Przetargi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA NAJEM LOKALI

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na najem lokali w budynku Centrum Integracji Społecznej w Giżycku przy ulicy Pionierskiej 13

 

I. INFORMACJE OGÓLNE, PRZEDMIOT PRZETARGU, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wynajmujący: Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, ul. Pionierska 13.

Przedmiot najmu: lokale użytkowe w budynku Centrum Integracji Społecznej w Giżycku przy ulicy Pionierskiej 13, o powierzchni:

 1. 46,20 m2,

 2. 40,30 m2,

 3. 44 m2,

 4. 16,30 m2,

 5. 13,70 m2 (łazienka),

 6. 34 m2,

 7. 50,40 m2

zgodnie ze szkicem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – obręb 2 miasta Giżycko, działka nr geod. 183, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi Księgę Wieczystą OL1G/00031765/1.

Lokalizacja: 1 piętro, wejście główne budynku, brak windy.

Rodzaj przeznaczenia: działalność związaną z reintegracją społeczno-zawodową.

Poprzednia branża (wykorzystanie) – Szkoła Podstawowa.

Minimalny miesięczny czynsz netto – 10 zł/m2.

Remont i ulepszenia – we własnym zakresie i na koszt dzierżawcy (po uprzednim uzgodnieniu z wydzierżawiającym) , bez prawa dochodzenia zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

Oglądanie lokali – po uprzednim uzgodnieniu z biurem Centrum Integracji Społecznej w Giżycku.

 

Prawa i obowiązki najemcy określać będzie umowa, której wzór ramowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Oferty należy składać w zamkniętych, nieidentyfikujących oferenta kopertach z adnotacją (dopiskiem) na kopercie „Konkurs ofert na najem lokali w budynku Centrum Integracji Społecznej w Giżycku przy ulicy Pionierskiej 13” w biurze Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko, do dnia 22 stycznia 2018 r., do godz. 10.00. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w biurze Centrum Integracji Społecznej w Giżycku.

 

II. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

Oferta musi zawierać :

 1. informację o oferencie: imię, nazwisko i adres oferenta oraz dodatkowe oznaczenia jego firmy lub firmę oraz siedzibę oferenta.

 2. w zależności od statusu prawnego oferenta:

 1. w przypadku osób fizycznych – numer PESEL, numer NIP, numer REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta); oferent nie prowadzący jeszcze działalności gospodarczej zobowiązany jest złożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze REGON w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

 2. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi – numer NIP, numer REGON, aktualny odpis z właściwego rejestru opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

 1. datę sporządzenia oferty.

 2. ścisłe określenie przedmiotu oferty zawierające:

 1. oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem oferty wraz z działką geodezyjną, na której się znajduje wraz z podaniem numeru i powierzchni lokalu

 2. wysokość proponowanego czynszu netto (nie może być niższa niż wywoławczy miesięczny czynsz netto)

 3. szczegółowy rodzaj proponowanej działalności wraz z opisem

 4. harmonogramem działań związanych z oferowanym rodzajem działalności uwzględniający realizację ewentualnych nakładów

 5. zakres nakładów, w tym ulepszeń, jakie zostaną ewentualnie dokonane przez przyszłego najemcę dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności oraz koncepcję adaptacji lokali na prowadzenie działalności (np. opis, rysunek, projekt, wizualizacja itp.)

 6. termin rozpoczęcia działalności.

 1. oświadczenie, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego, innego niż przekształcenia lub połączenia;

 2. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi wobec organów skarbowych oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości;

 3. oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opatami lokalnymi wobec Gminy Miejskiej Giżycko lub oświadczenie, że oferent nie był i nie jest zobowiązany do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Miejskiej Giżycko;

 4. oświadczenie o niezaleganiu wobec Gminy Miejskiej Giżycko z jakimikolwiek płatnościami innymi niż wymienione w pkt 7;

 5. oświadczenie o niefigurowaniu jako dłużnik w biurach informacji gospodarczej oraz w przypadku osób fizycznych upoważnienie do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych jej dotyczących;

 6. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i ze wzorem umowy dzierżawy oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń;

 7. oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem technicznym lokali stanowiących przedmiot przetargu i możliwościami prowadzenia w nich zamierzonego rodzaju działalności oraz nie wnoszeniu w tym zakresie zastrzeżeń.

W przypadku złożenia kopii zaświadczeń lub kopii innych dokumentów wymienionych powyżej w punktach 1-11 wymagane jest oświadczenie przez oferenta o zgodności kopii z oryginałem tych dokumentów.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, tj.: niezawierające wszystkich wymienionych w ogłoszeniu jako obligatoryjne dokumentów, zaświadczeń i informacji, złożone po terminie, itp. nie zostaną zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.

III. KRYTERIA WYBORU OFERT.

Możliwa do uzyskania liczna punktów:

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznawanych według poniższych kryteriów:

 

 

Lp.

kryteria wyboru ofert

Punktacja

 

1.

 

wysokość proponowanego czynszu netto

 

 

max. 50 punktów

 

 

2.

 

rodzaj proponowanej działalności, która zostanie uruchomiona w przypadku wyboru oferty

 

 

od 0 do 30 pkt

 

3.

 

koncepcja zagospodarowania lokalu (np. opis, rysunek, wizualizacja itp.), w tym zakres planowanych nakładów, termin ich realizacji oraz termin rozpoczęcia działalności po ich wykonaniu; istnieje możliwość przedstawienia koncepcji zagospodarowania więcej niż jednego lokalu

 

 

od 0 do 20 pkt

Liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową poszczególnym oferentom za kryterium wysokości czynszu liczona jest według wzoru:

 

                                                               Czynsz

P c = P max * ---------------------------

                                                                Czynsz max

gdzie:

P c – punkty za czynsz

P max – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za czynsz (50 pkt)

Czynsz – oferowana kwota czynszu ocenianej oferty

Czynsz max – najwyższa oferowana kwota czynszu spośród ocenianych w części

 

Liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową poszczególnym oferentom za pozostałe wskazane kryteria liczona jest według wzoru:

 

                       PCZK

P = ---------------------------

                         LCZK

gdzie:

P – punkty za dane kryterium;

PCZK – suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji;

LCZK – liczba członków komisji

 

W przypadku gdy wyliczona zgodnie z powyższymi wzorami liczba punktów nie stanowi liczby całkowitej, komisja przetargowa zaokrągla ją w górę do dwóch miejsc po przecinku.

 

IV. POZOSTAŁE WARUNKI:

 

 1. Lokale będące przedmiotem przetargu oraz nieruchomość, w której się znajdują są położone w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków na podstawie decyzji o wpisaniu układu urbanistycznego do rejestru zabytków.

 2. Sposób wykorzystywania lokali po zawarciu umowy w zakresie prowadzenia działalności nie może powodować uciążliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości sąsiednich przez innych użytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy itp.

 3. Stawka czynszu, zawierającego należną część podatku od nieruchomości oraz bieżących kosztów eksploatacyjnych lokali (liczonych proporcjonalnie w stosunku do całej nieruchomości) może ulec zmianie w przypadku wzrostu kosztów eksploatacyjnych (woda, prąd, ogrzewanie, itp.).

 4. Czynsz będzie płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany przez Centrum Integracji Społecznej w Giżycku.

 5. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko, a także podmioty figurujące jako dłużnicy w biurach informacji gospodarczej.

 6. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz możliwościami prowadzenia w nim działalności w wybranej branży (dojście, dojazd, wymagania techniczno – sanitarne itp.)

 7. Nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalach poczynione dla potrzeb prowadzonej przez przyszłego dzierżawcę działalności, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

 8. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu.

 9. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy.

 10. Obowiązek i ryzyko uzyskania zgód, opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych podmiotów i organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.

 11. Dzierżawca ma obowiązek wnoszenia należności za dzierżawę nieruchomości od początku obowiązywania umowy bez względu na oczekiwanie na dokumenty określone w pkt 10, oraz na wykonywanie prac remontowych i przystosowanie lokali do prowadzenia zamierzonej działalności.

 12. Ogłaszającemu konkurs przysługuje, w ramach wymienionych kryteriów, prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

 13. Ogłaszający konkurs ma prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Konkurs może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

 14. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu do momentu złożenia ofert, w tym do wydłużenia terminu do składania ofert.

 15. Oferta i wszystkie oświadczenia winny być podpisane przez oferenta.

18. Komisja konkursowa rozpatruje złożone oferty w dwóch etapach:

a) w pierwszej - części jawnej:

- stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,

- ustala i podaje liczbę otrzymanych ofert,

- otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty,

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez oferentów; możliwe w szczególności jest uzupełnienie oferty o oświadczenia, o zgodności kopii dokumentów z oryginałem,

- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej konkursu;

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu;

b) w drugiej - części niejawnej:

- dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert;

19. Komisja konkursowa odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej przetargu, jeżeli :

 1. oferta nie odpowiada warunkom przetargu,

b) została złożona po wyznaczonym terminie,

c) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści (z przeróbkami lub skreśleniami).

 1. Komisja konkursowa dokonuje analizy i oceny ofert w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otwarcia ofert.

 2. W przypadku złożenia ofert z tą samą wysokością czynszu i równorzędnymi pozostałymi warunkami, Komisja konkursowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

 3. Postępowanie prowadzone przez komisję konkursową kończy protokół wskazujący propozycję wybranej oferty lub stwierdzający niedokonanie wyboru ze wskazaniem przyczyn.

 4. Umowa najmu nie będzie zawarta w przypadku stwierdzenia, że złożone przez uczestnika przetargu, dokumenty, oświadczenia lub informacje są nieprawdziwe lub zostały podrobione lub przerobione.

 5. Protokół o wyborze oferenta, o którym mowa pkt 22 zatwierdzony przez kierownika Centrum Integracji Społecznej w Giżycku stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy kiosku. Niezatwierdzenie protokołu przez kierownika Centrum Integracji Społecznej w Giżycku jest równoznaczne w skutkach z zamknięciem przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

Kierownik

Centrum Integracji Społecznej

Małgorzata Bogdanowicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Zakłady budżetowe

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.01.2018
Dokument wytworzony przez: Centrum Integracji Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2018 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 438
08 stycznia 2018 13:12 Małgorzata Bogdanowicz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2018 13:09 Małgorzata Bogdanowicz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2018 13:08 Małgorzata Bogdanowicz - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_konkursu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)