Przetargi

MOSiR- najem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni rowerów jednośladowych w kompleksie portowym "EKOMARINA" w Giżycku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA NAJEM LOKALU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI ROWERÓW JEDNOŚLADOWYCH

W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14                           z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni rowerów jednośladowych.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Giżycku przy

ul. Moniuszki 5  w dniu 17.01.2018 r.  o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu najmu lokalu.

 

Do przetargu wyznaczony jest lokal oznaczony numerem 0/28 o powierzchni 35,90 m2 – okres najmu od 1 maja do 30 września 2018 roku.

 

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczna, lokalne c.o., telekomunikacyjna.

 

Lokal znajduje się w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14. Budynek główny stanowi cześć kompleksu portowego „EKOMARINA” przy jeziorze Niegocin i położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. „kładki” (przejścia nadziemnego) łączącej centrum miasta Giżycka z nadbrzeżem jeziora Niegocin.

 

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu najmu lokalu za wymieniony okres wynosi 5.000,- zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 100 zł lub wielokrotność tej kwoty.

 

Wysokość czynszu najmu stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.

Czynsz będzie płatny jednorazowo przed podpisaniem umowy.

 

Nadto najemcę będą obciążały opłaty z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. wywóz nieczystości, energia elektryczna, c.o.)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł.                     na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222                   w banku PEKAO S.A. w Giżycku nie później niż do 16.01.2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                     w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku .

 

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo                 do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis                    z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi                         w ogłoszeniu i o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń,

 

 

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym i funkcjonalnym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.). W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym, a także projektem protokołu zdawczo-odbiorczego należy zgłosić się do portu pasażerskiego Ekomarina w Giżycku                              przy ul. Dąbrowskiego 14 ( biuro kierownika ),  w dniach od poniedziałku do piątku                            w godzinach 7:30 – 15:00.

 

Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu.

 

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.

 

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu                                     z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

 

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem:

 

www.bip.gizycko.pl  tel. kontaktowy : 509 805 635 ( Dariusz Klimaszewski )

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.01.2018
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 387
03 stycznia 2018 14:57 Katarzyna Nycz- Janowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)