Przetargi

OBWIESZCZENIE NR 68/2018 - nieruchomości ul. Sybiraków

OBWIESZCZENIE NR 68/2018

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza IV przetarg na sprzedaż nieruchomości
w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1201 o pow.  3424m2,  opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona konturem 34P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 165.000,00zł;

Wadium – 16.500,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin poprzednich przetargów: 13.09.2017 r.,07.02.2018 r., 16.05.2018 r.

Na przedmiotowej nieruchomości nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

Na działce o nr geod. 1201 znajduje się linia elektroenergetyczna, średniego napięcia. Grunt na części działki o nr geod. 1201 jest częściowo podmokły. Na powierzchni działki w niektórych miejscach zalega gruz oraz występuje roślinność wodna (trzcina).

 

2. Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnymi działek: 1210 o pow.  843m2 i 1211 o pow. 3300m2, o łącznej pow. 4143m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona symbolem 28U,MN – tereny zabudowy usługowej, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

Cena wywoławcza nieruchomości: 230.000,00 zł;

Wadium – 23.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin poprzednich przetargów: 13.09.2017 r.,07.02.2018 r., 16.05.2018 r.

Na powierzchni działki występuje roślinność wodna (trzcina). Urząd Miejski w Giżycku Wydział Mienia dysponuje badaniami geologicznymi gruntu działki oznaczonej nr geod. 1211.


3. Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1213 o pow.  2662m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona symbolem 29U – tereny zabudowy usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 160.000,00 zł;

Wadium – 16.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin poprzednich przetargów: 13.09.2017 r.,07.02.2018 r., 16.05.2018 r.

Na powierzchni działki występuje roślinność wodna (trzcina). Urząd Miejski w Giżycku Wydział Mienia dysponuje badaniami geologicznymi gruntu działki oznaczonej nr geod. 1213.

 

4.Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1198 o pow.  4057m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona symbolem 14P,S,U – teren zabudowy  przemysłowej, składowej, usługowej, zgodnie z rysunkiem planu fragment działki oznaczony jest pod rowy i zbiorniki retencyjne;

Cena wywoławcza nieruchomości: 210.000,00 zł;

Wadium – 21.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin poprzednich przetargów: 13.09.2017 r.,07.02.2018 r., 16.05.2018 r.

Na przedmiotowej nieruchomości nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

Na powierzchni działki w niektórych miejscach zalega gruz teren częściowo nawodniony.

 

            Do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Nieruchomości są zakrzaczone i zadrzewione. Ewentualnego usunięcia drzew i krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieruchomości zostaną przekazane nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie ich do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

 

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2018roku
  o godzinie 12:00
  w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu. Licytacje będą się odbywały w kolejności podanej w Obwieszczeniu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 27 lipca 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. W przypadku uzyskania dodatkowych uwag przedsiębiorstw przesyłowych dotyczących funkcjonowania uzbrojenia technicznego zastrzega się możliwość uzupełnienia ogłoszenia przetargowego. Ogłoszenie zostanie uzupełnione o szkice sytuacyjne nieruchomości.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 22.06.2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-06-22
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2018 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 366
22 czerwca 2018 12:49 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)