Przetargi

Obwieszczenie Nr 6/2018 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości/ ul. Moniuszki/

OBWIESZCZENIE NR 6/2018

 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 1.      Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Moniuszki  oznaczona nr geodezyjnym działki 539 o pow.  11970m2, opisana w KW OL1G/00016973/1;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Moniuszki, między Kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta, nieruchomość oznaczona konturem 8U – teren zabudowy usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.800.000,00zł;

Wadium – 180.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin poprzednich przetargów – 21.06.2017 r. 11.10.2017 r.

Przez działkę o nr geod. 539 przebiega sieć wodociągowa, w związku z tym z chwilą sprzedaży nieruchomości w księdze wieczystej na nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz PWiK Sp z o.o. w Giżycku oraz każdoczesnego właściciela tej linii.

Przez działkę przechodzi nieczynna linia wodociągowa.

Przez działkę o nr geod. 539 przechodzi sieć telekomunikacyjna. Właściciel infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. z siedz. w Warszawie złożył wniosek do Urzędu Miejskiego w Giżycku o ustanowienie  służebności przesyłu linii telekomunikacyjnej.

Przez działkę przebiega sieć kanalizacji deszczowej d-200mm, która służyła odwodnieniu działki w tym obiektu, który został rozebrany. Sieć ta zostanie odłączona od miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Przez działkę o nr geod. 539 przechodzi elektroenergetyczna linia napowietrzna  średniego napięcia SN-15kV Giżycko - Wilkasy – tor główny. Na działce zabudowana jest jedna żerdź słupa narożnego linii napowietrznej SN-15kV RPZ Gizycko-Wilkasy. Właściciel infrastruktury elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. z siedz. w Lublinie złożył wniosek do Urzędu Miejskiego w Giżycku o zapewnianie służebności przesyłu linii elektroenergetycznych.

Gmina Miejska Giżycko na działce 539 wstępnie uzgodniła budowę linii kablowej średniego napięcia oraz docelowe ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.

Z dokumentacji geodezyjnej wynika, iż na działce znajduje się nieczynna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia.

Na części nieruchomości znajdują się resztki posadzki i fundamentów po rozebranym budynku przemysłowo-magazynowym oraz posadzka betonowa po rozebranej wiacie magazynowej.

 2.      Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Moniuszki  oznaczona  nr geodezyjnym działki 544 o pow.  4691m2, opisana w KW OL1G/00016973/1;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Moniuszki, między Kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta, nieruchomość oznaczona konturem 15UT – teren zabudowy usługowej  turystycznej, dopuszcza się zabudowę pensjonatową z mieszkaniem dla właściciela;

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.100.000,00zł;

Wadium – 210.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin poprzednich przetargów – 21.06.2017 r. 11.10.2017 r.

W rogu działki  o nr geod. 544 przechodzi elektroenergetyczna linia napowietrzna  niskiego napięcia n.n. 0,4kV z posadowieniem słupa krańcowego. Z dokumentacji geodezyjnej wynika, iż na działce znajduje się podziemna linia kablowa niskiego napięcia.

Przez działkę o nr geod. 544 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, w związku z tym z chwilą sprzedaży nieruchomości w księdze wieczystej na nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz PWiK Sp z o.o. w Giżycku oraz każdoczesnego właściciela tej linii.

 3.      Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Moniuszki  oznaczona  nr geodezyjnym działki 542 o pow.  1,0102ha, opisana w KW OL1G/00016973/1;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Moniuszki, między Kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta, nieruchomość oznaczona konturem 12UT/MN – teren zabudowy usługowej turystycznej, mieszkaniowej jednorodzinnej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 4.000.000,00zł;

Wadium – 400.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin poprzednich przetargów – 21.06.2017 r. 11.10.2017 r.

Przez działkę o nr geod. 542 przebiega sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej, w związku z tym z chwilą sprzedaży nieruchomości w księdze wieczystej na nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz PWiK Sp z o.o. w Giżycku oraz każdoczesnego właściciela tej linii.

Przez działkę o nr geod. 542 przechodzi miejski kolektor deszczowy d=500. W związku z tym z chwilą sprzedaży nieruchomości w księdze wieczystej na nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu linii kanalizacji deszczowej na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko oraz każdoczesnego właściciela tej linii.

Przez działkę o nr geod. 542 przechodzi z posadowieniem słupa przelotowego elektroenergetyczna linia napowietrzna  średniego napięcia SN-15kV RPZ Giżycko-stacja nr 08-X298 Polam (linia kablowa planowana jest do modernizacji po nowoprojektowanej trasie. Właściciel infrastruktury elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. z siedz. w Lublinie złożył wniosek do Urzędu Miejskiego w Giżycku o zapewnianie służebności przesyłu linii elektroenergetycznych.

Gmina Miejska Giżycko na działce 542 wstępnie uzgodniła budowę linii kablowej średniego napięcia oraz docelowe ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.

Z dokumentacji geodezyjnej wynika, iż na działce znajduje się elektroenergetyczna podziemna linia kablowa średniego napięcia.

 

Do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Nieruchomości są zakrzaczone i zadrzewione. Ewentualnego usunięcia drzew i krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na ww. nieruchomościach nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

Nieruchomości zostaną przekazane nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie ich do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 14 marca 2018roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu. Licytacje będą się odbywały w kolejności podanej w Obwieszczeniu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 9 marca 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. W przypadku uzyskania dodatkowych uwag przedsiębiorstw przesyłowych dotyczących funkcjonowania uzbrojenia technicznego zastrzega się możliwość uzupełnienia ogłoszenia przetargowego.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 08.01.2018 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-08
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2018 15:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 707
08 stycznia 2018 16:07 Arkadiusz Konc - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2018 15:39 Arkadiusz Konc - Opublikowanie dokumentu.
08 stycznia 2018 15:39 Arkadiusz Konc - Dodanie załącznika [obw0618c.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)