Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 9 marca 2018r.

 - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21

 

Na podstawie  art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015  z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 4 o powierzchni użytkowej 13,20m2 położonego w Giżycku przy ulicy Białostockiej 21.

Wysokość stawki wyjściowej do przetargu ustala się na kwotę 5,00 zł za m2/miesięcznie plus podatek VAT w wysokości 23%.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości wg stawek określonych w odrębnych przepisach, a także kosztów zużycia energii elektrycznej.

Stawka czynszu ustalona w trybie przetargowym jest obowiązująca przez jeden rok, a po jego upływie wysokość czynszu będzie ulegała podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wynajmujący odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Opłaty czynszowe wnoszone są z góry do 15 dnia miesiąca.

Okres obowiązywania umowy - na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2018r. o godz. 1000w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 213.

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

1) podać komisji dane:

- w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

- w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę/firmę i siedzibę , nr NIP;

2) okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a licytanci inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru;

3) przedłożyć oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań finansowych wobec miasta Giżycko.

Istnieje możliwość oględzin garażu po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą nieruchomości - Spółka z o.o. Administrator, Giżycko ul. Pocztowa 3.

Burmistrz Miasta Giżycka zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Giżycko, 9.03.2018r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-03-09
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2018 08:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 260
09 marca 2018 08:04 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)