Przetargi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP 4 w Giżycku”, realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZS Nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP 4 w Giżycku”

 

Zaproszenie

 do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

 

 

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I)  przy SP 4 w Giżycku”, realizowanego  w ramach inwestycji pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZS Nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP 4 w Giżycku”.

 wspólny słownik zamówień (CPV) :

 - 71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

  

Giżycko, luty 2018 r.

 

 

1.        Informacje wprowadzające 

1.1    Gmina Miejska Giżycko, al. 1 maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert   w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia pn.:  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I)  przy SP 4 w Giżycku”, realizowanego  w ramach inwestycji pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZS Nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP 4 w Giżycku”.

1.2     Użyte w Zaproszeniu terminy mają następujące znaczenie:

1.2.1             „Zamawiający” –  Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko

1.2.2        „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Zaproszenia.

1.2.3        „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 Zaproszenia.

1.2.4        ”Inspektor Nadzoru” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia

1.2.5        „Wykonawca” – podmiot realizujący zamówienia pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4  - Etap I”

1.2.6             „Umowa” – Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych

1.3     Dane Zamawiającego:

         konto bankowe:                                             Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

         nr konta bankowego:                                      42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

         NIP:                                                                845-19-51-457

         dokładny adres do korespondencji:                Urząd Miejski w Giżycku

                                                                                al. 1 Maja 14

                                                                                11 – 500 Giżycko

         e-mail do korespondencji:                              michalina.cieloszczyk@gizycko.pl

         znak postępowania:                                        WPI.7013.10.2017.MC

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I)  przy SP 4 w Giżycku”, realizowanego  w ramach inwestycji pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZS Nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP 4 w Giżycku”.

2.1    Nadzór Inwestorski wynikający z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

2.2    Nadzór Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy,

2.3    Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikającej z zakresu pełnionej funkcji,

2.4    Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2.5    Analiza pisemna przedstawionych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę pod kątem funkcjonalności, przewidzianych do użycia materiałów budowlanych.

2.6    Szczegółowe warunki i wymagania zamówienia określa załącznik nr 2 Zaproszenia- „Wzór umowy”.

2.7    W ramach zadania inwestycyjnego będą realizowane poniższe roboty budowlane:

 

2.7.1 W branży budowlanej:

- rozbiórka istniejących koszy do koszykówki,

- rozbiórka istniejącego boiska asfaltowego,

- demontaż fundamentów betonowych,

- budowa nowej konstrukcji oraz nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, toru wrotkarskiego, powierzchni przeznaczonej do gry w badmintona oraz trenowania na wrotkach i deskorolkach)

- budowa nowych przylegających do boisk ciągów pieszych

- budowa nowej konstrukcji oraz nawierzchni poliuretanowej boiska bieżni wraz ze skocznią w dal,

- montaż typowych elementów wyposażenia projektowanych obiektów,

- zagospodarowanie terenu,

2.7.2  w branży elektrycznej:

- rozbiórka istniejących słupów oświetleniowych,

- budowa nowych kablowych linii elektroenergetycznych,

- montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami,

2.7.3 w branży sanitarnej:

- budowa odwodnienia liniowego oraz drenażowego z odprowadzeniem wód  deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

2.8    Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności:

2.8.1   inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

2.8.2   konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

2.8.3   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

2.8.4   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

3.        Termin, miejsce i wykonawca realizujący zamówienie

3.1     Zamawiający wymaga, aby Inspektor nadzoru przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy.

3.2     Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania – tj. wykonania wszystkich robót budowlanych, końcowego odbioru przedmiotu umowy. Planowany termin zakończenia robót 20.07.2018 r.

Planowany termin realizacji zadania nie jest wiążący i nie stanowi podstawy do ustalenia czasu trwania nadzoru inwestorskiego.

3.3     Miejscem wykonania zamówienia jest teren Szkoły Podstawowej nr 4, ul. 3 Maja 21, 11-500 Giżycko, nr dz. 2-585/4.

4.        Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

-      oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1, z podaniem ceny  ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT,

-      wykaz nadzorowanych obiektów budowlanych z ostatnich 5 lat – Załącznik nr 3,

-      wykaz personelu proponowanego do wykonania zamówienia – Załącznik nr 4,  

5.        Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Michalina Cieloszczyk     -  podinspektor, Urząd Miasta w Giżycku,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michalina.cieloszczyk@gizycko.pl

6.        Oznaczenie oferty, miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1.   Oferty składane drogą elektroniczną na adres mailowy podany w pkt. 1.3

6.2.   Oferty drogą listowną należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na:„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego (etap I)  przy SP 4 w Giżycku realizowanego  w ramach inwestycji pn.: Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZS Nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP 4 w Giżycku.– nie otwierać przed dniem 20.02.2018 r. do godz. 1200”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

6.3.   Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2018 r. ogodz. 1200Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

6.4.   Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 maja 14

11– 500 Giżycko

6.5.   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. , o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego,  pok. 114.

7.        Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów tj. cena
i doświadczenie

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Doświadczenie

20 pkt.

 

7.1 Kryterium ceny

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:         

 Cp = Co/ Cb× 80 pkt, gdzie:

 Cp - ilość punktów badanej ceny oferty

Co - cena oferty najniższej

Cb - cena oferty badanej

 7.2 Kryterium doświadczenie

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium doświadczenie (Dr) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do ilości nadzorowanych obiektów budowlanych odpowiadających rodzajowi obiektu nadzorowanego, tj. wyposażonego w:

  • nawierzchnię poliuretanową wykonaną w technologii natryskowej o powierzchni powyżej 350m2lub
  • nawierzchnię asfaltową o powierzchni powyżej 2000 m2.

wg poniższego wzoru:

a)    brak nadzorowanego obiektu budowlanego – 0 punktów

b)   1 nadzorowany obiekt budowlany  – 5 punktów,

c)    2 nadzorowane obiekty budowlane  – 10 punktów,

d)   3 nadzorowane obiekty budowlane  – 15 punktów

e)    4 i więcej nadzorowanych obiektów budowlanych  – 20 punktów ,

Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonego wykazu nadzorowanych obiektów budowlanych  zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia.

 7.3 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 Po = Cp + Dr,  gdzie:

 Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Dr – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Doświadczenie”

 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8.        Postanowienia końcowe

8.1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)    swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

b)   odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

d)   zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

f)    wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników

8.2. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)    z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)   któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)    który nie wykonał lub wykonał nieterminowo zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8.3  Okres związania ofertą: 30dni od daty terminu składania ofert.

9.        Załączniki

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji:

–        Załącznik nr 1             -           Formularz oferty cenowej, 

–        Załącznik nr 2             -           Wzór Umowy

–        Załącznik nr 3             -           Wykaz nadzorowanych obiektów budowlanych

–        Załącznik nr 4             -           Wykaz personelu proponowanego do wykonania zamówienia.   

___________________________________________________________________

Link do dokumentacji i postępowania:

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/403800/budowa_boiska_wielofunkcyjnego_przy_szkole_podstawowej_nr_4_w_gi

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.02.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michalina Cieloszczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2018 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 535
20 lutego 2018 15:19 Michał Babiak - Dodanie załącznika [2018_02_20_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2018 12:10 Michał Babiak - Opublikowanie dokumentu.
14 lutego 2018 12:09 Michał Babiak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)