Przetargi

Rozeznanie rynku na wykonanie zamówienia pn. „Wykonanie i montaż 6 sztuk pergoli ” (do 2.03.2018 r.)

                                                                         Giżycko, dnia 22 lutego 2018 roku.

WGK.7021.1.8.2018.DD

Rozeznanie rynku

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie  oferty na zadanie pn. ,,Wykonanie i montaż 6 szt. pergoli ”

 1. 1.      Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

 al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko

Tel. 087 732 41 31

Fax: 087 428 52 41

E mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl

Przedmiot zamówienia pn. „Wykonanie i montaż 6 sztuk pergoli ” obejmuje:

 • Wykonanie konstrukcji pergoli z drewna sosnowego na połączenia stolarskie (czopy) zgodnie z załączonym rysunkiem.  
 • Impregnację preparatem gruntującym oraz dwukrotną impregnację preparatem dekoracyjno-ochronnym z dodatkiem wosku w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.  
 • Montaż pergoli za pomocą kotew stalowych w fundamentach betonowych.
 • Wykonanie prac rozbiórkowych wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonanym montażu.

 

 1. 2.      Opis sposobu obliczania ceny.

     Cenę należy określić w złotych polskich – PLN, cenę brutto za całość zadania.

 1. 3.      Termin realizacji zamówienia.

Nieprzekraczalny termin realizacji zadania dwa miesiące od chwili podpisania   umowy.

 1. 4.      Warunki płatności.

1)      Faktura będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy, na wskazane przez  Wykonawcę konto bankowe wskazane na fakturze.

2)      Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

 1. 5.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 • kryterium: cena – 100%

            Sposób oceny ofert:

Wc = Cn / Cb x 100 pkt

 

            Wc- wartość punktowa oferowanej ceny oferty

Cn - cena najniższa (cena brutto)

Cb – cena badana (cena brutto)

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę umowa   zostanie zawarta z kolejnym wykonawcą znajdującym się na liście.

W przypadku przekroczenia limitu środków na realizację niniejszego zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania.

 

 1. 6.      Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail jacek.stankiewicz@gizycko.pl (oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 2 marca 2018 roku do godziny 12:00.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 1. 7.      Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiadają wiedzę doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. 8.      Dane don kontaktu:

Urząd Miejski w Giżycku

Aleja 1 Maja 14,

11-500 Giżycko

Jacek Stankiewicz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Tel. 087 732 41 31, 798 614 893

e-mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl

 

            Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

 • ofertę cenową – zał. nr 1

 

 1. 9.        Postanowienia  końcowe:

            Zamawiający zastrzega prawo do:

a)        swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b)       zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

c)        odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

d)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

e)        zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert,

f)        zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

g)       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu.

        Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu  składania ofert.

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Rysunek konstrukcyjny pergoli
 3. Projekt umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.02.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2018 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 364
12 marca 2018 11:45 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 13:18 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika [protokol_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 lutego 2018 12:23 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)