Przetargi

OBWIESZCZENIE NR 61/2018 - II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego

OBWIESZCZENIE NR 61/2018

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.121 ze zm.)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014.1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko,  oznaczona nr geodezyjnymi działek 309, 308 i 173, o łącznej pow.  5946m2,  opisana w KW OL1G/00021215/8;

Przeznaczenie: nieruchomość oznaczona symbolem 1MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XXIX/287/05 z dnia 12 sierpnia 2005 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 250.000,00 zł;

Wadium – 25.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin I przetargu na sprzedaż nieruchomości – 17.01.2018 r.

 

Do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne stanowiące własność Arna
Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, tj. na działce o nr geod. 308 linia elektroenergetyczna, linia wodociągowa i linia kanalizacyjna, na działce o nr geod. 309 linia kanalizacyjna. Arna Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie złożyła wniosek do Urzędu Miejskiego w Giżycku o ustanowienie służebności przesyłu dotyczącej korzystania przez spółkę z gruntu.

Przy granicy działki o nr geod. 309 posadowione jest wolnostojące złącze linii kablowej niskiego napięcia zasilane linia kablową n.n. 0,4kV stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Właściciel linii PGE Dystrybucja S.A.  złożyła wniosek do Urzędu Miejskiego w Giżycku o ustanowienie służebności przesyłu.

Nieruchomość położona jest w  Grajwie w Gminie Giżycko na terenie osiedla Mazury Residence w pobliżu Jeziora Niegocin.

 

Gmina Miejska Giżycko jako właściciel działki o nr geod. 149/25 położonej
w obrębie Grajwo Gmina Giżycko z chwilą sprzedaży ww. nieruchomości ustanowi na rzecz każdoczesnych właścicieli tej nieruchomości nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu wytyczoną drogą – zgodnie ze szkicem. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowioną na działkach o nr geod. 172, 305, 306/1 (obręb Grajwo) służebność gruntową polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu wytyczoną drogą- zgodnie ze szkicem.

Na przedmiotowej nieruchomości nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Nieruchomość jest częściowo zadrzewiona i zakrzaczona. Ewentualnego usunięcia drzew i krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieruchomość zostanie przekazana nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie jej do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 roku
  o godzinie 10:00
  w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 7 lipca 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu
  PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium,
  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. W przypadku uzyskania dodatkowych uwag przedsiębiorstw przesyłowych dotyczących funkcjonowania uzbrojenia technicznego zastrzega się możliwość uzupełnienia ogłoszenia przetargowego.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 05.06.2018 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-06-05
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 484
05 czerwca 2018 12:50 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [sluzebnosc.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 12:50 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [obw6118_b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 12:50 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [obw6118_a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)