Przetargi

Rozeznanie rynku - złożenie oferty na: Rozbudowę placu zabaw pn. ,,Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki – etap 1 oraz Budowę placu zabaw przy ul. Suwalskiej (do 29.06.2018 r.)

                                                                         Giżycko, dnia 20 czerwca 2018 roku.

WGK.7021.3.5.1.2018

Rozeznanie rynku

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30 000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie  oferty na:

a)      Rozbudowę placu zabaw pn. ,,Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki – etap 1  

b)     Budowę placu zabaw przy ul. Suwalskiej

Możliwe jest dzielenie zamówienia. Ofertę można złożyć na jedno lub dwa zadania łącznie.

Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

 al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko

Tel. 087 732 41 31

Fax: 087 428 52 41

E mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl

Na przedmiot zamówienia składają się dwa zadania:                                

a) Rozbudowa placu zabaw na skarpie ul. Moniuszki – etap 1 w zakresie

1. Dostawa urządzeń zabawowych j. n.:

 • Montaż ślizgu (na skarpie)  na ze stali nierdzewnej wys. 150 cm,  opartego na stelażu - 4 nogi i podeście. Wejście na podest z jednej strony za pomocą schodków z drugiej za pomocą kamieni wspinaczkowych.
 • Zestaw ruchomych paneli edukacyjnych połączonych słupkami – 5 szt.

            Panele urządzeń wykonane z płyt PE-HD barwionego w pełnej masie. Słupy wykonane   z grubościennej stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo

            o średnicy 114 mm. 

            wymiary pojedynczego panela  – co najmniej 120 x 120 x 15 cm

            zakres wiekowy –  2-12 lat

 

            Urządzenia muszą posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z właściwą  normą

2. Wykonanie schodów terenowych na skarpie szer. 0,9 – 1,2 m z pochwytami – około 3,0 m². Betonowe obłożone deską ryflowaną bądź systemowe prefabrykowane.  

3. Korytowanie, wykonanie oraz uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej z piasku zgodnie z właściwą normą około 40 t.

4. Wykonanie tablicy z regulaminem placu Zabaw o wym. 500 X 700 mm. wraz

z montażem – koncepcję tablicy należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji      przed montażem tablicy.

5. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu do akceptacji przez Zamawiającego.

6. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych sporządzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

7. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

 

Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia zabawowe oraz prace montażowe, liczonej od terminu protokolarnego odbioru przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów, urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz instrukcje użytkowania i konserwacji urządzeń.

 

 b) Budowę placu zabaw przy ul. Suwalskiej w zakresie:

                 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych j.n.:

 • piaskownica – 1 szt.

Piaskownica wykonana z drewna klejonego zabezpieczonego przed działaniem warunków atmosferycznych. Wyposażona w co najmniej 12 siedzisk z płyty HDPE o wymiarach co najmniej 2,70 m x 2,70 m i wys. 0,3 m. Elementy złączne wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, natomiast od strony wewnętrznej osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

 • huśtawka potrójna – 1 szt.

Huśtawka potrójna wyposażona w trzy siedziska typu: bocianie gniazdo – 1 szt., deseczka – 2 szt. Rama nośna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.  Elementy złączne wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, zawiesia huśtawki podwójnie ułożyskowane - stal nierdzewna

            maksymalna wys. upadku – 1,33 m

            wysokość urządzenia – co najmniej 2,40 m

            szerokość urządzenia – co najmniej 1,80 m

            długość urządzenia – co najmniej 6,30 m

 •   sprężynowce – 2 szt.

            Jednoosobowe bujaki o kształtach zwierząt(dwa różne) wyposażone w siedzisko

            i w odpowiedniej odległości uchwyt. Konstrukcje ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy kolorowe z HDPE, elementy złączne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego

 • zestaw zabawowy 1 szt.

Zestaw powinien składać się z wieży wyposażonej w zjazd strażacki i przeplotnie linową. Wieża połączona z podestem za pomocą pomostu tunelowego. Podest wyposażony we ściankę wspinaczkową i ślizg. Przedział wiekowy 3 – 12 lat.   

Słupy z drewna klejonego zabezpieczonego przed działaniem warunków atmosferycznych osadzone w fundamencie na kotwach stalowych.

            Wszystkie elementy złączne jak śruby, nakrętki i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych – nierdzewne. Wystające nakrętki i łby śrub zabezpieczone zaślepkami. Daszki , siedziska oraz zabezpieczenia wykonane z kolorowych płyt HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Podesty wykonane z płyt antypoślizgowych. Liny stylonowe o podwyższonej odporności typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Drewno klejone z drzew iglastych o przekroju 90 x 90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji środkami głęboko penetrującymi ochronnymi do drewna. Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty i porzeczki wykonane ze stali nierdzewnej. 

            Skład  zestawu: wieża, zjeżdżalnia, przeplotnia linowa łukowa, pomost tunelowy, ścianka wspinaczkowa, zjazd strażacki, podest x 2, balkon.

            maksymalna wys. upadku – 1,20 m

            wysokość urządzenia – co najmniej 3,20 m

            szerokość urządzenia – co najmniej 1,70 m

            długość urządzenia – co najmniej 6,00 m

 

            Urządzenia muszą posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z właściwą  normą

1. Korytowanie i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, frakcja 0,2-2 mm, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 o powierzchni około 300,0 m² 

2. Demontaż i utylizacja betonowych słupków ogrodzeniowych – 8 szt.

3. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw o wysokości 1,2 i długości około 70 m  z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym. Średnica min. pręta 5 mm, wymiar oczka 50 x 200 mm. Montaż dwóch furtek systemowych i bramy wjazdowej.  

4. Wykonanie tablicy z regulaminem placu Zabaw o wym. 500 X 700 mm. wraz z montażem – koncepcję tablicy należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed montażem tablicy.

5. Dostawa i montaż 4 ławek parkowych z oparciem o dł. 1,8 m, gr. deski 4 cm oraz jednego kosza betonowego z wkładem blaszanym ocynkowanym min. 65 l.

6. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu do akceptacji przez Zamawiającego.

7. Wykonanie projektu zagospodarowania na aktualnej mapie do celów projektowych sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

8. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w każdym roku kalendarzowym do 15 kwietnia bezpłatnego przeglądu technicznego urządzeń zabawowych.

 

Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia zabawowe oraz prace montażowe, liczonej od terminu protokolarnego odbioru przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów, urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz   instrukcje użytkowania i konserwacji urządzeń. 

 1.      Opis sposobu obliczania ceny.

     

     Cenę brutto należy określić w złotych polskich  za każde z zadań.

2.      Termin realizacji zamówienia.

      Termin realizacji zadania – 10 tygodni od daty podpisania umowy.

Za opóźnienie realizacji zadania będzie naliczona kara umowna w wysokości 0,2 %   wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

3.      Warunki płatności.

1)      Faktura będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy, na wskazane przez  Wykonawcę konto bankowe.

2)      Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

4.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 • kryterium: cena – 100%

            Sposób oceny ofert:

Wc = Cn / Cb x 100 pkt

 

            Wc- wartość punktowa oferowanej ceny oferty

Cn - cena najniższa (cena brutto)

Cb – cena badana (cena brutto)

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę umowa   zostanie zawarta z kolejnym wykonawcą znajdującym się na liście.

W przypadku przekroczenia limitu środków na realizację niniejszego zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania.

5.      Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail roza.cudzanowska@gizycko.pl (oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku do godziny 15:30.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

6.      Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiadają wiedzę doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Należy dołączyć zestawienie zamówień dotyczących takiego samego przedmiotu zamówienia na rzecz innych podmiotów.

7.      Dane do kontaktu:

Urząd Miejski w Giżycku

Al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko

Dariusz Dowejko – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Tel. 087 732 41 31,

e-mail: dariusz.dowejko@gizycko.pl

       Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

 • ofertę cenową –zał. nr 1
 • zestawienie zamówień dotyczących takiego samego przedmiotu zamówienia

 8.       Postanowienia  końcowe:

            Zamawiający zastrzega prawo do:

a)        swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b)       zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

c)        odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

d)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

e)        zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert,

f)        zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

g)       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu.

        Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu  składania ofert.

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Karty techniczne proponowanych zabawek i urządzeń

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.06.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2018 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 220
22 czerwca 2018 11:01 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika [formularz_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2018 11:00 Jacek Stankiewicz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)