Przetargi

Obwieszczenie nr 70/2018 - lokal mieszkalny Smętka 14/2

 

OBWIESZCZENIE   NR 70/1/2018

 

 

 

Niniejszym zmienia się treść Obwieszczenia 70/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego w sposób następujący:

 

Zmianie ulega termin przeprowadzenia przetargu; niniejszym pkt 1 Uwagi zastępuje się zapisem: Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu., zaś pkt 2 zastępuje się zapisem Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej  w Obwieszczeniu do dnia 17 sierpnia 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.”

 

 

Giżycko, dnia 02.07.2018 r.OBWIESZCZENIE NR 70/2018

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze budynku mieszkalnego dwurodzinnego nr 14 przy ul. Smętka w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 48,70m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicami o pow. 6,50m2 oraz 3,80m2 oraz udziałem wynoszącym 516/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 1450 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 385m2; Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej księgę wieczystą nr OL1G/00007198/8, zaś dla nieruchomości lokalowej o nr OL1G/00009178/6. Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006r., opublikowanym w Dz. U . Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 106, poz. 1689 z dnia 7.08.2006r. – kontur 4 MU, zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 195 000,00 zł;

Wadium – 19 000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędą się w dniu 15 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.

 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 10 sierpnia 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 6. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona w okresie 21 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 7. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata, a w przypadku niemożności ustalenia tego rachunku na rachunek wskazany pisemnie przez oferenta.

 9. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 10. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

 11. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.

 12. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.


Giżycko, dnia 28.06.2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-06-29
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2018 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 432
02 lipca 2018 15:10 Natalia Żadziłko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 15:19 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)