Przetargi

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Miejscowości Giżycko przy ul. Plac Grunwaldzki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim

Zaproszenie

 do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

Nazwa zamówienia: 

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Miejscowości Giżycko przy ul. Plac Grunwaldzki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim”

  

1.     Informacje wprowadzające

1.1    Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym narzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Miejscowości Giżycko przy ul. Plac Grunwaldzki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim”

a)      Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)      Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – ze zmianami).

1.2    Dane Zamawiającego:

a)      konto bankowe:                                 Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)      nr konta bankowego:                          42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)      NIP:                                                    845-19-51-457

d)      adres do korespondencji:                   Urząd Miejski w Giżycku

                                                           al. 1 Maja 14

                                                           11 – 500 Giżycko

e)      znak postępowania:                            WPI.7013.14.2017.MC

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

2.     Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje przebudowę sieci gazowej stalowej na sieć wykonaną z PE 100 RC SDR 17 DN 90 – 17,5 mb, przy ul. Plac Grunwaldzki w Giżycku.

 

Wykonanie zadania obejmuje następujące etapu:

- geodezyjne wytyczenie trasy;

- ręczne wykonanie wykopu lub przy użyciu mini koparki;

- ułożenie rur w przygotowanym wykopie;

- wykonanie przejścia poprzecznego pod konstrukcją drogi;

- czyszczenie sieci;

- przeprowadzenie próby szczelności;

- włączenie do sieci gazowej DN50;

- oznaczenie trasy sieci folią ostrzegawczą barwy żółtej;

- zasypanie wykopu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- zaproszeniem do składania ofert,

- dokumentacją techniczną,

- przedmiarem robót,

- projektem umowy.

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. Podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest przede wszystkim projekt budowlany.

Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

 

UWAGA: Wykonanie całego zakresu robót budowlanych należy uzgodnić z wykonawcą robót budowlanych będących w takcie realizacji dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim” – ZAKŁADEM USŁUGOWYM Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone Andrzej Morski, ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko.

3.     Termin i miejsce wykonania zamówienia

3.1    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia w terminie 2 dni od podpisania umowy  i zakończył najpóźniej w terminie do dnia 27.04.2018 r..Miejscewykonania zamówienia – Dz. nr ewid. 2-663/2, Giżycko.

4.     Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

4.1  Formularz oferty cenowejprzygotowany zgodnie ze wzorem –załącznik nr 1 do zaproszenia,

4.2  Projekt umowy podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem –Załącznik nr 2 do zaproszenia,

4.3  Wypełniony Formularz wyceny robót, zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3 do zaproszenia.

4.4    Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

4.5    Oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności  oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,

4.6    Informacja Wykonawcy o producentach materiałów planowanych do użycia przy realizacji zamówienia (wraz z dokumentami: karty katalogowe, certyfikaty itp.).

4.7    Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych, lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

5.     Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

-Michalina Cieloszczyk- Podinspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michalina.cieloszczyk@gizycko.pl

6.     Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1              Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2018 roku o godz. 1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2              Forma składania ofert:

a)      na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego,nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odbioru, lub

b)      w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

6.3              Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2018 r., o godz. 1220 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

7.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Okres rękojmi

20pkt.

 

7.1 Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=Co/Cb×80pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2 Kryterium – okresu rękojmi:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium rękojmi (Or) zostanie obliczona zgodnie
z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w następujący sposób:

a)    5 lata rękojmi – 0 punktów,

b)   6 lata rękojmi – 10 punktów,

c)    7 lat i więcej  – 20 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu rękojmi, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie minimalny termin rękojmi, tj. 3 lata. Oferta z terminem rękojmi 5 lat i więcej otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

7.3 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp + Or

gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Or – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres rękojmi”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

     Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdymz kryteriów zostanieostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8.     Postanowienia końcowe

8.1    Zamawiający zastrzega prawo do:

a)      zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)      odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

8.2    Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)      z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)      który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8.3  Okres związania ofertą: 21dni od daty terminu składania ofert.

9.     Załączniki

9.1    Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

a)      załącznik nr 1 do zaproszenia -           Formularz oferty cenowej, 

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia            -           Projekt umowy,

c)      Załącznik nr 3 do zaproszenia            -           Formularz wyceny robót,

d)      Załącznik nr 4 do zaproszenia            -           Przedmiar robót,

e)      Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR):

f)       Projekt budowlany

Zaproszenie wraz z załącznikami zawiera 10ponumerowanych stron.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.04.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michalina Cieloszczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2018 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 235
19 kwietnia 2018 08:12 Michał Babiak - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 16:16 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.
10 kwietnia 2018 15:24 Michał Babiak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)