Przetargi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku

 

Zaproszenie

 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

 

 

 

 

 

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku

 

wspólny słownik zamówień (CPV) :

- 71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

                                 

Zamawiający :                                       

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 

 

 

           

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1    Gmina Miejska Giżycko, al. 1 maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert   w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia pn.:  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku.

1.2 Dane Zamawiającego:

            Nazwa                                                            Gmina Miejska Giżycko

            Adres                                                             al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

Konto bankowe:                                             Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

                                                                                   42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

            NIP:                                                                845-19-51-457

            adres do korespondencji:                                            Urząd Miejski w Gizycku

                                                                                  al. 1 Maja 14

                                                                                  11 – 500 Giżycko

            e-mail do korespondencji:                              michal.babiak@gizycko.pl

            znak postępowania:                                        WPI.7013.36.5.2017.MB

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

2.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  inwestycyjnego pn.: Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku w branży: budowlanej: drogowa, konstrukcyjno – budowlana, sanitarnej, elektrycznej w  zakresie:

2.1 Nadzór Inwestorski wynikający z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.),

2.2 Nadzór Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy

2.3 Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikającej z zakresu pełnionej funkcji,

2.4 Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2.5 Analiza pisemna przedstawionych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę pod kątem funkcjonalności, przewidzianych do użycia materiałów budowlanych.

Szczegółowe warunki i wymagania zamówienia określa załącznik nr 2 - „Wzór umowy”.

2.6W ramach zadania inwestycyjnego są realizowane poniższe roboty budowlane:

2.6.1 W branży budowlanej:

- bieżnia (nawierzchnia z pełnego poliuretanu FULL PUR na odcinku 300m czterotorowa, na odcinku 130m sześciotorowa,

- skocznia do skoku w dal i trójskoku,

- skocznia do skoku wzwyż i skoku o tyczce,

- rzutnia do pchnięcia kulą,

- rzutnia do rzutu oszczepem,

2.6.2  w branży elektrycznej:

- linia kablowa zasilająca rozdzielnice i oświetlenie stadionu,

- oświetlenie boisk, bieżni i terenów przyległych do stadionu,

- kanalizacja teletechniczna,

- nagłośnienie stadionu,

2.6.3 w branży sanitarnej:

- odprowadzenie wód opadowych – odwodnienie bieżni i odprowadzenie nadmiaru wód opadowych z boiska (odwodnienie powierzchniowe – system odwodnień liniowych do boisk sportowych)

2.7     Zamawiający informuje, iż do dnia 02.03.2018r. zostało wykonane około 69% zaawansowania finansowego robót (zgodnie z załącznikiem nr 5)

2.8     Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych:

2.8.1   inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej,

2.8.2   inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej,

2.8.3   inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci,   instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych;

2.8.4   inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych,

2.8 Przedmiotowy obiekt znajduje się przy ul. Moniuszki 5 w Giżycku.

3. TERMIN, MIEJSCE I WYKONAWCA REALIZUJĄCY ZAMÓWIENIE

3.1  Zamawiający wymaga, aby Inspektor nadzoru przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy.

3.2  Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania – tj. wykonania wszystkich robót budowlanych, końcowego odbioru przedmiotu umowy. Planowany termin zakończenia robót 30.06.2018 r.

Planowany termin realizacji zadania nie jest wiążący i nie stanowi podstawy do ustalenia czasu trwania nadzoru inwestorskiego.

3.3  Wykonawca robót budowlanych: PANORAMA Obiekty Sportowe Sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno.

3.4  Miejscem wykonania zamówienia jest Stadion Miejski przy ul. Moniuszki 5 w Giżycku.

4. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

-      oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1, z podaniem ceny  ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT,

-      wykaz nadzorowanych obiektów budowlanych  - Załącznik nr 3,

-      wykaz personelu proponowanego do wykonania zamówienia – Załącznik nr 4,  

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Michał Babiak               -  podinspektor Urzędu Miejskiego w Giżycku

                                        tel. 87 73 24 120,

                                        e-mail:  michal.babiak@gizycko.pl

6.    OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

6.1.  Oferty składane drogą elektroniczną na adres mailowy podany w pkt. 1.3

6.2.  Oferty drogą listowną należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku” – nie otwierać przed dniem 09.03.2018 r. do godz. 10.00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

6.3.  Termin składania ofert upływa dnia 09.03.2018  godz. 10.00 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

6.4.  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Urząd Miejski w Giżycku

Al. 1 maja 14

11– 500 Giżycko

6.5.   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018r., o godz. 10.10  w siedzibie Zamawiającego,  pok. 113.

7. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów tj. cena
i doświadczenie

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Doświadczenie

20 pkt.

 7.1 Kryterium ceny

         Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:            

Cp = Co/ Cb x 80 pkt.

 Cp - ilość punktów badanej ceny oferty

Co - cena oferty najniższej

Cb - cena oferty badanej

7.2 Kryterium doświadczenie

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium doświadczenie (Dr) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

 Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do ilości nadzorowanych obiektów budowlanych odpowiadających rodzajowi obiektu nadzorowanego, tj. wyposażonego w:

  • bieżnię lekkoatletyczną długości toru min. 200m wykonanej w technologii pełnego poliuretanu (FULL PUR),

wg poniższego wzoru:

a)    brak nadzorowanego obiektu budowlanego – 0 punktów

b)   1 nadzorowany obiekt budowlany  – 5 punktów,

c)    2 nadzorowane obiekty budowlane  – 10 punktów,

d)   3 nadzorowane obiekty budowlane  – 15 punktów

e)    4 i więcej nadzorowanych obiektów budowlanych  – 20 punktów ,

Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonego wykazu nadzorowanych obiektów budowlanych                     zg. z załącznikiem nr 3 do DP.

7.3 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp + Dr,  gdzie:

 Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Dr – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Doświadczenie”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Zamawiający zastrzega prawo do:

a)      zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)      odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

8.2 Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)      z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)      który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8 .3 Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

9. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

–        Załącznik nr 1             -           Formularz oferty cenowej, 

–        Załącznik nr 2  -           „Wzór Umowy”

–        Załącznik nr 3  -            Wykaz nadzorowanych obiektów budowlanych

–        Załącznik nr 4             -           Wykaz personelu proponowanego do wykonania zamówienia.   

–        Załącznik nr 5 -                      Stan zaawansowania robót.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.03.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Babiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2018 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 361
12 marca 2018 14:22 Michał Babiak - Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2018 08:08 Michał Babiak - Dodanie załącznika [link_do_dokumentacji_technicznej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 marca 2018 15:17 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.