Przetargi

Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej” w ramach zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I

 

 

                                        Zaproszenie

 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

Nazwa zamówienia: 

„Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej” w ramach zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”.

 

 

 

                                              

Zamawiający :                            

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

                                                                                                           

1.     Informacje wprowadzające

1.1    Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: „Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej” w ramach zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”.

a)      Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)      Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – ze zmianami).

1.2    Dane Zamawiającego:

a)      konto bankowe:                                 Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)      nr konta bankowego:                          42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)      NIP:                                                    845-19-51-457

d)      adres do korespondencji:                   Urząd Miejski w Giżycku  al. 1 Maja 14

                                                               11 – 500 Giżycko

e)      znak postępowania:                            WPI.7013.45.2017.MC

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

2.     Opis przedmiotu zamówienia

a)      przełożenie zapadniętych obrzeży oraz polbruku,

b)      wykonanie koryta pod projektowane utwardzenie,

c)      ułożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze - 300g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie min - 16kN (pod chodnikiem z okorowanego dębu, owinięcie warstwy mrozoochronnej)

d)      wykonanie obrzeży PVC gr. min. 5mm,

e)      wykonanie nawierzchni chodnika z okorowanego dębu o średnicy 5÷40cm, wysokości 8cm, na podsypce piaskowej gr. 3÷5cm i podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych grub. 20 cm o wskaźniku zagęszczenia Is = 1,00.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- zaproszeniem do składania ofert wraz załącznikiem graficznym,                                                                                                              

- przedmiarem robót,

- projektem umowy

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające.

Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

3.     Termin i miejsce wykonania zamówienia

3.1  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia w terminie 3 dni od podpisania umowy  i zakończył najpóźniej w terminie do dnia 29.06.2018 r.. Miejsce wykonania zamówienia – Dz. nr ewid. 1-535/2, Giżycko,  (od końca istniejącego ciągu pieszego z polbruku do plaży) – załącznik graficzny nr 1

4.     Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

4.1  Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem –załącznik nr 1 do zaproszenia,

4.2  Projekt umowy podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem –Załącznik nr 2 do zaproszenia,

4.3  Wypełniony Formularz wyceny robót, zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3 do zaproszenia.

4.4    Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

4.5    Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych, lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

5.     Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

-Michalina Cieloszczyk- Podinspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michalina.cieloszczyk@gizycko.pl

6.     Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1              Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2018 roku o godz. 1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2              Forma składania ofert:

a)      na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odbioru, lub

b)      w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

6.3              Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2018 r., o godz. 1220 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

7.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Okres rękojmi

20pkt.

 

7.1 Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=Co/Cb× 80pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2 Kryterium – okresu rękojmi:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium rękojmi (Or) zostanie obliczona zgodnie
z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w następujący sposób:

a)    5 lata rękojmi – 0 punktów,

b)   6 lata rękojmi – 10 punktów,

c)    7 lat i więcej  – 20 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu rękojmi, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie minimalny termin rękojmi, tj. 5 lat. Oferta z terminem rękojmi 7 lat i więcej otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

7.3 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp + Or

gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Or – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres rękojmi”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

     Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8.     Postanowienia końcowe

8.1    Zamawiający zastrzega prawo do:

a)      zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)      odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

8.2    Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)      z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)      który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8.3  Okres związania ofertą: 21dni od daty terminu składania ofert.

9.     Załączniki

9.1    Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

a)      załącznik nr 1 do zaproszenia -           Formularz oferty cenowej, 

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia            -           Projekt umowy,

c)      Załącznik nr 3 do zaproszenia            -           Formularz wyceny robót,

d)      Załącznik nr 4 do zaproszenia            -           Przedmiar robót,

e)      Załącznik graficzny nr 1.

Zaproszenie wraz z załącznikami zawiera 14 ponumerowanych stron.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2018 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Witkowski
Ilość wyświetleń: 264
21 maja 2018 12:43 Michał Babiak - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2018 13:14 Grzegorz Witkowski - Opublikowanie dokumentu.
10 maja 2018 13:14 Grzegorz Witkowski - Dodanie załącznika [zalaczniki_123.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)