Przetargi

Rozeznanie rynku - Remont fontanny przy budynku byłego kina"Fala"

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY

na wykonanie zadania

„Remont fontanny przy budynku byłego kina „FALA” – ul. Warszawska w Giżycku”

 

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania

Zamawiający: 

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 87 732 41 13;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 19 51 457

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

 

Osoba do kontaktów:  Ewa Unrug-Wiszowaty – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 87 732 41 41

 e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl

 

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Roboty budowlane:

- usunięcie luźnych resztek zaprawy z niecki fontanny i komory przepompowni, zagruntowanie

- wykonanie nowych powłok przy użyciu preparatów: Kiesol (preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym, przeznaczony do uszczelniania i renowacji), MB 2K (elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa) z wyrównaniem powierzchni i Dichtspachel (szpachlówka uszczelniająca do renowacji budowli) firmy REMMERS z zachowaniem co najmniej 3% spadku powierzchni poziomych skierowanego w stronę odpływów w niecce fontanny i komorze przepompowni. Powierzchnia ok. 15 m2

- wymiana kielicha w niecce fontanny na rurze odpływowej wraz z zamontowaniem kratki odpływowej. Zastosowany kielich powinien spełniać następujące kryteria: średnica 100mm, materiał: mosiądz lub równoważny, dostosowany do zamontowania (przykręcenia) kratki odpływowej z mosiądzu lub stali kwasoodpornej. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kielicha z tworzywa sztucznego.

- zamontowanie kratki przelewowej w ścianie niecki fontanny. Kratka powinna być wykonana z takiego samego materiału jak kratka odpływowa zamontowana w niecce.

- wymiana dwóch dysz fontanny na odcinku od rury zasilającej PCV. Wymianie podlegają elementy metalowe (kolano, mufa, dysza). Zamawiający zastrzega, że zamontowana dysza powinna mieć średnicę 1/2” i być wykonana z mosiądzu lub materiału równoważnego.

- malowanie niecki fontanny bezrozpuszczalnikowym grubo-powłokowym systemem epoksydowym RO 5500 firmy  NOXAN. Kolor powłoki zostanie uzgodniony z Wykonawcą po zawarciu umowy.

-przygotowanie powierzchni, z gruntowaniem oraz dwukrotne malowanie zewnętrznej strony niecki fontanny farbą przeznaczoną do malowania powierzchni betonowych. Kolor powłoki zostanie uzgodniony z Wykonawcą po zawarciu umowy.

Zamawiający dopuszcza zastąpienie przez Oferenta innymi materiałami przy wykonaniu powłok niecki i komory niż wymienione powyżej - z zastrzeżeniem, że będą spełniały co najmniej takie parametry, jak materiały wymienione w niniejszym rozeznaniu.

 • Pozostałe prace

- wymiana zasuwy o średnicy 100 mm na rurze odprowadzającej wodę z fontanny, położonej obok komory przepompowni wraz z jej odkopaniem, zasypaniem i wyrównaniem terenu.

- wymiana zaworu zasilającego o średnicy 2” w komorze przepompowni.

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 % :

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: ul. Warszawska  w Giżycku przed budynkiem dawnego kina „FALA”.
 • Bezwzględnie wymagany termin wykonania 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 • Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl lub dostarczyć/wysłać wersję papierową do pokoju 110 na adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko w terminie do 8 października 2018 r. do godz. 10.00. 
 • Oferta powinna zawierać opis „Oferta – Remont fontanny przy budynku byłego kina „FALA” – ul. Warszawska w Giżycku”
 •  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 • W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie dostarczona/wysłana niezwłocznie.

 8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

Uwaga!

Zaleca się aby Oferent przed złożeniem formularza ofertowego zapoznał się z miejscem prowadzenia prac.

Konserwatorem fontanny jest firma Z.I.E. Barbara Góralska ul. Rolnicza 71, 11-500 Giżycko tel. 783 783 666.

 

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – formularz oferty.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2018 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Stefanowicz
Ilość wyświetleń: 364
16 października 2018 12:25 Mirosław Domysławski - Dodanie załącznika [uniewaznienie_rozeznania_cenowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2018 15:34 Paweł Stefanowicz - Opublikowanie dokumentu.
27 września 2018 15:33 Paweł Stefanowicz - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)