Przetargi

Dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

 

zaprasza do składania ofert

 

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania:

 

Dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku”

 

I.  Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby

Urzędu Miejskiego w Giżycku w lokalizacji Giżycko, Al. 1 Maja 14”

 

II.  Zakres przedmiotowy zamówienia:

Dostawa do siedziby Zamawiającego oraz uruchomienie 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych o minimalnych parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

  • Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2,
  • Uzupełniony i podpisany projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 3.

IV. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
V. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
VI. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

VII. Zamawiający zastrzega prawo:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

 

VIII. Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2018 r. o godz. 10.00. Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Puncie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pokój nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku”.

IX. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2018 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 106.

X. Termin związania ofertą – 30 dni.

XI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Główny Specjalista Szymon Grabowski – tel. 87 732 41 40.

Główny Specjalista Mirosław Domysławski– tel. 87 732 41 40,

XII. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018.05.16
Dokument wytworzony przez: Biuro Informatyki (BI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Domysławski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2018 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 375
28 maja 2018 13:49 Mirosław Domysławski - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2018 09:55 Mirosław Domysławski - Dodanie załącznika [odpowiedzi_ii_na_zapytania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2018 09:05 Mirosław Domysławski - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_zapytania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)