Przetargi

Obwieszczenie nr 58/2018 - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste


OBWIESZCZENIE NR 58/1/2018

 

 

 

 

Niniejszym zmienia się treść obwieszczenia Nr 58/2018 w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 289/1 (obręb 1 miasta Giżycko), o powierzchni 1,4785 ha, położonej w Giżycku przy ul. Moniuszki w użytkowanie wieczyste na 99 lat w części dot. pkt IX, w którym po punkcie 7 istniejącą treść:

 

 

 

„Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 24 września 2017 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku”.

 

 

 

zastępuje się następującą treścią:

 

 

 

„Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 24 września 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku”.

 

 

 

 Giżycko, dnia 29.06.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE NR 58/2018

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej.

 

I. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

 

Nieruchomość gruntowa o nr ewidencyjnym 289/1 (obręb 1 miasta Giżycko), o powierzchni 1,4785 ha, położona w Giżycku przy ul. Moniuszki powstała w wyniku podziału działki 289 (obręb 1 miasta Giżycko) zatwierdzonego ostateczną decyzją Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 stycznia 2018 r. znak WM.6831.21.2017.JK. Decyzja ta zostanie ujawniona w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej nr OL1G/00045213/8 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Giżycku po spełnieniu warunków w niej wskazanych, tj. ustanowieniu dostępu do drogi publicznej dla stanowiącej aktualnie własność Gminy Miejskiej Giżycko działki 289/2 (zabudowanej trafostacją) przez ustanowienie na działce 289/1 (obręb 1 miasta Giżycko) stanowiącej przedmiot przetargu służebności drogowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki 289/2 (obręb 1 miasta Giżycko).

 

Opis nieruchomości: nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 289/1 (obręb 1 miasta Giżycko) o powierzchni 1,4785 ha, położona w Giżycku przy ul. Moniuszki znajduje się w sąsiedztwie Kanału Giżyckiego, czterogwiazdkowego hotelu oraz zabytkowego mostu obrotowego. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości bez utrudnień, drogą o nawierzchni asfaltowej – ul. Moniuszki. Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy, pozostałości fundamentów, utwardzony plac i ciąg komunikacyjny, elementy oświetlenia oraz fontanna. Fontanna zostanie przeniesiona w inne miejsce lub rozebrana przed wydaniem nieruchomości.

 

Nieruchomość znajduje się w granicach zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480, decyzją znak WKZ 534/410/d/83 z dnia 3 sierpnia 1983r. jako „układ urbanistyczny stanowiący część miasta Giżycko”. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi projekt zagospodarowania nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 289/1 (obręb 1 miasta Giżycko) powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zalecane byłoby nawiązanie do przedwojennej formy budynku (domu zdrojowego, niem. Kurhaus), który znajdował się na nieruchomości lub chociażby elementów jego stylistyki. Należy przy tym uwzględnić najbliższe otoczenie działki, w szczególności budynek zamku. Nowa zabudowa nie powinna dominować, zarówno pod względem gabarytów jak i wystroju, nad tym zabytkowym obiektem. Pełna treść zaleceń konserwatorskich stanowi załącznik Nr 1 do Obwieszczenia.

 

Nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 289 jest obciążona służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz Zamek Giżycki sp. z o.o. (przebieg obiektów i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej dla celów ustanowienia tej służebności określa załącznik Nr 2 do Obwieszczenia.

 

Przy nieruchomości znajduje się kolektor sanitarny dn 250 ze studnią rewizyjną oraz przyłącze wody (przebieg określa szkic do Obwieszczenia nr 58/2018 – Załącznik Nr 3). Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku złożyło wniosek o ustanowienie służebności przesyłu dla tych urządzeń. Jednocześnie z zawarciem umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w związku z istnieniem tych urządzeń i sieci  zostanie ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko na warunkach określonych w załączniku Nr 4 do Obwieszczenia.

 

Na nieruchomości znajdują się następujące sieci gazowe: gazociąg niskiego ciśnienia ST DN 200 o długości 94,20 m, gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 225 o długości 36,94 m., sieć nieczynna o łącznej długości 60,66 m. Na dzień ogłoszenia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. nie złożyła wniosku o ustanowienie służebności przesyłu dla tych sieci zastrzegając o konieczności poinformowania nabywcy nieruchomości o istnieniu tych sieci.

 

Na nieruchomości znajdują się następujące linie elektroenergetyczne stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A.: dwie linie kablowe n.n. 0,4kV, dwie linie kablowe SN-15kV – ułożone na obszarze działki po wspólnej trasie. PGE Dystrybucja S.A. złożyła wniosek o ustanowienie służebności przesyłu dla tych linii. Jednocześnie z uwagi na brak drogi przejścia i dojazdu do działki 289/2 stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A, na której znajduje się murowana stacja transformatorowa SN/n.n PGE Dystrybucja S.A złożyła wniosek o ustanowienie służebności gruntowej dojścia i przejazdu do tej działki przez działkę 289/1 do drogi publicznej.  

 

Na nieruchomości znajduje się sieć kanalizacji deszczowej. Jednocześnie z zawarciem umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w związku z istnieniem tej sieci zostanie ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do Obwieszczenia. Nie istnieje możliwość odbioru do sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Giżycko z terenu nieruchomości wód pochodzących z opadów atmosferycznych i z gruntu.

 

Na nieruchomości znajdują się elementy oświetlenia ulicznego, które po oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste winny być zdemontowane, a materiału z demontażu winny być przekazane Gminie Miejskiej Giżycko.

 

W drodze przylegającej do działki – ul. Moniuszki istnieje pełna infrastruktura techniczna Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych użytkownik wieczysty nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych
z dysponentami sieci.

 

Gmina Miejska Giżycko zleciła wykonanie badań geologicznych nieruchomości.

 

Dodatkowe szkice graficzne nieruchomości stanowią załączniki Nr 6-9 (Szkice do Obwieszczenia nr 58/2018 do Obwieszczenia oraz zdjęcia poglądowe).

 

 

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 

Nieruchomość objęta jest zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między Kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku - uchwała Nr XL/101/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 października 2017 r., poz. 3961) i położona jest na obszarze opisanym symbolem 1UT – teren zabudowy usług turystycznych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z unormowaniami (zapisami) tego planu.

 

III. Termin zagospodarowania nieruchomości:

 

Termin rozpoczęcia zabudowy (wybudowanie fundamentów budynku) – do 3 lat licząc od daty wydania całości nieruchomości (całego terenu wchodzącego w skład nieruchomości) po zawarciu w formie aktu notarialnego umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Termin ukończenia stanu surowego zamkniętego budynku – do 6 lat licząc od daty wydania całości nieruchomości (całego terenu wchodzącego w skład nieruchomości) po zawarciu w formie aktu notarialnego umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

W przypadku niedotrzymania sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy działu II rozdziału 3 i 7 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uregulowania określone we wzorze ramowym umowy

 

 

IV. Ceny i opłaty:

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej: 6.000.000,00 zł;

Do ceny nieruchomości  ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium – 600.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości gruntowej (podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Przewidywana stawka procentowa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wynosi 2%, co stosownie do art. 72 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami odpowiada przeznaczeniu nieruchomości określonemu zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między Kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku - uchwała Nr XL/101/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 października 2017 r., poz. 3961) – nieruchomość położona jest na obszarze opisanym w tym planie symbolem 1UT – teren zabudowy usług turystycznych. (podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

 

V. Terminy wnoszenia opłat:

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

 

 

VI. Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  W przypadku aktualizacji opłaty rocznej na poczet różnicy między opłatą zaktualizowaną a opłatą dotychczasową zalicza się wartość niezaliczonych nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wybudowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 tej ustawy.  Zasadę, tę stosuje się odpowiednio do nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesionych przez użytkownika wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej.

 

VII. Forma zbycia: nieruchomość gruntowa jest przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT.

 

Możliwa do uzyskania liczna punktów:

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznawanych według poniższych kryteriów:

 

Lp.

kryteria wyboru ofert

Punktacja

 

1.

 

Oferowana cena

 

 

 max. 50 punktów

 

2.

 

Koncepcja zagospodarowania nieruchomości

 

   od 0 do 35 pkt

 

3.

 

 

Wskaźnik intensywności zabudowy

 

 

    od 0 do 15 pkt

1. Liczba punktów przyznanych przez Komisję przetargową poszczególnym oferentom za kryterium wysokości czynszu liczona jest według wzoru:

                                

                             Oferowana cena

P c = P max  *      ---------------------------

                             Oferowana cena   max

gdzie:

P c  – punkty za cenę

P max – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za cenę (50 pkt)

Cena – oferowana cena ocenianej oferty

Cena max – najwyższa oferowana cena spośród ocenianych ofert

 

2. Liczba punktów przyznanych przez Komisję przetargową za kryterium koncepcji zagospodarowania nieruchomości liczona jest według wzoru:

 

                   PCZK

P  =    ---------------------------

                     LCZK

gdzie:

P – punkty za kryterium koncepcji zagospodarowania nieruchomości;

PCZK – suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji;

LCZK – liczba członków komisji

 

 

 

3. Liczba punktów przyznanych za kryterium wskaźnika intensywności zabudowy liczona jest według wzoru:

 

 

                                    Oferowany WI

PWI  = P max  *      ---------------------------

                                     Oferowany WI max

gdzie:

P WI  – punkty za wskaźnik intensywności

P max – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wskaźnik intensywności (15 pkt)

Oferowany WI – oferowany wskaźnik intensywności

Oferowany WI max – oferowany najwyższy wskaźnik intensywności spośród ocenianych ofert

 

Wskaźnik intensywności winien być przez oferentów wskazany w granicach możliwości przewidzianych zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między Kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku - uchwała Nr XL/101/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 października 2017 r., poz. 3961).

W przypadku gdy oferowany wskaźnik będzie niższy niż dopuszczalny w tym planie (2,5) lub wyższy niż dopuszczony w tym planie liczba punktów za kryterium wynosi 0.

 

W przypadku gdy wyliczona zgodnie z powyższymi wzorami liczba punktów nie stanowi liczby całkowitej, komisja przetargowa zaokrągla ją w górę do dwóch miejsc po przecinku.

 

IX. Termin składania ofert, wymogi, zawartość pisemnej oferty i sposób przeprowadzenia przetargu.

 

Pisemne  oferty  do  udziału  w przetargu  składa  się  w zamkniętych  kopertach  z dopiskiem przetarg „Moniuszki 289/1” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 104, w terminie do dnia 28 września 2018 r. Za datę złożenia uważa się datę wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

 2. Datę sporządzenia oferty;

 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, wzorem ramowym umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i przyjmuje te warunki oraz wzór ramowy umowy bez zastrzeżeń.

 4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 5. Koncepcję zagospodarowania nieruchomości, w tym:

5.1. koncepcję architektoniczną składającą się z części opisowej i graficznej i spełniającą następujące warunki:

a)  część graficzna - 4 plansze w układzie poziomym o wymiarach 100x70cm, wykonane z lekkiego i sztywnego materiału. Część graficzna zawiera:

- koncepcję zagospodarowania terenu przedstawioną na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 oraz relacje przestrzenne z otoczeniem w zakresie uznanym za istotny, lecz nie mniejszym niż w granicy działki oznaczonej nr geodezyjnym 289/1 (obręb 1 miasta Giżycko).

-  schematy funkcjonalne, uwzględniające powiązania z układem komunikacji miasta

-  rzuty, charakterystyczne przekroje i elewacje obiektów w skali 1:200 dla terenu znajdującego się w granicach działki oznaczonej nr ewidencyjnym: 289/1 (obręb 1 miasta Giżycko)

-  wizualizacje obiektów

-  widok z góry całego obszaru od strony Kanału Giżyckiego w granicach działki oznaczonej nr ewidencyjnym: 289/1 (obręb 1 miasta Giżycko) z uwzględnieniem obiektu/ów mającego/cych powstać w następstwie zamierzenia inwestycyjnego

- rozwiązania małych form architektonicznych: detalu oraz projektowanych nasadzeń zieleni.

b) części opisowa - zeszyt formatu A4 z opisem koncepcji i zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej. Część opisowa zawiera:

- opis koncepcji - w tym opis użytych materiałów i elementów małej architektury

- zmniejszone do formatu A3 plansze części graficznej

c) kopertę z wersją cyfrową koncepcji na płycie CD lub DVD. Koperta zawiera płytę z całością koncepcji architektonicznej:

-  plansze koncepcji architektonicznej - w formacie PDF lub TIFF w rozdzielczości 300 dpi

-  poszczególne rysunki - w formacie DWG lub DXF lub PDF lub TIFF w rozdzielczości 300 dpi

-  poszczególne wizualizacje - w formacie PDF lub TIFF w rozdzielczości 300 dpi

-  opis koncepcji architektonicznej - w formacie DOC lub RTF lub PDF lub TIFF

     5.2. wskazanie wskaźnika intensywności zabudowy wynikającego z oferowanej koncepcji

6.  propozycja celu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste (o możliwie najwyższym stopniu konkretyzacji).

7.  do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

 

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 24 września 2017 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 5 października 2018 roku o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku w salce konferencyjnej (pokój 104). W części jawnej Komisja przetargowa:

1) podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium;

2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty;

3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

4) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;

5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;

6) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

1) nie odpowiadają warunkom przetargu;

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie;

3) nie zawierają danych wymaganych w ofercie lub dane te są niekompletne;

4) do ofert nie dołączono dowodów wniesienia wadium;

5) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

W części niejawnej przetargu Komisja Przetargowa występuję do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o uzgodnienie możliwości realizacji koncepcji zagospodarowania nieruchomości przedstawionych w złożonych ofertach.

 

Po uzyskaniu stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Komisja Przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. W takim przypadku Komisja przetargowa zawiadamia oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

X. Pozostałe informacje:

 1. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującegosię pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

 2. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

 3. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości gruntowej pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona w okresie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 45 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 4. Niedotrzymanie terminu wpłaty pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 5. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

 6. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 7. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

 8. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. W przypadku uzyskania dodatkowych uwag przedsiębiorstw przesyłowych dotyczących funkcjonowania uzbrojenia technicznego zastrzega się możliwość uzupełnienia ogłoszenia przetargowego. Ogłoszenie przetargowe zostanie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia przetargu uzupełnione o ramowy wzór umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

 9. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 10. Nieruchomość zostanie przekazana nabywcy z chwilą zawarcia umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, z wyłączeniem tej części nieruchomości, która zgodnie z organizacją placu budowy została przekazania i zajęta przez wykonawcę inwestycji „Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku” (załącznik Nr  10 do Obwieszczenia) oraz w zakresie niezbędnym do dojazdu do tej części od strony ul. Moniuszki. Przekazanie nabywcy zajętej przez wykonawcę inwestycji „Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku” nastąpi w terminie 14 dni od daty zwolnienia przez wykonawcę, nie później niż do dnia 31 marca 2019 r., po uprzednim pisemnym zawiadomieniu nabywcy o wyznaczeniu terminu przekazania nieruchomości (data ta będzie oznaczała datę wydania całości nieruchomości).

 11. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie jej do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

 12. Z ewentualnym wnioskiem o wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości użytkownik wieczysty może wystąpić do Warmińsko – Mazurskiego Konserwatora Zabytków

 13. Ilekroć w niniejszym Obwieszczeniu wskazuje się nieruchomość bez bliższego określenia dotyczy to przedmiotowej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 289/1 (obręb 1 miasta Giżycko), o powierzchni 1,4785 ha, położona w Giżycku przy ul. Moniuszki, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą OL1G/00045213/8.

 14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w ramach przetargu ponosi w całości oferent bez możliwości ubiegania się o ich zwrot.

 

Giżycko, dnia 01.06.2018 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-06-01
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Markowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2018 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 1074
25 lipca 2018 08:34 Arkadiusz Konc - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2018 08:34 Arkadiusz Konc - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2018 08:34 Arkadiusz Konc - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)