Przetargi

Promocja projektu - TABLICE INFORMACYJNE- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych, przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin od Kanału Giżyckiego do mola

 

 

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103809


1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Tryb konkurencyjności: zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

2.       ZAMIAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

tel. 87 732 41 11, faks (87)428 52 41

Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: maria.czetyrbok@gizycko.pl

Znak postępowania: BP.042.2.8.2018.MC

 

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są 4 sztuki tablic informacyjnch wraz z montażem

dla zadań polegających na:

  • udrożnieniu szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych,
  • przebudowie nabrzeża Jeziora Niegocin od Kanału Giżyckiego do molo

Zadania realizowane w ramach projektu: „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”- w części realizowanej na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nalata 2014-2020.

 

Tablice składające się z:
- tablicy właściwej o wymiarach: wys. 80 cm x szer. 120 cm,
- ramy metalowej, do której przymocowana jest tablica właściwa,
- metalowych słupków.


Tablice informacyjne wykonane z blachy ocynkowanej oklejonej dwustronnie folią z nadrukiem o treści zgodnej z załączonym do zapytania wzorem graficznym (załącznik nr 2) . Zastosowane materiały i technologia wykonania tablicy powinny gwarantować dużą trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych. Rama do której zostanie przymocowana tablica właściwa powinna być wykonana z profilu metalowego zamkniętego o przekroju prostokąta i wymiarach co najmniej 40 mm x 40 mm, odpowiednio zabezpieczonego przed korozją i pomalowanego dowolna techniką na kolor czarny. Wykonawca powinien przewidzieć takie zamocowanie tablicy właściwej do ramy, które umożliwia zapoznanie się z jej treścią po obydwu jej stronach. Dopuszcza się zastosowanie dwóch tablic z jednostronnym nadrukiem zamiast jednej tablicy z nadrukiem dwustronnym (jeśli Wykonawca uzna, że metoda ta jest dla niego prostsza w zastosowaniu). Słupki podtrzymujące ramę powinny być wykonane z profilu metalowego zamkniętego o przekroju prostokąta i wymiarach co najmniej 40 mm x 40 mm, odpowiednio zabezpieczonego przed korozją i pomalowanego dowolna techniką na kolor czarny. Dopuszcza się zastosowanie słupków okrągłych, przy czym średnica takiego słupka nie może być mniejsza niż 60 mm. Wymaga się zastosowania 2 słupków do każdej z ram. Długości słupków powinna pozwalać na zamocowanie ich w gruncie na głębokości co najmniej 70 cm przy zachowaniu położenia tablic na wysokości wzroku osoby o wzroście 170 cm.

 

Projekt tablic musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

 

4.       TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 07.05.2018r.

Miejscem wykonania zamówienia jest Gmina Miejska Giżycko.

       Montaż tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

5.       ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym z załączniku nr 1.


6.       OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Maria Czetyrbok – inspektor, Urząd Miasta w Giżycku

tel. 87 73 24 120, e-mail. maria.czetyrbok@gizycko.pl


7.       OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

Urząd Miejski w Giżycku

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Pokój nr 7 Punkt Obsługi Klienta

lub na adres e-mail:

maria.czetyrbok@gizycko.pl

do dnia 19.04.2018r.

 

Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „oferta na wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy – nie otwierać przed dniem 20.04.2018r.”

 

Termin składania ofert upływa 19.04.2018r. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia. Decydujące znaczenie ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018r. , o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 122.


8.       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODZIAŁEM WAG TYCH KRYTERIÓW.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – waga: 100

Opis sposobu przyznawania punktów:

Cena (netto) – według wzoru matematycznego: P = (N/W) x a, gdzie:

P – punktacja

N – najniższa cena zgłoszona w ofertach

W – cena ocenianej oferty

a – waga czynnika w kryterium (100)


9.       INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH.

Oferent nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.10.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zapytania ofertowego lub uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu,

b)      odwołania postępowania, unieważnienie go w całości lub części w każdym czasie

c)       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego,

d)      zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty

e)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego.

g)      okres związania ofertą: 14 dni od daty składania ofert.

 

Załączniki:

a)      załącznik nr 1 Formularz oferty

b)      załącznik nr 2 wzór graficzny tablicy informacyjnej

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2018 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jagoda Nowicka
Ilość wyświetleń: 241
20 kwietnia 2018 16:01 Jagoda Nowicka - Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku__postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 16:01 Jagoda Nowicka - Usunięcie załącznika [protokol_z_postepowania.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 15:59 Jagoda Nowicka - Dodanie załącznika [protokol_z_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)