Przetargi

Obwieszczenie nr 65/2018 - przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego

OBWIESZCZENIE   NR 65/2/2018
  
Niniejszym zmienia się treść Obwieszczenia 65/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego o następujące zapisy: 

Pkt 1 Uzasadnienie wyboru formy przetargu zmienia się w następujący sposób: „Brak dostępu do drogi publicznej; dostęp do drogi publicznej winien być zapewniony przez nabywcę poprzez stanowiącą jego własność bądź przedmiot użytkowania wieczystego  nieruchomości sąsiadującej bezpośrednio z działką o nr ewid. 447/5. Zastrzega się, że w przypadku gdy nieruchomość przyległa jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, nabywcami działki mogą być jedynie wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści występujący łącznie.” 

Pkt 4 Przeznaczenie nieruchomości uzupełnia się o następujący zapis: „Dla działek o nr ewid. 447/5 oraz 448 (obręb 2 Miasta Giżycko) wydano w dniu 20 marca 2018r. decyzję o warunkach zabudowy – rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.”


Niniejszym zmienia się także zapis dotyczący ceny wywoławczej nieruchomości na następujący: "
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00zł;Do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.". 


Z uwagi na wyżej wskazane zmiany w treści Obwieszczenia nr 65/2018 przesunięciu ulega termin przeprowadzenia przetargu, przez co pkt 1 Uwagi zyskuje brzmienie: „Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 roku o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w Sali konferencyjnej urzędu”. Pkt 2 zaś zyskuje brzmienie: „Osoby przystępujące do przetargu winny zgłosić swoje uczestnictwo na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku (pokój 104). Osoby zgłaszające swoje uczestnictwo są zobowiązane dołączyć aktualny oryginał odpisu z księgi wieczystej potwierdzający własność lub prawo użytkowania wieczystego przyległej nieruchomości gruntowej. Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 2 sierpnia 2018 r.”Treść pkt 3 zmienia się w następujący sposób: Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej  w Obwieszczeniu do dnia 3 sierpnia 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.Pkt 4 zyskuje brzmienie: „Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111 w dniu 7 sierpnia 2018 r.”  


Poniżej jednolita treść Obwieszczenia:  

 

OBWIESZCZENIE NR 65/2018

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego.

 

1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Brak dostępu do drogi publicznej; dostęp do drogi publicznej winien być zapewniony przez nabywcę poprzez stanowiącą jego własność bądź przedmiot użytkowania wieczystego  nieruchomości sąsiadującej bezpośrednio z działką o nr ewid. 447/5. Zastrzega się, że w przypadku gdy nieruchomość przyległa jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, nabywcami działki mogą być jedynie wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści występujący łącznie.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 447/5, położona przy ul. Konarskiego (obręb 2-Giżycko) o pow. 269 m2 ; na przedmiotowej nieruchomości znajdują się dwa ogrodzone ogródki będące przedmiotem dzierżaw; nabywca przedmiotowej nieruchomości z chwilą jej nabycia wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z w/w umów w charakterze wydzierżawiającego.

3. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 447/5, położona przy ul. Konarskiego (obręb 2-Giżycko) o pow. 269 m2, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1G/00029445/5.

4. Przeznaczenie nieruchomości: dla terenu, na którym położona jest działka nr 447/5 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi o zabudowy. Dla działek o nr ewid. 447/5 oraz 448 (obręb 2 Miasta Giżycko) wydano w dniu 20 marca 2018r. decyzję o warunkach zabudowy – rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00zł;
Do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 
Wadium – 8 000,00 zł;
Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej; 

Uwagi:
 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 roku o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w Sali konferencyjnej urzędu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny zgłosić swoje uczestnictwo na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku (pokój 104). Osoby zgłaszające swoje uczestnictwo są zobowiązane dołączyć aktualny oryginał odpisu z księgi wieczystej potwierdzający własność lub prawo użytkowania wieczystego przyległej nieruchomości gruntowej. Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 2 sierpnia 2018 r.
 3. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej  w Obwieszczeniu do dnia 3 sierpnia 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111 w dniu 7 sierpnia 2018 r.
 5. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego
  się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 6. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 11. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające
  z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 12. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 13. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. W przypadku uzyskania dodatkowych uwag przedsiębiorstw przesyłowych dotyczących funkcjonowania uzbrojenia technicznego zastrzega się możliwość uzupełnienia ogłoszenia przetargowego.
 14. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.
      Giżycko, dnia 19.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE   NR 65/1/2018  

Niniejszym uzupełnia się treść Obwieszczenia 65/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego o następujący zapis:W pkt 1 Uzasadnienie wyboru formy przetargu dodaje się zapis: „Zastrzega się, że w przypadku gdy nieruchomość przyległa jest przedmiotem współwłasności, nabywcami działki mogą być jedynie wszyscy współwłaściciele występujący łącznie.”    

Giżycko, dnia 29.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE NR 65/2018 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
w formie przetargu ustnego
ograniczonego.

 

1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: brak dostępu do drogi publicznej; dostęp do drogi publicznej winien być zapewniony przez nabywcę poprzez stanowiącą jego własność nieruchomości sąsiadującej bezpośrednio z działką o nr ewid. 447/5.


2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 447/5, położona przy ul. Konarskiego (obręb 2-Giżycko) o pow. 269 m2 ; na przedmiotowej nieruchomości znajdują się dwa ogrodzone ogródki będące przedmiotem dzierżaw; nabywca przedmiotowej nieruchomości z chwilą jej nabycia wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z w/w umów w charakterze wydzierżawiającego. 


3. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 447/5, położona przy ul. Konarskiego (obręb 2-Giżycko) o pow. 269 m2, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1G/00029445/5.


4. Przeznaczenie nieruchomości: dla terenu, na którym położona jest działka nr 447/5 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi o zabudowy. 


Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00zł +23% VAT;

Wadium – 8 000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej; 


Uwagi:
 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.

 2. Osoby przystępujące do przetargu winny zgłosić swoje uczestnictwo na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku (pokój 104). Osoby zgłaszające swoje uczestnictwo są zobowiązane dołączyć aktualny oryginał odpisu z księgi wieczystej potwierdzający własność przyległej nieruchomości gruntowej. Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 19 lipca 2018 r.

 3. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej

  w Obwieszczeniu do dnia 20 lipca 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 

  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111
  w dniu 24 lipca 2018 r.

 5. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego

  się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

 6. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 8. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 9. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 10. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

 11. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające

  z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 12. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

 13. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. W przypadku uzyskania dodatkowych uwag przedsiębiorstw przesyłowych dotyczących funkcjonowania uzbrojenia technicznego zastrzega się możliwość uzupełnienia ogłoszenia przetargowego.

 14. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego

  w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 11.06.2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-06-11
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2018 16:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 453
19 lipca 2018 15:46 Natalia Żadziłko - Zmiana danych dokumentu. Zmiana treści ogłoszenia oraz zmiana terminów przetargu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 15:25 Natalia Żadziłko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2018 16:00 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)