Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod.: nr 2-237/5, nr 1-275/44 oraz 1-275/47

 

 

ZAPROSZENIE

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 tys. euro

 

Nazwa zamówienia: 

 

„Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod.:

-      nr 2-237/5 na powierzchni                                                     – 413,24 m2,

-      nr 1-275/44 oraz 1-275/47 na łącznej powierzchni             – 285,00 m2,”

 

 

                                     

Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

 

        

 

1.    INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

1.1. Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na

rzecz Zamawiającego pn.: „Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod.:

 • nr 2-237/5 na powierzchni                                                                  – 413,24 m2,
 • nr 1-275/44 oraz 1-275/47 na łącznej powierzchni                              – 285,00 m2,”

 

-       Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

-       Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – ze zmianami).

1.2. Dane Zamawiającego:

            konto bankowe:                                                            Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko  

            nr konta bankowego:                                                    42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

            NIP:                                                                             845-19-51-457

            KRS:

            dokładny adres do korespondencji:                         Urząd Miejski

                                                                                               al. 1 Maja 14

                                                                                               11 – 500 Giżycko

            e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:           marcin.wojcik@gizycko.pl

            znak postępowania:                                                     WPI.7034.8.2018.MW

            Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Roboty drogowe – nawierzchniowe na działce geod. nr 2-237/5:

 1. roboty rozbiórkowe na trasie robót w zakresie rozbiórki krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z wywozem gruzu spryzmowanego samochodem skrzyniowym, 

 2. transport płyt drogowych betonowych sześciokątnych - „trylinki” rozbiórkowej z magazynu Zamawiającego

  na terenie SUW PWiK Sp. z o.o. (ul. Obwodowa 6) z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 

 3. mechaniczne zdjęcie warstwy kruszywa grub. 15 cm, ze złożeniem w hałdy do późniejszego wykorzystania na podbudowę nawierzchni,

 4. korytowanie w gruncie kat. I-II pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni średnio na głębokość

  20 cm z załadunkiem i wywozem samochodami samowyładowczymi,

 5. wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego w ilości 18 % warstwa grub. 15 cm z materiału wcześniej zdjętego na placu budowy,

 6. ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych - „trylinki” na podsypce piaskowej

  z wypełnieniem spoin piaskiem,   

Inne roboty na działce geod. nr 2-237/5:

 1. wykonanie studzienki ściekowej z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem żeliwnym o wym. 400x600 mm min. kl. D400,

 2. wykonanie przykanalika z rur PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm w wykopie w gruncie kat. IV na głębokości do 1,00 m z rozbiórką i odtworzeniem istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych - „trylinki” na trasie robót,

 3. wejście przykanalikiem do istniejącej studni rewizyjnej na kolektorze kanalizacji deszczowej, 

Mapa inwentaryzacyjna wraz z aktualizacją użytków na działce geod. nr 2-237/5.

Roboty drogowe – nawierzchniowe na działkach geod. nr 1-275/45 oraz 1-275/47:

 1. transport płyt drogowych betonowych sześciokątnych - „trylinki” rozbiórkowej z magazynu Zamawiającego

  na terenie SUW PWiK Sp. z o.o. (ul. Obwodowa 6) z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 

 2. korytowanie w gruncie kat. I-II pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni średnio na głębokość

  40 cm z załadunkiem i wywozem samochodami samowyładowczymi,

 3. wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego w ilości 18 % warstwa grub. 15 cm, 

 4. ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

  i ławie betonowej z oporem z betonu,

 5. ustawienie krawężników betonowych „na płask” o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

  i ławie betonowej z betonu,

Mapa inwentaryzacyjna wraz z aktualizacją użytków na działkach geod. nr 1-275/45 oraz 1-275/47.

 

3.    TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia i zakończył najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

3.2. Miejscami wykonania zamówienia są tereny stanowiące mienie komunalne Gminy Miejskiej Giżycko: działka geod. nr 2-237/5 – przy ul. Królowej Jadwigi; działki geod. nr: 1-275/45 oraz 1-275/47 – przy Al.. Wojska Polskiego w Giżycku.

 

4.    ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   
1.     „Formularz oferty cenowej” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do zaproszenia, „Wzór umowy” podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym                             w Załączniku nr  2 do zaproszenia,
2.     wypełniony „Formularz wyceny robót -  kosztorys ofertowy”, zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku  nr 3 do zaproszenia.    
3.     oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne                            i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  
4.     oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej  oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,
5.     informacja Wykonawcy o producencie krawężników, rur betonowych, wpustu żeliwnego, rur z PVC  planowanych do użycia przy realizacji zamówienia (wraz z dokumentami: karty katalogowe, certyfikaty itp.).

 

5.    OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :  

Marcin Wójcik                     –          podinspektor Wydziału Planowania i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Giżycku,

el. 87 73 24 120,

e-mail: marcin.wojcik@gizycko.pl


6.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

6.1  Termin składania ofert upływa dnia 28 września 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2  Forma składania ofert  - drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej:

                                                                        marcin.wojcik@gizycko.pl

       z opisem zamówienia w tytule wiadomości.

Oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy.

6.3  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2018 roku, o godz. 12.10 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

 

7.    OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS OKREŚLENIA CENY:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów tj. cena i okres rękojmi

 

Nazwa kryterium Waga
Cena 90   pkt.
Okres rękojmi 10   pkt.

7.1. Kryterium – ceny:

        Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:            

Cp = Co/ Cb x 90 pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2   Kryterium – okresu rękojmi:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium rękojmi (Or) zostanie obliczona zgodnie
z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu rękojmi na wykonane roboty budowlane zastrzegając, iż minimalny termin rękojmi wynosi 3 lata wg poniższego wzoru:

a)    3 lata rękojmi   – 0 punktów,

b)    4 lata rękojmi   – 5 punktów,

c)     5 lat i więcej     – 10 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza oferty cenowej (załącznik nr 1 zaproszenia) terminu rękojmi, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie minimalny termin rękojmi, tj. 3 lata.

Oferta z terminem rękojmi 5 lat i więcej otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

7.3   Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp + Or,  gdzie:

            gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Or – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Okres rękojmi”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się
w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się
w górę.

 

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8.1 Zamawiający zastrzega prawo do:

-       zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

-       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

-       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

-       zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-       odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

-       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

-       odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub

któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

8.2  Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

 

9.    ZAŁĄCZNIKI:

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

Ÿ  Załącznik nr 1 do zaproszenia               -           Formularz oferty cenowej, 

Ÿ  Załącznik nr 2 do zaproszenia               -           „Wzór Umowy”,

Ÿ  Przedmiar robót.:

Ÿ  Cześć graficzna:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.09.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2018 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 385
02 października 2018 11:22 Michał Babiak - Dodanie załącznika [zawiadomienie_02102018r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2018 14:47 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.
19 września 2018 14:47 Michał Babiak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)