Przetargi

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży lodów oraz alkoholu; istnieje możliwość prowadzenia działalności usługowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKÓW HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony                           na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej oznaczonych  na planie                    w załączniku nr 1 jako stanowiska 1,2,3,4 z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży lodów oraz alkoholu; istnieje możliwość prowadzenia działalności usługowej.
 2. Na powyższych stanowiskach będą zlokalizowane domki handlowe o wyglądzie i parametrach zgodnych z załącznikiem nr 2.
 3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy                  ul. Moniuszki 5  w dniu 25.04.2018 r.  o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.
 4. Okres dzierżawy będzie trwał od 01.05.2018 do 31.08.2018 r. 
 5. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka  na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 312/18  opisanej w KWOL1G/00026017/5
 6. Domki handlowe nie będą posiadały żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych                   i takich przyłączy nie będzie można wykonać.
 7. Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę 6 000,00 zł od każdego domku.
 8. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł.
 9. Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona                 o należny podatek VAT.
 10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł.                          (za podaniem numeru  stanowiska na jakie wpłacamy wadium) na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 do dnia 24.04.2018 r.                 Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.
 11. Jedno wadium upoważnia do udziału w przetargu na jedno wskazane stanowisko.
 12. Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
 13. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. 
 14. Terminy wnoszenia czynszu do dnia 30 kwietnia 2018 r.
 15. Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

            podać komisji przetargowej dane:

           a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

           b)   w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek  

                 organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, 

                 nr NIP

      - okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo

        do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis      

        z właściwego rejestru,

 

     - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu

       oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

 1.  Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego,                  pod  rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

 

 1. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 1. Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych              z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 – prowadzącego z ul. Gen. J. Zajączka przez tory kolejowe na teren Plaży Miejskiej w Giżycku. 

 

 1. W  przypadku organizacji imprez na terenie Plaży Miejskiej dopuszcza się do handlu inne podmioty.

 

 1. Ogłaszający zastrzega, że  w obrębie Plaży Miejskiej może ogłosić przetarg na tego typu                    lub podobne punkty handlowe, a dzierżawca nie będzie z tego tytułu występować                                         z  roszczeniem wobec wydzierżawiającego.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.04.2018
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2018 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 448
07 maja 2018 09:51 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie załącznika [info_domki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2018 08:40 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie załącznika [domki_1234_umowa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2018 08:38 Katarzyna Nycz- Janowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)