Przetargi

Obwieszczenie nr 41/2018 - lokal mieszkalny Dąbrowskiego 6/12

 

OBWIESZCZENIE NR 41/1/2018

 

 

 

            Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poza. 121 ze zm. ) Burmistrz Miasta Giżycka odwołuje (szczegółowo opisany w Obwieszczeniu nr 41/2018 z dnia 9.04.2018r.) przetarg na sprzedaż nieruchomości:

 

Lokal mieszkalny nr 12 znajdujący się w suterenie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 6 o powierzchni 41,00 m2 wraz z udziałem 345/10000 części w elementach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu o nr geod. 682 (obręb 2 Giżycko) o pow. 562 m2 dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą OL1G/00013599/4, lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

 

Przetarg zostaje odwołany z uwagi na nieuwzględnienie w cenie wywoławczej bonifikaty z tytułu wpisu nieruchomości Dąbrowskiego 6 do rejestru zabytków, zgodnie z art. 68 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.)

 

 

 

Giżycko, 24 kwietnia 2018r.


OBWIESZCZENIE Nr 41/2018

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.


 I. Przedmiot przetargu:

Lokal mieszkalny nr 12 znajdujący się w suterenie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 6 o powierzchni 41,00 m2 wraz z udziałem 345/10000 części w elementach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu o nr geod. 682 (obręb 2 Giżycko) o pow. 562 m2 ; dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą OL1G/00013599/4, lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

 

Lokal położony jest w suterenie budynku i składa się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym oraz wc (brak łazienki). Standard wykończenia pomieszczeń na niskim poziomie – do kapitalnego remontu i modernizacji. Dla lokalu wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków. Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej  - kontur 40 MU.

 

Nadmienia się, iż Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 6 złożyła wniosek o nabycie działki gruntu o nr ewid. 680/58 (obręb 2 Miasta Giżycko) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W przypadku nabycia przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej w/w działki gruntu w czasie od publikacji niniejszego Obwieszczenia do sprzedaży lokalu stanowiącego jego przedmiot, wówczas przedmiotem zbycia stanie się równocześnie działka o nr ewid. 680/58 (obręb 2 Miasta Giżycko) w części odpowiadającej udziałowi przyporządkowanemu lokali Dąbrowskiego 6/12 w elementach wspólnych budynku oraz prawie własności nieruchomości macierzystej - działki gruntu o nr geod. 682 (obręb 2 Giżycko), tj. w wysokości 345/10 000 części.


Cena wywoławcza nieruchomości:  70 000,00 zł

Wadium: 7 000,00 zł

Postąpienie: nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

 

II. Pozostałe informacje:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121. W przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 18 maja 2018 r. (włącznie) na konto urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.

11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 09.04.2018 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-04-09
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2018 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 327
26 kwietnia 2018 15:02 Natalia Żadziłko - Zmiana danych dokumentu. Odwołanie przetargu (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2018 11:25 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)