukształtowania i zbrojenia terenu, w celu wykonania właściwego projektu i określenia koniecznego zakresu niezbędnych prac.

 

Ostateczna cena powinna zawierać wykonanie prac łącznie z projektem, materiałami, robocizną , transportem potrzebnymi do realizacji zadania.

 

3.    Opis sposobu obliczenia ceny:

  • Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto. Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

 

4.    Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  • Cena: 90 % - kryterium oznacza najniższą cenę za całość zamówienia.
  • Okres gwarancji: 10 % - kryterium oznacza maksymalizację najdłuższy termin udzielanej gwarancji na halę magazynową .

 

5.    Sposób i warunki płatności:

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z płatnością przelewem w terminie 7 dni.

 

Wykonawca wystawi fakturę na:

Nabywca:                                                                              Odbiorca:

Gmina Miejska Giżycko                                                     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Aleja 1 Maja 14                                                                   ul. Moniuszki 5

11-500 Giżycko                                                                   11-500 Giżycko

NIP 845-19-51-457

 

6.    Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 11 października 2018 roku do godziny 12.00 w formie pisemnej, w języku polskim, na wymaganym formularzu ofertowym stanowiącym – załącznik nr 1 oraz podpisany projekt umowy stanowiącym – załącznik nr 2 w siedzibie Zamawiającego:

 

Miejski Ośrodek Sportu               i Rekreacji

ul. Moniuszki 5

11-500 Giżycko

 

Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisem: „Oferta                 na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali magazynowej                         dla MOSIR w Giżycku” nie otwierać przed 11.10.2018 r. do godz. 12:15”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

 

Jako wymagane załączniki do formularza ofertowego, Wykonawca winien załączyć:

1)      kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień                               do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie– jeżeli jest wymagane przepisami prawa.

 

7.    Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć mailowo lub w wersji papierowej na załączonych formularzach:

-        formularzu ofertowym – załącznik nr 1. Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

-        Wzór umowy – załącznik nr 2. Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (jako akceptacja warunków realizacji zadania).

 

8.    Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w całości w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2018 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia.

 

Szanowni Państwo.

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:

Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest MOSIR w Giżycku, ul. Moniuszki 5 11-500 Giżycko. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko, przez pocztą elektroniczną telefonicznie: 874292753

Inspektor ochrony danych. Wyznaczony przez Dyrektora MOSIR inspektor ochrony danych przyjmuje uwagi pod adresem e-mail: mosir@gizycko.pl

Cele i podstawy przetwarzania.

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie na mocy przepisów obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.10.2018
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2018 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 278
06 listopada 2018 14:17 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie załącznika [informacja_hala_magazynowa_morski.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2018 14:52 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie załącznika [usytuowanie_hala_mosir__zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2018 14:51 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie załącznika [3_projekt__wzor__umowy__zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)