Przetargi

PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 28 lutego 2018r.

 - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGOpołożonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17 (na parterze budynku)

 

Na podstawie  art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015  z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 54,16m2 położonego w Giżycku na parterze budynku przy ulicy Wodociągowej 17.

W skład lokalu wchodzi pomieszczenie o powierzchni 17,50m2, pomieszczenie o powierzchni 17,80m2, pomieszczenie o powierzchni 15,30m2 oraz 1/5 pomieszczenia o powierzchni 17,80m2. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację centralnego sieciowego ogrzewania.

Wysokość stawki wyjściowej do przetargu ustala się na kwotę 12,00 zł za m2/miesięcznie plus podatek VAT w wysokości 23% .

Postąpienie wynosi 0,50zł lub jego wielokrotność.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym na piśmie.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości wg stawek określonych w odrębnych przepisach oraz bieżących kosztów eksploatacyjnych lokalu w tym centralne ogrzewanie, zużycie wody i odprowadzenie ścieków itp.

Lokal  może być wynajęty wyłącznie na prowadzenie gabinetu lekarskiego w zakresie realizacji podstawowych lub specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej.

Stawka czynszu ustalona w trybie przetargowym jest obowiązująca przez jeden rok, a po jego upływie wysokość czynszu będzie ulegała podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wynajmujący odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Opłaty czynszowe wnoszone są z góry do 15 dnia miesiąca.

Okres obowiązywania umowy - na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2018r. o godz. 1000w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 213.

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

1) podać komisji dane:

- w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

- w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę/firmę i siedzibę , nr NIP;

2) okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a licytanci inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru;

3) przedłożyć oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań finansowych wobec miasta Giżycko.

4) przedłożyć oświadczenie o  rodzaju świadczeń medycznych, które zamierza się w lokalu prowadzić. Wydział Ogólny

Istnieje możliwość oględzin lokalu po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą nieruchomości - Spółka z o.o. Administrator, Giżycko ul. Pocztowa 3.

Burmistrz Miasta Giżycka zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Giżycko, 28 lutego 2018r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-02-28
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2018 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 407
28 lutego 2018 15:19 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)