Przetargi

Dokumentacja projektowo – kosztowa zadania „BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC JAGIEŁŁY – KAZIMIERZA WIELKIEGO – PRZEMYSŁOWA”.

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

pn

Dokumentacja projektowo – kosztowa zadania

„BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC  JAGIEŁŁY – KAZIMIERZA WIELKIEGO – PRZEMYSŁOWA”.

o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro,  do której nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8

 

1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Dokumentacji projektowo – kosztowej zadania „BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC  JAGIEŁŁY – KAZIMIERZA WIELKIEGO – PRZEMYSŁOWA”.

1.2. W zakres zamówienia wchodzi:

1.2.1 Koncepcja architektoniczna z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym                   – 1 egzemplarz.

 

1.2.2 Projekt budowlany (PB) oraz niezbędne branżowe projekty wykonawcze (PW). Wersja papierowa – PB 6 egzemplarzy, PW – 4 egzemplarze.

 

1.2.3  Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. Należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 2 egzemplarze.

 

1.2.4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 3 egzemplarze.

 

1.2.5 Projekty organizacji ruchu: czasowej i stałej – po 6 egzemplarzy.

 

UWAGA:

  1. Wersje elektroniczne  wszystkich opracowań należy dostarczyć na płycie CD lub DVD w postacie nieedytowalnej „pdf” oraz edytowalnej – dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, dxf, kosztorysowe: .ath.

 

  1. Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na przebudowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art.29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

 

1.2.6 Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

 

1.2.7 Wykonawca w ramach zamówienia uzyska:

-  decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

-  mapę do celów projektowych,

-  wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia zarządców sieci, opinie itp. oraz wszelkie niezbędne projekty budowlane i wykonawcze przebudowy infrastruktury naziemnej i podziemnej - niezbędne do  wykonania przedmiotu umowy  i otrzymania pozwolenia na budowę,

- niezbędne badania geologiczno – inżynierskie w przypadku zaistnienia konieczności ich 

  wykonania w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia.

 

1.3  Wytyczne Zamawiającego:

Projektowane rondo ma być skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, z jezdnią jednopasmową i wysepką środkową wykonaną z kostki brukowej lub namalowaną na jezdni.

 

Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak, aby w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.

 

Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

 

2        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonanie koncepcji architektonicznej  – 21  dni  od dnia podpisania umowy.

Wykonanie opracowań wskazanych w punkcie 2 ust. 2 ppkt od 2.2.1 do 2.2.7  –  180 dni od dnia pisemnej akceptacji koncepcji przez   Zamawiającego.

 

3        MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 15.03.2018 r. o godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i złożyć w Sekretariacie pok. 7 (Punkt Obsługi Klienta) lub wysłać na adres:

        Urząd Miejski

        Al. 1 Maja 14

11    – 500 Giżycko

lub na adres e-mail:   grzegorz.witkowski@gizycko.pl

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2018 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego, pok. 113.

    4         OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium Waga
Cena 80 pkt.
Doświadczenie 20pkt.

 

Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=Co/Cb× 80pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – najniższa cena złożonej oferty,

Cb – cena oferty badanej, 

Kryterium – doświadczenie:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium doświadczenie (D) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

  Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do ilości wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dokumentacji projektowo – kosztowych budowy, remontu, przebudowy lub rozbudowy ronda o umownej wartości minimalnej 35 000 zł brutto wg poniższego wzoru:

a) brak lub 1 wykonane opracowanie – 0 punktów

b) 2-3 wykonane opracowania – 10 punktów,

c) 4 i więcej wykonanych opracowań – 20 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonego wykazu wykonanych prac projektowych wg załącznika nr  3 do Zaproszenia.

Wynik całkowity.

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp + D, gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

D – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Doświadczenie”

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega prawo do:

a)    zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)   żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

c)    swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

d)   zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)    odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)    wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)        z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)        któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)        który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 9.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Okres związania ofertą: 21dni od daty terminu składania ofert.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2018 15:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Witkowski
Ilość wyświetleń: 579
20 marca 2018 14:52 Grzegorz Witkowski - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2018 15:50 Grzegorz Witkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2018 15:49 Grzegorz Witkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)