Przetargi

Rozeznanie rynku na wykonanie zadania „Oświetlenie świąteczne Giżycka – Wielkanoc 2018”” (do 9.03.2018 r.)

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy

na wykonanie zadania

„Oświetlenie świąteczne Giżycka – Wielkanoc 2018”

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania

Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 19 51 457

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów:  Jacek Stankiewicz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 87 7324 131, e-mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Montaż i zasilenie 7 szt. elementów oświetlenia świątecznego (o wymiarach 300x100 cm) na słupach oświetleniowych w pasie drogowym ulicy Warszawskiej w Giżycku (na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ulicy Dąbrowskiego) – do 21 marca 2018 r.
 • Montaż i zasilenie 1 szt. elementu oświetleniowego 3D (jajko) o wysokości 300 cm na terenie zielonym vis a vis budynku Warszawska 1 w Giżycku – do 21 marca 2018 r.
 • Utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia.
 • Demontaż elementów oświetlenia i przygotowanie do przechowania.
 • Transport elementów oświetlenia na terenie miasta, odbiór przed montażem z siedziby Zamawiającego a po demontażu dowóz do siedziby Zamawiającego.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 % :

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: pas drogowy ulicy Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku.
 • Bezwzględnie wymagany termin wykonania 21 marca 2018 r.

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 • Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl lub dostarczyć/wysłać wersję papierową do pokoju 110 na adres Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko w terminie do 9 marca 2018 r. do godz. 10.00. 
 • Oferta powinna zawierać opis „Oferta – Oświetlenie świąteczne Giżycka – Wielkanoc 2018”
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 • W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie dostarczona/wysłana do dnia 12 marca 2018 r. do godz. 16.00.

Uwaga!

Zaleca się aby Oferent przed złożeniem formularza ofertowego zapoznał się z miejscem prowadzenia prac.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – formularz oferty.
 • Załącznik nr 2 – projekt umowy.

 

Giżycko, dnia 28 lutego 2018 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.02.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2018 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 339
15 marca 2018 14:20 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika [inrformacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2018 14:19 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika [protokol_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2018 14:51 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika [projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)