Przetargi

Obwieszczenie nr 21/2018 - II przetarg nieruchomość niezabudowana ul. Sienkiewicza

OBWIESZCZENIE NR 21/2018

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sienkiewicza  oznaczona  nr geodezyjnymi działek: 812 o pow.  264m2, 813/1 o pow. 414m2, 813/2 o pow. 292m2, 813/3o pow. 394m2, 822/2 o pow. 523m2 i 822/4 o pow. 123m2, opisana w Księdze Wieczystej Nr  OL1G/00012583/2, o łącznej pow. 2010m2;

Na dzień sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia – Obwieszczenie nr 8/2017 z dnia 10.02.2017 r. działki o nr geod. 812, 813/1, 813/2, 813/3, były opisane w Księdze Wieczystej Nr OL1G/00018698/3;

Przeznaczenie: brak miejscowego planu zagospodarowania, wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działki o nr ewid. 813/2, 813/3 i 812 oznaczone są symbolem Bp  - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, działki o nr ewid. 822/2 i 822/4 oznaczone są symbolem B tereny mieszkaniowe, działka nr 813/1 jest oznaczona symbolem dr –drogi; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Giżycka nieruchomość opisana jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Cena wywoławcza nieruchomości: 370.000,00zł;

Stawka VAT zw. na podst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. ze zm.

Wadium – 37.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin I przetargu: 29.11.2017 r.

 

Urząd Miejski w Giżycku Wydział Mienia dysponuje badaniami geologicznymi gruntu nieruchomości – karty dokumentacyjne otworów badawczych w załączeniu.

Przez działkę przebiega ciek wodny. Ukształtowanie terenu powoduje, że wody opadowe z terenów sąsiednich spływają na przedmiotową nieruchomość. Na terenie nieruchomości mogą znajdować się urządzenia melioracyjne dreny odprowadzające wodę z nieruchomości sąsiednich. Na działce 822/2 istnieją fundamenty po zabudowie gospodarczej.

Nieruchomość jest zakrzaczona i zadrzewiona. Ewentualnego usunięcia drzew i krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarządca drogi poinformował, że istnieje możliwość lokalizacji zjazdu na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu z działki Gminy Miejskiej Giżycko oznaczonej nr ewid. 786.

Na działce o nr geod. 812 i 813/3 znajdują się nakłady osoby trzeciej (ogrodzenie, huśtawka namiot foliowy, nasadzenia, kojec dla psa). Właściciel nakładów w dniu 15.03.2017 r. złożył do Urzędu Miejskiego w Giżycku oświadczenie, w którym zobowiązał się do usunięcia nakładów w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości, nadto wyraził zgodę, iż w przypadku nieusunięcia nakładów w ww. terminie Gmina Miejska Giżycko usunie nakłady obciążając ich właściciela kosztami usunięcia.

Przez działkę 813/1 przebiega linia telekomunikacyjna stanowiąca własność Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Orange Polska S.A. złożyła wniosek do Urzędu Miejskiego w Giżycku o przekazanie nabywcy informacji na temat aktualnego uzbrojenia zbywanej nieruchomości tj. wskazania miejsca przebiegu urządzeń telekomunikacyjnych mogących mieć wpływ na możliwość wykorzystania nieruchomości.

W zachodniej granicy nieruchomości przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia oraz są usytuowane dwa słupy elektroenergetyczne – urządzenia stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. PGE Dystrybucja S.A. złożyła wniosek do Urzędu Miejskiego w Giżycku o zapewnienie służebności przesyłu.

Przez działkę 813/1 przechodzi miejski rurociąg kanalizacji deszczowej, w związku z tym z chwilą sprzedaży nieruchomości w księdze wieczystej na nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko oraz każdoczesnego właściciela tej linii.

Przez działkę 813/1 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, w związku z tym z chwilą sprzedaży nieruchomości w księdze wieczystej na nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz PWiK Sp z o.o. w Giżycku oraz każdoczesnego właściciela tej linii.

Przyłączenie ww. nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Nieruchomości zostaną przekazane nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie ich do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

 

Uwagi:

1 Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 21 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 16 marca 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

4.Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

5.Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. W przypadku uzyskania dodatkowych uwag przedsiębiorstw przesyłowych dotyczących funkcjonowania uzbrojenia technicznego zastrzega się możliwość uzupełnienia ogłoszenia przetargowego.

11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 08.02.2018 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-02-08
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2018 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 499
08 lutego 2018 15:00 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [obw2118b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 14:59 Natalia Żadziłko - Dodanie załącznika [obw2118a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2018 14:58 Natalia Żadziłko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)