Przetargi

OBWIESZCZENIE NR 57/2018 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony od 09.07.2018 r. do 30.09.2020 r. nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej

OBWIESZCZENIE NR 57/2018

 

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony od 09.07.2018 r. do 30.09.2020 r.  nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 528 (obręb 1 miasta Giżycka).

 Część nieruchomości o pow. 50m2 położonej w Giżycku przy ul. Jeziornej wydzielonej z działki o nr geod. 528  opisanej w KW OL1G/00010699/4;

Przeznaczenie: dzierżawa terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej – dzierżawa pod mobilny punkt gastronomiczny, z zastrzeżeniem, że nie wyraża się zgody na prowadzenie sprzedaży alkoholu.

Wywoławcza stawka czynszu: 350,00 zł  /miesięcznie;

Wadium: 350,00zł;

Postąpienie minimalne: 10,00zł;

Wg ewidencji gruntów i budynków część działki o nr geod. 528 jest oznaczona następującym        symbolem użytków gruntowych Ps VI           

 

Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Do obowiązków Dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości.

W ramach umowy wyraża się zgodę na usytuowanie punku gastronomii mobilnej.

Przygotowanie terenu w tym wszelkie podłączenia do infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu (energia, woda i kanalizacja) odbędą się na koszt dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą być uzgodnione z Wydzierżawiającym. W ramach czynszu przewiduje się zgodę na doprowadzenie mediów po gruncie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Giżycko bez ponoszenia opłat za korzystanie z gruntu, z wyłączeniem terenów zajętych pod gminne drogi publiczne.

Dzierżawca będzie zobowiązany do  uzyskania przewidzianych prawem uzgodnień i pozwoleń w tym przewidzianych prawem budowlanym. Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na dzierżawę w/w terenu odbędzie się w  dniu  27  czerwca 2018  roku,   o    godzinie  10:00   w    budynku  Urzędu  Miejskiego  w Giżycku  w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu. Licytację będą się odbywały w kolejności podanej w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Osoby przystępujące   do  przetargu  winny   wpłacić   wadium  w  wysokości  podanej  
  w Obwieszczeniu do dnia 22 czerwca 2018 r. (włącznie) w kasie Urzędu  Miejskiego  w Giżycku lub na konto PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 5. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Zwrot wadium wpłaconego przelewem nastąpi na konto, z którego nastąpiła wpłata. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
 6. Wpłata wylicytowanego czynszu dzierżawnego powiększonego o podatek VAT będzie się odbywała do ostatniego dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy, której data zawarcia zostanie wyznaczona  w okresie tygodnia od dnia przeprowadzonego przetargu.
 7. Czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie
  o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku, gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.
 8. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. Zastrzega się, że przetarg zostanie odwołany w przypadku wpłynięcia uzasadnionych roszczeń lub zastrzeżeń dotyczących dzierżawy nieruchomości w terminie do 13.06.2018 r. przewidzianym w wykazie nieruchomości przeznaczonym do oddania w dzierżawę Obwieszczeniu nr 53/2018.
 10. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 29.05.2018 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-05-30
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 245
30 maja 2018 12:30 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [5718_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2018 12:29 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)